Chính tả 2

Chính tả 2

Tuần 10. Tập chép: Ngày lễ

12/17/2017 8:17:47 PM

Tuần 15. Tập chép: Hai anh em

12/17/2017 3:09:14 PM

Tuần 17. Nghe-viết: Tìm ngọc

12/17/2017 2:53:45 PM

Tuần 15. Tập chép: Hai anh em

12/7/2017 1:11:20 PM

Tuần 11. Tập chép: Bà cháu

11/25/2017 8:26:12 PM

Tuần 12. Tập chép: Mẹ

11/24/2017 9:31:32 AM

Chính tả Qua cua bo

11/17/2017 7:50:51 PM

Tuần 12. Tập chép: Mẹ

11/14/2017 9:50:58 PM

Tuần 10. Tập chép: Ngày lễ

10/27/2017 9:54:38 PM

chinh ta trên chiếc bè

9/23/2017 9:24:34 PM

chính tả bím tóc đuôi sam

9/23/2017 9:23:05 PM

Tuần 3. Nghe-viết: Gọi bạn

9/17/2017 6:51:05 PM