Bài 25
Từ Cảm
c
c
Từ thông riêng của mạch kín
01
Một mạch kín (c) ,trong đó có dong điện cường độ I ,dòng điện I gây ra một từ trường, từ trương gây ra một từ thông riêng qua (c) thì được gọi là từ thông riêng của mạch

CÔNG THỨC :
Φ = Li 
Trong đó : + Φ là từ thông (wb)
+ L là hệ số phụ thuộc cấu tạo và kích thước mạch kín (H)
+ I là cường độ (A)

1 định nghĩa
2 Độ từ cảm
Là tên được đặt cho thuộc tính của một thành phần chống lại sự thay đổi của dòng điện chạy qua nó và ở đoạn dây thẳng sẽ có một số điện cảm
Công thức
L = 4π.10−7N2/l.S (25.2)
Trong đó:
+L: Độ tự cảm của ống dây (H)
+N: Số vòng dây (vòng).
+l: Chiều dài ống dây (m).
+S: Tiết diện ống dây (m2)
Chú ý: Ống dây này còn được gọi là cuộn cảm.
Độ tự cảm của ống dây có lõi sắt: L = 4π.10−7μN2/l.S với μ: độ từ thẩm, đặc trưng cho từ tính của lõi sắt.
Chứng minh công thức 25.2

Xét cuộn dây có chiều dài l, tiết diện S, được quấn N vòng dây. 
Khi có dòng điện i chạy qua cuộn dây, trong lòng cuộn dây xuất hiện từ trường B
B=4.π.10−7.N/l.i
Từ trường này gây ra từ thông xuyên qua ống dây.
Φ=N.B.S=N.(4.π.10−7.N/l.i).S(1)
Từ thông này chính là từ thông riêng của cuộn dây nên: Φ=L.i(2)
với L là độ tự cảm của cuộn dây.
Từ (1) và (2) suy ra độ tự cảm của cuộn dây:
L=4.π.10−7.N2/l.S