Thu vien giao an dien tu,thu vien tai lieu, thu vien bai giang, thu vien de thi,
mam non, tieu hoc, lop 1,lop 2,lop 3,lop 4,lop 5,lop 6,lop 7,lop 8,lop 9,lop 10,lop 11,lop 12, giao trinh, luan van, do an, khoa luan
All giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Thư viện Đề thi & Kiểm tra Bài tập điện li
Download Đề thi ĐẠI CƯƠNG Bài tập điện li mien phi,tai lieu Bài tập điện li mien phi,bai giang Bài tập điện li mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem
Type: doc
Date: 10/1/2010 1:40:53 PM
Filesize: 0.04 M
Download count: 3
Giá: Download miễn phí, free 100%
Xin hãy download về máy để xem, Mien phi 100%
SLIDE
MÔ TẢ TÀI LIỆU
điện li 1. Dãy nào sau đây đều gồm những chất điện li mạnh: A. H2SO4,Na2SO4,Ba(OH)2,HgCl2 ,CH3COOH B. FeCl3 ,Al(OH)3,Ca(NO3)2 ,HClO4 ,Mg(OH)2 C. NaH2PO4,HNO3,HClO,Fe2 (SO4)3 ,H2S  D. NaOH,CH3COONa ,HCl,MgSO4,Na2CO3 2. Dãy nào sau đây chỉ gồm những chất điện li yếu: A. HClO4,Al(OH)3 H2S ,Pb(OH)2 B. HF,H2CO3 ,H2 SO3 ,Mg(OH)2 C. HClO H3PO4 CH3COONa , NaHS D. Ba(OH)2 ,H3PO4 ,HgCl2 ,Na2CO3 3.Có 4 dd trong suốt, mỗi dd chỉ chứa 1 loại cation và 1 loại anion. Các loại ion trong 4 dd gồm: Ca2+, Mg2+, Pb2+, Na+, , Cl-, , . Đó là 4 dd gì? A. BaCl2, MgSO4, Na2CO3, Pb(NO3)2 B. BaCO3, MgSO4, NaCl, Pb(NO3)2 C. BaCl2, PbSO4, Na2CO3, MgCl2 D. BaCl2, PbSO4, Na2CO3, Mg(NO3)2 4. Phương trình ion rút gọn của phản ứng cho biết: A. những ion nào tồn tại trong dung dịch. B. Nồng độ những ion nào trong dung dịch lớn nhất. C. Bản chất của phản ứng trong dd chất điện li. D. Không tồn tại phân tử trong dd chất điện li. 5. Ion OH- có thể phản ứng với các ion nào sau đây: A. H+,Fe3+ , B. Cu2+, Mg2+, Al3+ C. Fe2+, Zn2+, Al3+ D. Tất cả đều đúng 6. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li xảy ra khi: A. Các chất phản ứng là những chất dễ tan. B. Các chất phản ứng phải là những chất điện li mạnh. C. Một số ion trong dung dịch kết hợp được với nhau làm giảm nồng độ ion của chúng. D. Phản ứng không phải là thuận nghịch. 7. Hòa tan 200g dd NaCl 10% với 800g dd NaCl 20% ta được một dd mới có nồng độ a %. Giá trị a là: A. 18% B. 16% C. 1,6% D. 12 % E. Kết quả khác. 8. Những ion nào dưới đây có thể tồn tại trong cùng một dd? A. Na+, Mg2+, OH-, . B. Ag+, H+, Cl-, C. , Na+, Ca2+, D. OH-, Na+, Ba2+, Cl-. 9. Cho dd Fe2(SO4)3 có nồng độ bằng 0,20M. Nồng độ ion Fe3+ và SO42- trong dd lần lượt bằng: A. 0,20 M và 0,20M B. 0,10M và 0,15M C.0,40M và 0,60M D.0,60M và 0,40M 10. Dung dịch chất điện li dẫn điện được là do: A. Sự chuyển dịch của các electron B. Sự chuyển dịch của các cation C. Sự chuyển dịch của các phân tử cation và anion D. Sự chuyển dịch của các phân tử hòa tan 11. DD axit mạnh H2SO4 0,005 M có: A. pH = 2,00 B. pH < 1,00 C. pH> 1,00 D. > 0,20M (giả sử nấc 2 phân li hoàn toàn) 12. DD X có pH = 9,00 . của dd trên là: A. 1,0.10-9 M B. 1,0.10-5 M C. 1,0.10-6 M D. 1,0.10-4 M 13. DD X có pH =3,0 . Kết luận nào sau đây là đúng với dd X: A. > B. = 1,0.10-3 M C. dd X làm quì tím hoá đỏ D.Tất cả đều đúng 14. DD X có = 1,0.10-10 M . Kết luận nào sau đây đúng với dd X: A. DD X có tính kiềm B. Nhỏ phênolphtalêin vào dd X có màu hồng C. DD X có pH = 4,0 D. Trong dd X < 15.Cần lấy những muối nào để hoà tan tạo dd X,Y,Z có chứa các ion sau: X: Na+, Fe3+ ,SO42- Y: Mg2+ ,NO3- ,SO42- , Z: Al3+, NO3-,K+ ,Cl- 16. Phản ứng nào dưới đây là phản ứng trao đổi ion trong dung dịch: A. Zn
DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download dien_li.zip