Chính tả 3

Chính tả 3

Tuần 7. Nghe-viết: Bận

10/28/2017 7:54:41 PM

Tuần 8. Nhớ-viết: Tiếng ru

10/27/2017 4:06:01 AM

Tuần 7. Nghe-viết: Bận

10/15/2017 4:21:40 PM

Tuần 7. Nghe-viết: Bận

10/15/2017 3:55:19 PM

Tuần 4. Nghe-viết: Ông ngoại

10/15/2017 3:31:50 PM

Tuần 7. Nghe-viết: Bận

10/15/2017 11:32:37 AM

Tuần 7. Nghe-viết: Bận

10/11/2017 9:42:44 PM

Tuần 7. Nghe-viết: Bận

10/11/2017 9:41:55 PM

Chính tả: Mùa thu của em

10/5/2017 3:54:04 PM

Tuần 3. Tập chép: Chị em

9/26/2017 9:34:02 PM

Tuần 3. Tập chép: Chị em

9/5/2017 8:30:41 PM