TOÁN- LỚP 3
So sánh số bé
bằng một phần mấy số lớn
KIỂM TRA BÀI CŨ
Trong vườn có 5 cây cau và 20 cây cam. Hỏi số cây cam gấp mấy lần số cây cau?
Bài giải
Số cây cam gấp số cây cau số lần là:
Đáp số : 4 lần
20 : 5 = 4 (lần)
TOÁN
So sánh số bé
bằng một phần mấy số lớn
1) Ví dụ:
B
A
2 cm
- Độ dài đoạn thẳng CD gấp 3 lần độ dài đoạn thẳng AB.
6 : 2 = 3 ( lần)
- Ta nói rằng: Độ dài đoạn thẳng AB bằng độ dài đoạn thẳng CD.
2. Bài toán: Mẹ 30 tuổi, con 6 tuổi. Hỏi tuổi con bằng một phần mấy tuổi mẹ?
Tóm tắt
Mẹ : 30 tuổi
Bài giải
Đáp số :
Tuổi con bằng một phần mấy tuổi mẹ?
Tuổi mẹ gấp tuổi con một số lần là:
30 : 6 = 5 (lần)
Vậy tuổi con bằng
tuổi mẹ.
Hãy nêu cách so sánh số bé bằng một phần mấy số lớn?
Muốn so sánh số bé bằng một phần mấy số lớn ta lấy số lớn chia cho số bé để tìm xem số lớn gấp mấy lần số bé từ đó tìm được số bé bằng một phần mấy số lớn.
Con : 6 tuổi
Bài1
Viết số thích hợp vào ô trống ( theo mẫu):
2
5
4
8
2
6
3
10
2
3
Bài 2: Ngăn trên có 6 quyển sách, ngăn dưới có 24 quyển sách. Hỏi số sách ở ngăn trên bằng một phần mấy số sách ở ngăn dưới ?
Tóm tắt
Ngăn trên: 6 quyển
Ngăn dưới: 24 quyển.
Ngăn trên bằng một phần mấy ngăn dưới?
Bài giải
Số sách ngăn dưới gấp số sách ngăn trên số lần là:
24 : 6 = 4 (Lần)
Vậy số sách ngăn trên bằng số sách ngăn dưới.
Đáp số:
3. Số ô vuông màu xanh bằng một phần mấy số ô vuông màu trắng?
a)
b)
1
5
1
3
c)
1
2
Bích thuỷ
Hung
B�nh Minh
Hung
D Linh
Hải Vân
Gia PHú
Gia Hung
Hải Vân
Trung Dung
B.Long
Trung Dũng
Gia Hung
A. Thu
Phat
V. Quang
C . Vi
Gia Hung
B�nh Minh
Gia Hung
Hieu
D?c
Bích Thuỷ
V�ng quay may m?n
Số con thỏ bằng một phần mấy số con chó?
Số con thỏ bằng số con chó.
Bích thuỷ
Hung
B�nh Minh
Hung
D Linh
Hải Vân
Gia PHú
Gia Hung
Hải Vân
Trung Dung
B.Long
Trung Dũng
Gia Hung
A. Thu
Phat
V. Quang
C . Vi
Gia Hung
B�nh Minh
Gia Hung
Hieu
D?c
Hải Vân
V�ng quay may m?n
Số con thỏ bằng một phần mấy số con chó?
Bích thuỷ
Hung
B�nh Minh
Hung
D Linh
Hải Vân
Gia PHú
Gia Hung
Hải Vân
Trung Dung
B.Long
Trung Dũng
Gia Hung
A. Thu
Phat
V. Quang
C . Vi
Gia Hung
B�nh Minh
Gia Hung
Hieu
D?c
Trung Dũng
V�ng quay may m?n
Số con kiến bằng một phần mấy số con ong?
Bích thuỷ
Hung
B�nh Minh
Hung
D Linh
Hải Vân
Gia PHú
Gia Hung
Hải Vân
Trung Dung
B.Long
Trung Dũng
Gia Hung
A. Thu
Phat
V. Quang
C . Vi
Gia Hung
B�nh Minh
Gia Hung
Hieu
D?c
Gia Hưng
V�ng quay may m?n
Số con thỏ bằng một phần mấy số con chó?
Số con thỏ bằng số con chó.
Bích thuỷ
Hung
B�nh Minh
Hung
D Linh
Hải Vân
Gia PHú
Gia Hung
Hải Vân
Trung Dung
B.Long
Trung Dũng
Gia Hung
A. Thu
Phat
V. Quang
C . Vi
Gia Hung
B�nh Minh
Gia Hung
Hieu
D?c
Gia Phú
V�ng quay may m?n
Số con thỏ bằng một phần mấy số con chó?
Số con thỏ bằng số con chó.
Bích thuỷ
Hung
B�nh Minh
Hung
D Linh
Hải Vân
Gia PHú
Gia Hung
Hải Vân
Trung Dung
B.Long
Trung Dũng
Gia Hung
A. Thu
Phat
V. Quang
C . Vi
Gia Hung
B�nh Minh
Gia Hung
Hieu
D?c
Bình Minh
V�ng quay may m?n
Số con thỏ bằng một phần mấy số con chó?
Số con thỏ bằng số con chó.
Xếp 4 hình tam giác thành hình sau:
GHI NHỚ
Cách giải bài toán so sánh số bé bằng một phần mấy số lớn:
Tìm số lớn gấp mấy lần số bé
Suy ra số bé bằng một phần mấy số lớn
Lưu ý: Ở đáp số không có tên đơn vị
Chào tạm biệt các bạn học sinh
CHÚC các bạn học tốt!