TRƯỜNG TIỂU HỌC 3 KHÁNH BÌNH
Toán – Lớp 4B
Mét vuông.

2
Kiểm tra bài cũ
1cm
1cm2 là diện tích của hình vuông có cạnh dài 1cm.
1cm2
1dm

1dm2
- Đề -xi - mét vuông là diện tích của hình vuông có cạnh dài 1 dm.
1dm2
=
…… cm2
100 cm2
1m
1m2
- Hình vuông có cạnh dài 1 m thì có diện tích là 1 mét vuông.
- Mét vuông chính là diện tích của hình vuông có cạnh dài 1m.
Toán
Mét vuông
Mét vuông viết tắt là:
m
2
- Mét vuông là diện tích của hình vuông có cạnh dài 1m.
Cùng tìm hiểu mối quan hệ giữa
mét vuông và đề-xi-mét vuông
Mỗi hàng có 10 hình vuông nhỏ,có 10 hàng.
Hình vuông lớn có mấy hình vuông nhỏ?
1m
1m
1dm
Hình vuông lớn có 100 hình vuông nhỏ
1dm2
Mỗi hàng có 10 hình vuông nhỏ,có 10 hàng.
Hình vuông lớn có mấy hình vuông nhỏ?
1m
1m
1dm
Hình vuông lớn có 100 hình vuông nhỏ
1dm2
Diện tích hình vuông lớn là bao nhiêu hình vuông nhỏ?
1 m
1dm
Hình vuông có cạnh dài 1m có diện tích bằng tổng diện tích của 100 hình vuông nhỏ có cạnh dài 1dm.
Hình vuông lớn có 100 hình vuông nhỏ
1dm2
1m
1m2 bằng bao nhiêu đề- xi- mét vuông?
1m2 = 100dm2
100dm2 = …..dm2
1m2
13
1m2 = 100dm2
100dm2 = 1m2
1 m2 = ….. cm2
10 000 cm2
Sắp xếp lại các đơn vị đo diện tích đã học theo thứ tự từ lớn đến bé?
m2
, dm2
, cm2
LUYỆN TẬP
15
Bài 1. Viết số hoặc chữ thích hợp vào ô trống:
1952m2
Hai nghìn không trăm hai mươi mét vuông
1969m2
4000dm2
Chín trăm mười một xăng – ti – mét vuông
Một nghìn chín trăm sáu mươi chín mét vuông
2020m2
Bốn nghìn đề-xi-mét vuông
911cm2
Một nghìn chín trăm năm mươi hai mét vuông
2. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:
1m2 = ....... …dm2
2110 m2 = ........... dm2
100dm2 = ...... ….m2
400 dm2 = ...... ….m2
100
1
4
211 000
18
10 000 cm2 = .............m2
1 m2 = ........ ….cm2
10 000
1
15 m2 = .......cm2
15dm2 2 cm2 = .......cm2
20
Bài 3. Để lát nền một căn phòng người ta đã sử dụng hết 200 viên gạch hình vuông có cạnh là 30 cm. Hỏi căn phòng có diện tích bao nhiêu m2. Biết rằng diện tích phần mạch vữa không đáng kể?
200 viên gạch
cạnh là 30 cm
diện tích
m2
21

Bài giải
Diện tích của một viên gạch lát nền là:
30 × 30 = 900 (cm2)
Diện tích căn phòng là:
900 × 200 = 180000 (cm2)
180000 cm2 = 18 m2
Đáp số: 18 m2
22
4cm
6cm
3cm
5cm
15cm
Bài 4: Tính diện tích miếng bìa có kích thước theo hình vẽ sau:
Thảo luận nhóm 4
23
4cm
6cm
3cm
5cm
15cm
H1
H2
H3
24
4cm
6cm
3cm
5cm
15cm
H1
H2
H3
Diện tích hình chữ nhật H1 là:
4 × 3 = 12 (cm2)
Diện tích hình chữ nhật H2 là:
6 × 3 = 18 (cm2)
Chiều rộng hình chữ nhật H3 là:
5 – 3 = 2 (cm)
Diện tích của hình chữ nhật H3 là:
15 × 2 = 30 (cm2)
Diện tích của miếng bìa là:
12 + 18 + 30 = 60 (cm2)
Đáp số: 60 cm2
25
Diện tích hình chữ nhật H1 là:
4 × 3 = 12 (cm2)
Diện tích hình chữ nhật H2 là:
6 × 3 = 18 (cm2)
Chiều rộng hình chữ nhật H3 là:
5 – 3 = 2 (cm)
Diện tích của hình chữ nhật H3 là:
15 × 2 = 30 (cm2)
Diện tích của miếng bìa là:
12 + 18 + 30 = 60 (cm2)
Đáp số: 60 cm2
Củng cố - Dặn dò
1m2 là diện tích của hình vuông có cạnh là bao nhiêu?
1 m2 gấp bao nhiêu lần dm2, cm2 ?
XEM BÀI MỚI
“Nhân một số với một tổng”.
28
29
Chúc các em
chăm ngoan, học tốt!