CHIA MỘT SỐ THẬP PHÂN
CHO MỘT SỐ TƯN NHIÊN
TRƯỜNG TIỂU HỌC VÂN AM1- NGỌC LẶC – THANH HÓA
TOÁN – 5B
GV: PHẠM THỊ TUYẾT
Chia một số thập phân cho một số tự nhiên
Ví dụ 1: Một sợi dây dài 8,4 mét được chia thành 4 đoạn bằng nhau. Hỏi mỗi đoạn dây dài bao nhiêu mét ?
8,4 m
?m
Ta phải thực hiện phép chia: 8,4 : 4 = ? (m)
Ta có: 8,4 m = 84 dm
8 4
4
2
0
4
1
0
(dm)
21 dm = 2,1 m
Vậy: 8,4 : 4 = 2,1 (m)
Toán
Chia một số thập phân cho một số tự nhiên
8,4
0
,
* 8 chia 4 được 2, viết 2;
Vậy: 8,4 : 4 = 2,1 (m)
4
* 1 nhân 4 bằng 4; 4 trừ 4 bằng 0, viết 0.
* Hạ 4;
2 nhân 4 bằng 8; 8 trừ 8 bằng 0, viết 0.
* Viết dấu phẩy vào bên phải 2.
4
2
(m)
1
Thông thường ta đặt tính rồi làm như sau:
0
4 chia 4 được 1, viết 1.
Ví dụ 1: Một sợi dây dài 8,4 mét được chia thành 4 đoạn bằng nhau. Hỏi mỗi đoạn dây dài bao nhiêu mét ?
Toán
Ví dụ 2: 72,58 : 19 = ?
Chia một số thập phân cho một số tự nhiên
72,58 19
2
5
8
3
3
0
0
1
,
8
5
Ta đặt tính rồi làm tương tự như ví dụ 1:
Vậy : 72,58 : 19 = 3,82
Toán
Chia một số thập phân cho một số tự nhiên
Quy tắc:
Muốn chia một số thập phân cho một số tự nhiên ta làm như sau :
- Chia phần nguyên của số bị chia cho số chia.
- Viết dấu phẩy vào bên phải thương đã tìm được trước khi lấy chữ số đầu tiên của phần thập phân của số bị chia để tiếp tục thực hiện phép chia.
- Tiếp tục chia với từng chữ số ở phần thập phân của số bị chia.
Muốn chia một số thập phân cho một số tự nhiên ta làm như thế nào?
Toán
Chia một số thập phân cho một số tự nhiên
Bài 1
Đặt tính rồi tính:
a) 5,28 : 4 =
5,28
4
128
08
0
1,32
b) 95,2 : 68 =
95,2
1,4
68
272
02
Toán
Chia một số thập phân cho một số tự nhiên
Bài 1
Đặt tính rồi tính:
c) 0,36 : 9 =
0,36
9
36
0
0,04
d) 75,52 : 32 =
75,52
2,36
32
115
192
0
0
Toán
Bài 2
Tìm x:
a/ x x 3 = 8,4
x = 8,4 : 3
Chia một số thập phân cho một số tự nhiên
b) 5 x x = 0,25
x = 0,25 : 5
x = 0,05
x = 2,8
Toán
Toán
Chia một số thập phân cho một số tự nhiên
Bài 3
Tóm tắt:
3 giờ: 126,54km
1 giờ: .........km?
Bài giải:
126,54 : 3 = 42,18 (km)
Đáp số: 42,18 km
Trung bình mỗi giờ người đó đi được số km là:
Chia một số thập phân cho một số tự nhiên
Đặt tính rồi tính: 12,2 : 2 =
12,2 2
6,1
0 2
0
Toán