Tập đọc 2

Tập đọc 2

Tuần 10. Bưu thiếp

10/27/2017 10:18:25 PM

Tuần 10. Bưu thiếp

10/27/2017 9:56:52 PM

Tuần 11. Cây xoài của ông em

10/26/2017 10:21:07 PM

Tuần 8. Bàn tay dịu dàng

10/26/2017 9:35:52 PM

Tuần 8. Bàn tay dịu dàng

10/26/2017 9:32:54 PM

Tuần 28. Kho báu

10/26/2017 6:36:16 PM

Tuần 12. Mẹ

10/26/2017 6:24:20 PM

Tuần 28. Kho báu

10/26/2017 6:20:45 PM

Tuần 11. Cây xoài của ông em

10/24/2017 10:40:10 AM

tap lam van 2

10/24/2017 8:14:32 AM

Tuần 7. Thời khoá biểu

10/23/2017 10:59:24 PM

Tuần 6. Mẩu giấy vụn

10/22/2017 11:36:04 PM

Tuần 7. Người thầy cũ

10/22/2017 11:21:21 PM

Tuần 8. Người mẹ hiền

10/22/2017 9:38:46 PM

Tuần 6. Ngôi trường mới

10/17/2017 8:59:44 PM

Tuần 8. Người mẹ hiền

10/16/2017 8:56:21 AM

Tuần 4. Bím tóc đuôi sam

10/15/2017 9:26:04 AM

Tuần 23. Bác sĩ Sói

10/15/2017 9:24:46 AM

Tuần 33. Lượm

10/12/2017 10:08:13 PM

Tuần 7. Người thầy cũ

10/12/2017 8:43:26 PM

Tuần 7. Người thầy cũ

10/12/2017 8:42:26 PM

Tuần 8. Bàn tay dịu dàng

10/12/2017 10:04:33 AM

Bài bàn tay dịu dang

10/10/2017 7:56:13 PM

Tuần 6. Mẩu giấy vụn

10/9/2017 8:13:04 PM

Tuần 12. Mẹ

10/4/2017 8:27:37 PM

Tuần 6. Ngôi trường mới

10/3/2017 4:22:45 PM

Tuần 7. Người thầy cũ

10/3/2017 11:01:57 AM

Tuần 15. Bé Hoa

10/1/2017 6:21:00 PM

Tuần 26. Sông Hương

10/1/2017 6:18:32 PM

Tuần 25. Bé nhìn biển

10/1/2017 5:32:29 PM

Tập đọc 2 Chiếc bút mực

9/29/2017 10:22:57 AM

Tuần 5. Chiếc bút mực

9/26/2017 7:45:07 PM

Tuần 4. Bím tóc đuôi sam

9/25/2017 10:11:39 PM

Tuần 5. Chiếc bút mực

9/25/2017 8:21:18 PM

giáo án tâp đọc

9/24/2017 7:56:09 AM

Tuần 4. Trên chiếc bè

9/22/2017 8:01:13 PM

Tuần 6. Ngôi trường mới

9/22/2017 8:00:26 PM