TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRƯỜNG TỘ
GIÁO VIÊN DẠY: Lê Thiện Đức


Giáo viên: Lê Thiện Đức

KIỂM TRA BÀI CŨ :. Chọn đáp án đúng trong các câu sau:
c. Căn bậc hai số học của 9 là:
A. 81 B. -3 C. 3 D. 3 và -3
d. Giá trị của biểu thức bằng
C. 3
C.
D. 2
B.
Tiết 14 : ÔN TẬP CHƯƠNG I (tiếp)
I. HỆ THỐNG KIẾN THỨC CHƯƠNG I
BT 73 (SGK- 40)
Rút gọn rồi tính giá trị của các biểu thức sau:
TIẾT 14: ÔN TẬP CHƯƠNG I

1)DẠNG 1: RÚT GỌN VÀ TÍNH GIÁ TRỊ BIỂU THỨC
I: HỆ THỐNG KIẾN THỨC CHƯƠNG I
II: CÁC DẠNG BÀI TẬP
Giải

Vậy
Giải

nên
Vậy
Tóm lại 1: Để rút gọn và tính giá trị biểu thức
ta làm như sau:
Bước 1: Vận dụng tính chất và các phép biến đổi ( đặc biệt hằng đẳng thức) để rút gọn biểu thức.
Bước 2: Thay giá trị bài cho vào biểu thức đã rút gọn.
Bước 3: Kết luận.

2) DẠNG 2: GIẢI PHƯƠNG TRÌNH TÌM x
TIẾT 15: ÔN TẬP CHƯƠNG I
(Tiếp )
BT 74 (SGK- 40)
Tóm lại 2: Để giải phương trình chứa biến trong biểu thức lấy căn, ta làm như sau:
Bước 1: Tìm điều kiện của biến để phương trình có nghĩa.
Bước 2: Thực hiện các phép biến đổi căn thức bậc 2 đưa phương trình về dạng rồi tìm x.
Bước 3: Đối chiếu điều kiện để kết luận nghiệm.

TIẾT 15: ÔN TẬP CHƯƠNG I
(Tiếp )
Bài tập thêm 1: Tìm x biết :
TIẾT 15: ÔN TẬP CHƯƠNG I
(Tiếp )
3) DẠNG 3: CHỨNG MINH ĐẲNG THỨC
Biến đổi vế trái ta có:
Giải
VT
Vậy đẳng thức được chứng minh
c)
(hiển nhiên)
Vậy đẳng thức được chứng minh
Tóm lại 3:
Để chứng minh đẳng thức A=B (VT=VP)
ta thường có các cách sau :
Cách 1: Biến đổi VT trở thành VP
Cách 2: Biến đổi VP trở thành VT
Cách 3: Biến đổi VT=C;VP=C.
Cách 4: Biến đổi đẳng thức đã cho tương đương với một đẳng thức luôn đúng.
Cách 5: Xét hiệu A-B và so sánh với số 0.
Cần chú ý đến điều kiện các chữ chứa trong biểu thức.
Bài tập thêm 2: Chứng minh đẳng thức
(Với x >0, x 1)
Bài tập thêm 3: Cho biểu thức:


a/ Rút gọn biểu thức
b/ Tính giá trị của A khi
TIẾT 15: ÔN TẬP CHƯƠNG I
(Tiếp )
c/ Tìm x nguyên để A nguyên
d/ Tìm x để
e/ Tìm GTNN của biểu thức A+3
4) DẠNG 4: BÀI TOÁN RÚT GỌN TỔNG HỢP
BT 76 tr 41 SGK.
Cho biểu thức
a) Rút gọn Q.
b) Xác định giá trị của Q khi a = 3b.
TIẾT 15: ÔN TẬP CHƯƠNG I
(Tiếp )
Với
ta có
CỦNG CỐ :
1. LÝ THUYẾT
Dạng 1 : Rút gọn và tính giá trị biểu thức
2. CÁC DẠNG BÀI TẬP
Dạng 2 : Giải phương trình tìm x
Dạng 3 : Chứng minh đẳng thức
Dạng 4 : Bài toán rút gọn tổng hợp
HưỚng dẪn vỀ nhà
Ôn lại lý thuyết và các dạng bài tập chương I
Làm các BT 74a; 75a,d ; 76(SGK 40-41) ; BT 107(SBT 20).
Chuẩn bị tiết sau kiểm tra 1 tiết.
H­ưíng dÉn bài 107(SBT trang 20).
Cho biểu thức:a) Rút gọn B.
b) Tìm x để B = 3.

Chúc quý thầy cô sức khoẻ
Chúc các em học giỏi - chăm ngoan
Là một số nguyên
Bài tập:Chứng minh rằng
TIẾT 15: ÔN TẬP CHƯƠNG I
(Tiếp )

luôn vận dụng thành thạo hai hằng đẳng thức

Cụ thể
Rút gọn loại toán
Ta đi phân tích
Về dạng:
Sao cho:
Khi đó:
Một số chú ý khi làm loại toán này
Do
Vậy:
Là một số nguyên
Bài Giải
Ta có