Thu vien giao an dien tu,thu vien tai lieu, thu vien bai giang, thu vien de thi,
mam non, tieu hoc, lop 1,lop 2,lop 3,lop 4,lop 5,lop 6,lop 7,lop 8,lop 9,lop 10,lop 11,lop 12, giao trinh, luan van, do an, khoa luan
Tất cả giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu

Học vần 1

Bài 34. ui, ưi

10/28/2016 8:36:00 AM

Bài 94. oang, oăng

10/28/2016 7:27:30 AM

Bài 34. ui, ưi

10/27/2016 8:58:40 PM

Bài 39. au, âu

10/27/2016 8:00:06 PM

Bài 33. ôi, ơi

10/27/2016 3:09:20 PM

Bài 69. ăt, ât

10/26/2016 9:00:58 PM

Bài 64. im, um

10/26/2016 8:59:08 PM

Bài 59. Ôn tập

10/26/2016 8:57:43 PM

Bài 38. eo, ao

10/25/2016 7:13:10 PM

bai 44:tiết 2: on an

10/25/2016 2:10:08 PM

Bài 41. iêu, yêu

10/25/2016 1:13:26 PM

Bài 33. ôi, ơi

10/24/2016 8:44:10 PM

học vần iu, êu

10/24/2016 2:30:43 PM

Bài 47. en, ên

10/24/2016 9:57:27 AM

Bài 31. Ôn tập

10/23/2016 10:22:26 PM

Bài 30. ua, ưa

10/23/2016 10:19:20 PM

Bài 71. et, êt

10/23/2016 9:49:45 PM

Bài 39. au, âu

10/23/2016 10:29:14 AM

Bài 32. oi, ai

10/23/2016 10:15:00 AM

Bài 29. ia

10/22/2016 8:10:18 PM

Bài 41. iêu, yêu

10/22/2016 3:10:56 PM

bài 29 học vần ia

10/22/2016 11:18:46 AM

Bài 38. eo, ao

10/21/2016 10:57:11 PM

Bài 32. oi, ai

10/21/2016 10:54:53 PM

bài:au-âu

10/21/2016 12:27:49 PM

tiếng việt lớp 1

10/20/2016 11:52:02 PM

Bài 18. x, ch

10/20/2016 9:24:04 AM

Bài 29. ia

10/19/2016 9:25:56 PM

Bài 38. eo, ao

10/19/2016 9:24:11 PM

Bài 29. ia

10/19/2016 1:59:53 PM

Bài 37. Ôn tập

10/19/2016 9:01:47 AM

Bài 38. eo, ao

10/19/2016 9:01:00 AM

Bài 35. uôi, ươi

10/19/2016 8:59:27 AM

s-r

10/18/2016 4:36:26 PM

Bài 27. Ôn tập

10/18/2016 5:26:34 AM

Bài 34. ui, ưi

10/17/2016 8:20:24 PM

Học vần_Lớp 1_Vần ui, ưi

10/17/2016 10:49:27 AM

Bài 36. ay, â-ây

10/16/2016 8:59:10 PM

Bài 32. oi, ai

10/16/2016 8:53:11 PM

bài 34:ui- ưi ( tiết 1)

10/16/2016 10:07:12 AM