Chính tả 4

Chính tả 4

Tuần 16. Nghe-viết: Kéo co

12/5/2017 7:47:36 PM

Tuần 9. Nghe-viết: Thợ rèn

12/3/2017 2:33:12 PM

nếu chúng mình có phép lạ

11/13/2017 7:24:29 PM

Tuần 9. Nghe-viết: Thợ rèn

10/23/2017 9:55:35 PM

chinh ta tho ren

10/20/2017 8:44:14 PM

Tuần 9. Nghe-viết: Thợ rèn

10/2/2017 8:30:55 PM

Tuần 23. Nhớ-viết: Chợ Tết

9/15/2017 11:32:44 AM

Tuần 22. Nghe-viết: Sầu riêng

6/14/2017 12:50:02 PM

Tuần 9. Nghe-viết: Thợ rèn

3/27/2017 7:16:05 PM