Chia một số thập phân
cho 10,100,1000,...
Toán
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHƯỚC TIẾN
Câu 1: Đúng chọn Đ sai chọn S vào ô vuông.
a) 4,82 x 0,1 = 0,482
b) 685,3 x 0,01 = 68,53
c) 234,9 x 0,001 = 0,2349
d) 75,2 x 10 = 7,52
Đ
S
Đ
S
Muốn nhân một số thập phân với 0,1; 0,01; 0,001 ….ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của số đó lần lượt sang bên trái một , hai , ba … chữ số .
Câu 2: Muốn nhân một số thập phân với 0,1; 0,01; 0,001 ….ta làm như thế nào?
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Hết giờ
KIỂM TRA BÀI CŨ.
Thứ sáu ngày 3 tháng 12 năm 2020
Toán:
CHÀO CHÚC
Bài mới
1. Ví dụ:
a) Ví dụ 1: 213,8 : 10 = ?
2
Vậy: 213,8 : 10 = 21,38
0
,
8
213,8 10
1
3
1
3
8
3
8
0
2 1 3,8 : 10 =
2 1 3 8
,
Nhận xét: Nếu chuyển dấu phẩy của số 213,8 sang bên trái một chữ số ta cũng được 21,38
Khi chia một số thập phân cho 10 ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của số đó sang bên trái một chữ số.
Khi chia một số thập phân cho 10 ta làm như thế nào?
Chia một số thập phân cho 10, 100, 1000 . . .
Thứ sáu ngày 3 tháng 12 năm 2020
Toán:
1. Ví dụ:
0
0
,
8
89,13 100
1
3
3
30
9
13
9 1
0
Nhận xét: Nếu ta chuyển dấu phẩy của số 89,13 sang bên trái hai chữ số ta cũng được 0,8913.
Khi chia một số thập phân cho 100 ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của số đó sang bên trái hai chữ số.
0
89,13 : 100 =
0
Khi chia một số thập phân cho 100 ta làm như thế nào?
b) Ví dụ 2: 89,13 : 100 = ?
Vậy: 89,13 : 100 = 0,8913
,
89 13
Chia một số thập phân cho 10, 100, 1000 . . .
Thứ sáu ngày 3 tháng 12 năm 2020
Toán:
Ví dụ 1: 213,8 : 10 = ?
213,8 10
13 21,38
3 8
80
0
Ví dụ 2: 89,13 : 100 = ?
89,13 100
89 1 0,8913
9 13
130
300
0
Quy tắc: Muốn chia một số thập phân cho 10 , 100 ,1000 ….ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của số đó lần lượt sang bên trái một, hai, ba …chữ số .
Qua hai kết luận trên em hãy nêu cách chia một số thập phân cho 10; 100; 1000;…?
Khi chia một số thập phân cho 10 ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của số đó sang bên trái một chữ số.
Khi chia một số thập phân cho 100 ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của số đó sang bên trái hai chữ số.
Chia một số thập phân cho 10, 100, 1000 . . .
Thứ sáu ngày 3 tháng 12 năm 2020
Toán:
Bài 1/66: Tính nhẩm:
Trò chơi đố bạn
a) 43,2 : 10 =
0,65 : 10 =
432,9 : 100 =
4,32
0,065
4,329
b) 23,7 : 10 =
2,07 : 10 =
2,23 : 100 =
2,37
0,207
0,0223
13,96 : 1000 =
0,01396
999,8 : 1000 =
0,9998
Chia một số thập phân cho 10, 100, 1000 . . .
Thứ sáu ngày 3 tháng 12 năm 2020
Toán:
Bài 2/66: Tính nhẩm rồi so sánh kết quả:
Trò chơi: Tìm nhà
1,29
1,234
a) 12,9 : 10 và 12,9 x 0,1
b) 123,4 :100 và 123,4 x 0,01
Chia một số thập phân cho 10, 100, 1000 . . .
Thứ sáu ngày 3 tháng 12 năm 2020
Toán:
1,29
1,29
1,234
1,234
=
=
Qua trò chơi với các phép tính trên em có nhận xét gì khi chia một số thập phân cho 10, 100, 1000… hoặc nhân số thập phân đó lần lượt với 0,1; 0,01; 0,001, …?
Nhận xét: Khi chia một số thập phân cho 10, 100, 1000… thì kết quả cũng chính bằng nhân số đó với 0,1; 0,01; 0,001…
Khi chia số đó cho 10; 100; 1000; … hoặc nhân số đó với 0,1; 0,01; 0,001… thì chuyển dấu phẩy của số thập phân sang bên trái một, hai, ba, … chữ số
Khi nào thì chuyển dấu phẩy của số thập phân sang bên trái một, hai, ba, … chữ số?
Chia một số thập phân cho 10, 100, 1000 . . .
Thứ sáu ngày 3 tháng 12 năm 2020
Toán:
Bài 2/66: Tính nhẩm rồi so sánh kết quả:
a) 12,9 : 10 và 12,9 x 0,1
b) 123,4 :100 và 123,4 x 0,01
Bài 3/66: Một kho gạo có 537,25 tấn gạo. Người ta đã lấy ra số gạo trong kho. Hỏi trong kho còn lại bao nhiêu tấn gạo?
Còn….. tấn gạo ?
Tóm tắt
Có 537,25 tấn gạo
1
10
Bài giải:
Lấy
Số gạo đã lấy ra là:
537,25 : 10 = 53,725 (tấn)
Số gạo còn trong kho là:
537,25 - 53,725 = 483,525 (tấn)
ĐS: 483,525 tấn gạo
Chia một số thập phân cho 10, 100, 1000 . . .
Thứ sáu ngày 3 tháng 12 năm 2020
Toán:
Em hãy tìm phép tính nào sau đây có kết quả đúng?
Hết giờ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
TRÒ CHƠI NHANH MẮT
Em hãy chọn câu trả lời đúng?
Hết giờ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
TRÒ CHƠI NHANH MẮT