TUẦN 25 – TIẾT 42
ÔN TẬP CHỦ ĐỀ 4
HỆ THỐNG HÓA
KIẾN THỨC LÝ THUYẾT
LUYỆN TẬP
Câu hỏi 1:
Nghiên cứu thị trường nhằm quyết định sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp đúng hay sai?
Trả lời:
SAI : Vì nghiên cứu thị trường nhằm xác định và dự đoán khả năng kinh doanh, và cơ hội kinh doanh cho doanh nghiệp)
Câu hỏi 2:
Muốn kiếm sống và tự khẳng định mình thuộc giai đoạn nào trong việc thành lập doanh ngiệp kinh doanh?
Trả lời:

- Xác định ý tưởng kinh doanh.
Câu hỏi 3:
Thị trường doanh nghiệp gồm những khách hàng nào?
Trả lời:
Khách hàng hiện tại và khách hàng tiềm năng
Câu hỏi 4:
Nghiên cứu thị trường giúp doanh nghiệp trả lời những câu hỏi: Ai bán hàng của doanh nghiệp? Doanh nghiệp mua hàng ở đâu? Những câu hỏi trên là đúng hay sai?
Trả lời:
SAI: Vì nghiên cứu thị trường là NC nhu cầu của khách hàng đối với sản phẩm hàng hóa của doanh nghiệp
Câu hỏi 5:
Nêu 3 yếu tố trong nguồn lực của doanh nghiệp?

Trả lời:
- Vốn
- Nhân sự
- Cơ sở vật chất kĩ thuật
Câu hỏi 6:
Danh số bán hàng của doanh nghiệp Y là 12.000 sản phẩm / tháng. Định mức lao động của một người mỗi tháng là 300 sản phẩm. Xác định kế hoạch lao động cần sử dụng của doang nghiệp X?
Trả lời:
Kế hoạch lao động cần sử dụng của doanh nghiệp Y là 12.000 : 300 = 40 (người)
Câu 1. Khi lập kế hoạch kinh doanh cho doanh nghiệp, thường căn cứ vào các yếu tố nào?
A. Nhu cầu thị trường, kinh tế sản xuất, nguồn nhân lực, vốn đầu tư.
B. Tình hình phát triển kinh tế xã hội, khả năng của doanh nghiệp, kế hoạch sản xuất, kế hoạch bán hàng.
C. Pháp luật hiện hành, nhu cầu thị trường, nguồn nhân công, kế hoạch sản xuất.
D. Nhu cầu thị trường, tình hình phát triển kinh tế xã hội, pháp luật hiện hành, khả năng của doanh nghiệp.

Hãy chọn các phương án cho là đúng trong
các câu sau:

Câu 2: Trong điều kiện kinh tế thị trường, các doanh nghiệp kinh doanh theo nguyên tắc:
Bán cái gì cũng được
Bán cái thị trường cần
Bán cái mà thu lợi nhuận cao
Bán cái mà thị trường chưa bao giờ có.
Câu 3. Kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp dựa trên những phương diện cơ bản nào?
A. Pháp luật hiện hành, kế hoạch bán hàng, kế hoạch sản xuất, vốn đầu tư, lợi nhuận có được.
B. Kế hoạch bán hàng, kế hoạch sản xuất, kế hoạch mua hàng, kế hoạch tài chính, kế hoạch lao động.
C. Nhu cầu thị trường, thu nhập của dân cư, kế hoạch bán hàng, chi phí cho nhà xưởng.
D. Kế hoạch tài chính, kế hoạch mua hàng, thu nhập của người dân, nhu cầu thị trường.
DẶN DÒ
Yêu cầu HS về nhà tìm hiểu một số câu chuyện kinh doanh ở địa phương em.
Tìm hiểu một số ngành Nông, Lâm, Ngư nghiệp.