Thu vien giao an dien tu,thu vien tai lieu, thu vien bai giang, thu vien de thi,
mam non, tieu hoc, lop 1,lop 2,lop 3,lop 4,lop 5,lop 6,lop 7,lop 8,lop 9,lop 10,lop 11,lop 12, giao trinh, luan van, do an, khoa luan
All giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Thư viện Đề thi & Kiểm tra Bài tập điện li
Download Đề thi Hóa học 11 Bài tập điện li mien phi,tai lieu Bài tập điện li mien phi,bai giang Bài tập điện li mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem
Type: doc
Date: 12/22/2009 5:15:48 PM
Filesize: 0.06 M
Download count: 103
Giá: Download miễn phí, free 100%
Xin hãy download về máy để xem, Mien phi 100%
SLIDE
MÔ TẢ TÀI LIỆU
Bài tập chương dung dịch
Câu 1. viết pt điên li của các chất sau:
1.H2SO4 2.Sr(OH)2 ; 3.K3PO4 ; 4.BaCl2
Câu 2.trong môt dung dịch có chứa a mol Ca2+;b mol Mg2+; c mol Cl-; d mol NO-3
a:lập biểu thức liên hệ giữa a,b,c,d
b;nếu a=0,01; b=0,01; c=0,03 thì d bằng bao nhiêu?
Câu 3. một dung dịch chứa hai loại cation là Fe2+(0,1mol)và Al3+(0,2mol)cùng với hai loại anion Cl-(xmol) và SO42-(ymol).tính x,y biết răng khi cô cạn dung dịch thu được 46,9g chất rắn khan.
Câu 4.có một dunh dịch chất điện ly yếu.khi nồng độ củ dung dịch thay đổi (nhiệt độ không đổi) thì
a.độ điẹn ly và hăng số điên ly đều thay đổi
b.đọ điên ly va hăng số điện ly đều không thay đổi
c.độ điên ly thay đỏi và hằng số điện ly không đổi
d. đọ điện ly không đổi và hằng số điện ly thay đổi
Câu 5.có một chất điện ly yêu .khi thay đổi nhiệt độ của dung dịch(nồng đọ không đổi)thì
a.độ điẹn ly và hăng số điên ly đều thay đổi
b.đọ điên ly va hăng số điện ly đều không thay đổi
c.độ điên ly thay đỏi và hằng số điện ly không đổi
d. đọ điện ly không đổi và hằng số điện ly thay đổi
Câu 6.theo areniut chất nào sau đây là axit:
a.HCl b.NaCl c.LiOH d.KOH
Câu 7.trong pt điện li:
H2O + H2O<->H3O++OH- Nước có vai trò là chất
a.chỉ có nhận prrôton b.chỉ có cho prrôtôn
c.nhận và cho prrôton d.không nhận và không cho proton
Câu 8.theo thuyết bronstet,chất nào sau đây chỉ là axit?
A,HCl B. HSO4 C.HCO3- D.NH3
Câu 9.theo thuyết brrostet các ion:Na+;NH4+; CO32-,CHCOO-; HSO4-; K+;Cl-;HCO3- là axit,bazơ,lưỡng tính hay trung tính?tại sao?hãy dự dón các dung dịch của tong chất dưới dây sẽ có pH lớ hơn hay nhỏ hơn hay bằng 7:Na2CO3;KCl; CH3COONa; NH4Cl; NHSO4
Câu 10. theo thuyết brrostet ion nào sau đây là lưỡng tính
a. HCO3- b.Cl-; c.S2- d.PO43-
Câu 11. có pus au: H2S + NH3<->NH4+ + HS- theo brrostet thì bazơ : H2S là:
a.NH3 và HS- b. NH3 và NH4+ c. H2S và NH3 d. H2S và HS-
Câu 12.trong dung dịch HNO3 0,01 M,tích số iôn củ nước là:
a.[H+][OH-]=10-14 .[H+][OH-]>10-14
b. .[H+][OH-]<10-14 d.không xác định được
Câu 13.dung dịch KOH 0,001M có pH bằng bao nhiêu?
a .pH=14 b. pH=11 c.pH=3 d.pH=7
Câu 14. hoà tan them NaCl vào dung dịch NaCl thì pH của dung dịch mới thay đổi thế nào?
a,tăng b, giảm c.không thay đổi d.lúc đầu giảm sau tăng dần
Câu 15.nếu môt dd co pH =9 thì dd này là:
a.axit, b.bazơ c.trung tính
Câu 16.giá trị của pH nào
DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download cac_bai_tap_dien_ly_lop_11_5408_79566144.doc