Chính tả 2

Chính tả 2

Tuần 10. Tập chép: Ngày lễ

10/27/2017 9:54:38 PM

chinh ta trên chiếc bè

9/23/2017 9:24:34 PM

chính tả bím tóc đuôi sam

9/23/2017 9:23:05 PM

Tuần 3. Nghe-viết: Gọi bạn

9/17/2017 6:51:05 PM

Tuần 16. Nghe-viết: Trâu ơi!

7/22/2017 4:08:42 PM

Tuần 15. Tập chép: Hai anh em

7/22/2017 3:00:25 PM

Tuần 15. Nghe-viết: Bé Hoa

7/22/2017 2:59:41 PM

Tuần 12. Tập chép: Mẹ

7/19/2017 9:52:05 PM

Tuần 11. Tập chép: Bà cháu

6/18/2017 12:10:21 PM

Tuần 10. Tập chép: Ngày lễ

6/6/2017 11:23:02 AM

Tuần 33. Nghe-viết: Lượm

4/27/2017 8:43:59 PM