TOÁN - LỚP 3A
LUYỆN TẬP ( Trang 62)
GIÁO VIÊN : TRẦN HỒNG HIÊN


Kiểm tra bài cũ :
Tóm tắt :
Ngăn trên :
Ngăn dưới :
Số sách ở ngăn trên bằng một phần mấy số sách ở ngăn dưới ?

6 quyển
24 quyển
Bài giải
Số sách ở ngăndưới gấp số sách ngăn trên một số lần
24:6 = 4 (lần )
Vậy số sách ngăn trên bằng 1 số sách ngăn dưới
4
Đáp số : 1
4
Bài 1 : Viết vào ô trống ( theo mẫu)
Bài 1 : Viết vào ô trống ( theo mẫu)
5
8
10
3
Bài 2:
Có 7 con trâu, số bò nhiều hơn số trâu là 28 con. Hỏi số trâu bằng một phần mấy số bò ?
Tóm tắt
Trâu:
* Số trâu bằng một phần mấy số bò?
7con
Bò :
28 con
Số con bò gấp số con trâu một số lần là:
35 : 7 = 5 (lần)
Vậy số con trâu bằng số con bò.
Đáp số:
Bài giải
Số con bò có là:
7 + 28 = 35 (con)
Bài 3:
Đàn vịt có 48 con, trong đó có số vịt đang bơi dưới ao. Hỏi trên bờ có bao nhiêu con vịt?
Bài 3:
Đàn vịt có 48 con, trong đó có số vịt đang bơi dưới ao. Hỏi trên bờ có bao nhiêu con vịt?
48 con vịt
Tóm tắt
Số vịt
dưới ao
Số vịt trên bờ ?
Bài giải
Số con vịt đang bơi dưới ao có là:
48 : 8 = 6 (con)
Số con vịt trên bờ có là:
48 - 6 = 42 (con)
Đáp số: 42 con vịt
Trò chơi:
Ai tinh mắt nhất ?
C�c em c�ng thi xem ai x?p d�ng v� nhanh hình sau nh�
Luật chơi:
- Muốn so sánh số lớp gấp mấy lần số bé ta làm thế nào ?
- Muốn so sánh số bé bằng một phần mấy số ta làm thế nào ?
Xem trước bài : Bảng nhân 9.
D?N DỊ
Chào tạm biệt các bạn học sinh
CHÚC các bạn học tốt!