Học vần 1

Học vần 1

Bài 48. in, un( tiet 1+2)

12/17/2017 10:21:37 PM

Bài 66. uôm, ươm

12/16/2017 8:41:31 PM

Bài 65. iêm, yêm

12/16/2017 8:40:04 PM

GIO AN HOC VAN LOP 1 BAI 64 IM - UM

12/15/2017 9:10:42 PM

Bài 44. on, an

12/15/2017 9:44:44 AM

Bài 57. ang, anh

12/15/2017 9:44:14 AM

Bài 55. eng, iêng

12/15/2017 9:43:47 AM

bài 37. Ôn tập

12/15/2017 8:32:58 AM

bài 34. ui, ưi

12/15/2017 8:32:05 AM

Bài 46 on, ơn

12/15/2017 8:31:06 AM

Bài 65. iêm, yêm

12/14/2017 9:17:52 AM

Bài 62. ôm, ơm

12/12/2017 8:43:46 PM

Bài 56. uông, ương

12/11/2017 9:46:25 PM

Học vần 1 bai k kh.

12/10/2017 8:39:05 PM

Bài 44. on, an

12/9/2017 2:45:34 PM

bai 60

12/9/2017 10:35:39 AM

Bài 19. s, r

12/8/2017 9:47:08 AM

Bài 1. e

12/7/2017 11:19:18 AM

Bài 58. inh, ênh

12/6/2017 5:26:55 PM

Bài 53. ăng, âng

12/5/2017 10:29:55 PM

Bài 57. ang, anh

12/5/2017 4:38:52 PM

Bài 53. ăng, âng

12/5/2017 10:28:00 AM

Bài 54. ung, ưng

12/5/2017 10:21:59 AM

Bài 57. ang, anh

12/5/2017 8:45:14 AM

Bài 56. uông, ương

12/5/2017 8:04:23 AM

Bài 61. ăm, âm

12/5/2017 7:46:51 AM

Bài 56. uông, ương

12/4/2017 8:31:50 PM

Bài 50. uôn, ươn

12/4/2017 3:56:04 PM

Bài 45. ân, ă-ăn

12/4/2017 3:53:56 PM

Bài 53. ăng, âng

12/4/2017 1:04:39 PM

Bài 44. on, an

12/4/2017 11:00:28 AM

Bài 52. ong, ông

12/4/2017 11:00:03 AM

Bài 29. ia

12/3/2017 10:54:55 PM

Bài 61. ăm, âm

12/3/2017 9:45:00 PM

Bài 54. ung, ưng

12/3/2017 6:13:35 PM

Bài 65. iêm, yêm

12/3/2017 5:43:44 PM

Bài 55. eng, iêng

12/3/2017 3:59:02 PM

Bài 47. en, ên

12/3/2017 12:47:36 PM

Bài 57. ang, anh

12/3/2017 12:46:45 PM

Bài 21. Ôn tập

12/3/2017 11:35:23 AM