Tập viết 3

Tập viết 3

Tuần 6. Ôn chữ hoa: D, Đ

12/10/2017 8:31:59 PM

Tuần 15. Ôn chữ hoa: L

12/10/2017 8:30:30 PM

Tuần 15. Ôn chữ hoa: L

12/4/2017 7:45:54 PM

Tuần 15. Ôn chữ hoa: L

12/3/2017 9:06:37 PM

Tuần 15. Ôn chữ hoa: L

12/1/2017 5:39:45 PM

Tuần 14. Ôn chữ hoa: K

11/30/2017 9:34:42 PM

Tuần 14. Ôn chữ hoa: K

11/30/2017 9:26:22 PM

Tuần 15. Ôn chữ hoa: L

11/28/2017 12:31:50 PM

Tuần 13. Ôn chữ hoa: I

11/18/2017 8:21:40 PM

Tuần 12. Ôn chữ hoa: H

11/18/2017 8:20:12 PM

Tuần 12. Ôn chữ hoa: H

11/10/2017 8:34:21 AM

Tuần 12. Ôn chữ hoa: H

11/9/2017 9:50:13 AM

bài trình chiếu lop 3

11/7/2017 7:57:45 PM

Tuần 13. Ôn chữ hoa: I

11/7/2017 11:46:13 AM

Tuần 13. Ôn chữ hoa: I

11/7/2017 11:43:19 AM

Tuần 12. Ôn chữ hoa: H

11/6/2017 9:55:31 PM

Tuần 12. Ôn chữ hoa: H

11/6/2017 9:52:38 PM

Tuần 13. Ôn chữ hoa: I

11/6/2017 9:51:50 PM

Tuần 13. Ôn chữ hoa: I

11/6/2017 9:41:51 PM

Tuần 8. Ôn chữ hoa: G

10/28/2017 3:00:09 PM

Tuần 8. Ôn chữ hoa: G

10/17/2017 6:02:02 AM

Tuần 2. Ôn chữ hoa: Ă, Â

10/15/2017 4:05:55 PM

Tuần 7. Ôn chữ hoa: E, Ê

10/15/2017 3:18:13 PM

Tuần 6. Ôn chữ hoa: D, Đ

10/15/2017 3:17:32 PM

Tuần 4. Ôn chữ hoa: C

10/15/2017 3:16:37 PM

Tuần 3. Ôn chữ hoa: B

10/15/2017 3:15:58 PM

Tuần 2. Ôn chữ hoa: Ă, Â

10/15/2017 3:13:59 PM

t5 chữ hoa C

10/8/2017 7:03:44 PM

Tuần 6. Ôn chữ hoa: D, Đ

10/8/2017 7:48:56 AM

Tuần 1. Ôn chữ hoa: A

10/7/2017 11:32:07 PM

Tuần 6. Ôn chữ hoa: D, Đ

9/28/2017 8:02:43 PM

Tuần 3. Ôn chữ hoa: B

9/26/2017 9:47:48 PM

Tuần 26. Ôn chữ hoa: T

4/23/2017 4:11:39 PM

lam quen chu cai I

3/9/2017 8:53:18 AM

Tuần 15. Ôn chữ hoa: L

4/17/2015 2:26:51 PM

Tuần 16. Ôn chữ hoa: M

4/17/2015 2:23:49 PM

Tuần 16. Ôn chữ hoa: M

4/17/2015 2:22:29 PM