Thủ công 3

Thủ công 3

Bài 4. Gấp, cắt, dán bông hoa

10/27/2017 11:59:58 AM

Bài 9. Cắt, dán chữ E

10/25/2017 12:50:28 PM

Bài 4. Gấp, cắt, dán bông hoa

10/10/2017 10:06:30 AM

Bài 4. Gấp, cắt, dán bông hoa

10/10/2017 9:59:59 AM

Bài 7. Cắt, dán chữ H, U

10/9/2017 9:05:32 AM

Bài 2 Gấp con ếch

10/2/2017 12:30:21 PM

Bài 1 Gấp tàu ống khói

10/2/2017 12:17:03 PM

Bài 6. Cắt, dán chữ I, T

8/2/2017 4:11:28 PM

Bài 2. Gấp con ếch

4/9/2017 10:39:47 PM

Bài 13. Đan nong đôi

4/7/2017 4:20:30 PM

Bài 8. Cắt, dán chữ V

4/7/2017 4:20:02 PM

Bài 6. Cắt, dán chữ I, T

4/7/2017 10:57:52 AM

Bài 16. Làm quạt giấy tròn

4/19/2015 10:58:07 PM

bai giang điên tu

4/4/2015 4:01:17 PM

Bài 12. Đan nong mốt

3/31/2015 11:08:52 AM

Bài 12. Đan nong mốt

3/17/2015 5:08:51 AM

Bài 13. Đan nong đôi

2/23/2015 10:04:22 PM

thủ công tuần 17

2/11/2015 10:49:55 PM

thủ công

2/11/2015 10:48:11 PM

Bài 10. Cắt, dán chữ VUI VẺ

12/18/2014 8:22:53 PM

Bài 9. Cắt, dán chữ E

12/10/2014 9:52:38 PM

Bài 6. Cắt, dán chữ I, T

12/10/2014 9:51:29 PM

Bài 8. Cắt, dán chữ V

12/10/2014 10:00:19 AM

Bài 6. Cắt, dán chữ I, T

11/19/2014 9:14:09 PM

Cắt dán chữ I - T

11/16/2014 8:09:52 PM

Bài 6. Cắt, dán chữ I, T

11/14/2014 4:34:09 PM

Cắt dan chữ I T

11/14/2014 9:24:25 AM

Tuần 2. Ôn chữ hoa: Ă, Â

11/6/2014 9:55:20 AM