GV:Lê Thiện Đức
Trường THCS Nguyễn Trường Tộ- Buôn Đôn
1
b2 = ab’
c2 = ac’
bc = ah
h2 = b’c’
GV:Lê Thiện Đức
Trường THCS Nguyễn Trường Tộ- Buôn Đôn
2
Một số tính chất của các tỉ số lượng giác
Cho góc nhọn . Ta có:
GV:Lê Thiện Đức
Trường THCS Nguyễn Trường Tộ- Buôn Đôn
3
a) Cho hình vẽ, ta có:
Bài 1. Chọn kết quả đúng trong các kết quả sau:
GV:Lê Thiện Đức
Trường THCS Nguyễn Trường Tộ- Buôn Đôn
4
Bài 1. Chọn kết quả đúng trong các kết quả sau:
b) Trong hình bên, bằng:
GV:Lê Thiện Đức
Trường THCS Nguyễn Trường Tộ- Buôn Đôn
5
c) Trong hình bên, bằng:
Bài 1: Chọn kết quả đúng trong các kết quả sau:
GV:Lê Thiện Đức
Trường THCS Nguyễn Trường Tộ- Buôn Đôn
6
Bài 2:
Cho tam giác ABC có AB = 6cm; AC = 8cm; BC = 10cm.
Chứng minh tam giác ABC vuông tại A. Tính các góc B, C và đường cao AH của tam giác đó.
Hỏi rằng điểm M mà diện tích tam giác MBC bằng diện tích tam giác ABC nằm trên đường nào?
GV:Lê Thiện Đức
Trường THCS Nguyễn Trường Tộ- Buôn Đôn
7
Bài 2
12
GV:Lê Thiện Đức
Trường THCS Nguyễn Trường Tộ- Buôn Đôn
8
Ôn lại lý thuyết và các bài tập đã giải.
Xem lại các hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông.
Làm các bài tập 94, 96 trong SBT
Tiết sau tiếp tục Ôn tập.