TRƯỜNG TIỂU HỌC XUÂN QUANG
TOÁN - LỚP 3E
BẢNG NHÂN 9
Thứ tư ngày 2 tháng 12 năm 2020
Toán
KIỂM TRA BÀI CŨ
1 HS đọc bảng nhân 8
- Muốn so sánh số bé bằng một phần mấy số lớn ta làm thế nào?

9 x 2 =
9 + 9 =
18
Vậy :
9 + 9 + 9 =
27
Vậy :
9 x 1 = 9
9 x 9 =
9 x 10 =
9 x 6 =
9 x 5 =
9 x 4 =
9 x 8 =
9 x 7 =
9 x 2 = 18
9 x 3 = 27
9 x 1 = 9
9 x 2 = 18
9 x 3 = 27
+ 9
Hai tớch li?n nhau trong b?ng nhõn 9 don v?
+ 9
+ 9
+ 9
36
45
54
63
72
81
90
B?ng nhõn 9
9 được lấy 1 lần,
ta viết:
9 được lấy 2 lần,
ta có:
9 được lấy 3 lần,
9 x 3 =
ta có:
Thứ tư ngày 2 tháng 12 năm 2020
Toán
9 được lấy 1 lần, ta viết:
9 được lấy 2 lần, ta có:
9 x 2 =
9 + 9 =
18
Vậy :
9 được lấy 3 lần, ta có:
9 x 3 =
9 + 9 + 9 =
27
Vậy :
9 x 1 = 9
9 x 9 =
9 x 10 =
9 x 6 =
9 x 5 =
9 x 1 =
9 x 8 =
9 x 7 =
9 x 2 = 18
9 x 3 = 27
9 x 1 = 9
9 x 2 = 18
9 x 3 = 27
27
45
54
63
72
81
90
9 x 2 =
9 x 3 =
9 x 4 =
36
18
9
B?ng nhõn 9
Thứ tư ngày 2 tháng 12 năm 2020
Toán
9 x 6 = 54
9 x 7 = 63
9 x 8 = 72
9 x 9 = 81
9 x 10 = 90
9 x 1 = 9
9 x 2 = 18
9 x 3 = 27
9 x 4 = 36
9 x 5 = 45
B?ng nhõn 9
Toán
9 được lấy 1 lần, ta viết:
9 được lấy 2 lần, ta có:
9 x 2 =
9 + 9 =
18
Vậy :
9 được lấy 3 lần, ta có:
9 x 3 =
9 + 9 + 9 =
27
Vậy :
9 x 1 = 9
9 x 9 =
9 x 10 =
9 x 6 =
9 x 5 =
9 x 1 =
9 x 8 =
9 x 7 =
9 x 2 = 18
9 x 3 = 27
27
45
54
63
72
81
90
9 x 2 =
9 x 3 =
9 x 4 =
36
18
9
B?ng nhõn 9
Toán
B�i 1: Tớnh nh?m:
9 x 4 =

9 x 1 =

9 x 3 =
9 x 2 =

9 x 7 =

9 x 6 =
9 x 5 =

9 x 8 =

9 x 9 =
9 x 10 =

0 x 9 =

9 x 0 =
36
9
27
18
63
54
45
72
81
90
0
0
B?ng nhõn 9
* S? 0 nhõn v?i b?t k? s? n�o cung b?ng 0 v� ngu?c l?i.
Toán
Bài 2: Tính
a) 9 x 6 + 17
9 x 3 x 2
b) 9 x 7 - 25
9 x 9 : 9
= 54 + 17
= 71
= 63 – 25
= 38
= 81 : 9
= 9
= 27 x 2
= 54
B?ng nhõn 9
Toán
Lớp 3B có số học sinh là:
9 x 3 = 27 (bạn)
Đáp số : 27 bạn
1 tổ: 9 bạn
3 tổ: … bạn?
Bài 3 : Lớp 3B có 3 tổ, mỗi tổ có 9 bạn. Hỏi lớp 3B có bao nhiêu bạn ?
Bài giải
Tóm tắt:
B?ng nhõn 9
Toán
Bài 4: Đếm thêm 9 rồi viết số thích hợp vào ô trống :
9
18
27
36
45
54
63
72
81
90
+ 9
+ 9
+ 9
B?ng nhõn 9
Toán
9 x 3 =
9 x 9 =
9 x 4 =
9 x 1 =
9 x 8 =
9 x 5 =
9 x 6 =
9 x 10 =
9 x 2 =
9 x 5 =
27
81
36
9
72
45
54
90
18
45
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
TRÒ CHƠI: AI NHANH AI ĐÚNG
CHÀO CÁC EM !