Tập đọc 3

Tập đọc 3

tuần 16 bài về quê ngoại

12/17/2017 2:22:32 PM

Tập đọc 3

12/17/2017 1:40:37 PM

Tuần 16. Đôi bạn

12/17/2017 1:25:47 PM

lop 3 bài Ông ngoại

12/15/2017 3:54:48 PM

Tuần 16. Đôi bạn

12/15/2017 10:30:42 AM

Tuần 13. Cửa Tùng

12/14/2017 6:35:10 PM

Tuần 11. Vẽ quê hương

12/12/2017 12:09:15 PM

Tuần 24. Đối đáp với vua

12/11/2017 9:54:52 PM

Tuần 16. Về quê ngoại

12/11/2017 9:40:59 PM

Tuần 8. Tiếng ru

12/11/2017 9:31:27 AM

Tuần 16. Đôi bạn

12/10/2017 5:58:20 PM

Tuần 14. Nhớ Việt Bắc

12/6/2017 10:11:17 PM

Tuần 14. Nhớ Việt Bắc

12/6/2017 10:20:25 AM

Tuần 8. Tiếng ru

12/4/2017 8:02:47 PM

Tuần 13. Cửa Tùng

12/4/2017 6:46:39 PM

Tuần 12. Cảnh đẹp non sông

12/4/2017 3:05:16 PM

Lớp 3- Tuần 4- Người mẹ

12/3/2017 8:00:38 PM

Tuần 14. Nhớ Việt Bắc

12/3/2017 9:05:52 AM

Tuần 14. Nhớ Việt Bắc

12/1/2017 8:22:45 AM

Tuần 13. Cửa Tùng

11/29/2017 8:10:15 PM

Tuần 13. Cửa Tùng

11/28/2017 8:22:44 PM

Tuần 13. Cửa Tùng

11/28/2017 8:09:47 PM

Tuần 12. Cảnh đẹp non sông

11/28/2017 7:35:15 PM

Tuần 13. Cửa Tùng

11/28/2017 7:32:21 PM

Tuần 13. Cửa Tùng

11/27/2017 9:20:19 PM

Tuần 7. Bận

11/27/2017 8:23:01 PM