Thu vien giao an dien tu,thu vien tai lieu, thu vien bai giang, thu vien de thi,
mam non, tieu hoc, lop 1,lop 2,lop 3,lop 4,lop 5,lop 6,lop 7,lop 8,lop 9,lop 10,lop 11,lop 12, giao trinh, luan van, do an, khoa luan
All giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Thư viện Đề thi & Kiểm tra bai tap dien li
Download Đề thi Vật lý 11 bai tap dien li mien phi,tai lieu bai tap dien li mien phi,bai giang bai tap dien li mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem
Type: doc
Date: 10/16/2011 11:51:39 AM
Filesize: 0.04 M
Download count: 30
Giá: Download miễn phí, free 100%
Xin hãy download về máy để xem, Mien phi 100%
SLIDE
MÔ TẢ TÀI LIỆU
BÀI TẬP ÔN CHƯƠNG 1: SỰ ĐIỆN LY

Câu 1: Chia 19,8g Zn(OH)2 thành 2 phần bằng nhau:
a.Cho 150 ml dd HCl 1M vào phần 1.
b. Cho 150 ml dd NaOH 1M vào phần 2.
Tính khối lượng muối tạo thành trong mỗi trường hợp?

Câu 2: Một lượng nhôm hidroxit tác dụng vừa đủ với 0,3 lít dd HCl 1M. Để làm tan hết cùng lượng hidroxit trên thì cần bao nhiêu lít dd KOH 14% (d=1,28).

Câu 3:Trộn 100 ml dd HCl 0,03M với 100 ml NaOH 0,01M được dd A.
a.Tính pH của dd A?
b.Tính V của Ba(OH)2 1M đủ để trung hòa dd A?

Câu 4: Cho dd A gồm 2 chất HCl và H2SO4. Trung hòa 1 lít dd A thì cần 400 ml dd NaOH 0,5M. Cô cạn dd tạo thành thì thu được 12,95 g muối.
a.Tính CM các ion trong dd A
b.Tính pH của dd A.

Câu 5: X là dd H2SO4 0,02M ; Y là dd NaOH 0,035M. Khi trộn lẫn dd X và dd Y thì ta thu được dd Z có thể tích bằng tổng thể tích 2 dd mang trộn và có pH = 2. Coi H2SO4 điện ly hoàn toàn cả 2 nấc.
Hãy tính tỷ lệ về thể tích giửa 2 dd X và dd Y.

Câu 6: Trộn lẫn 100 ml dd có pH = 1 gồm HCl và HNO3 với 100 ml dd NaOH a M thu được 200 ml dd có pH = 12.Tính a?

Câu 7: Trộn 300 ml dung dịch gồm NaOH 0,1M và Ba(OH)2 0,025M với 200 ml dd H2SO4 có x M thu được m gam kết tủa và 500 ml dd có pH = 2. Tính m và x?

Câu 8:Trộn 250 ml dd HCl 0,08M và H2SO4 0,01M với 250 ml dd Ba(OH)2 có nồng độ x M thu được m gam kết tủa và 500 ml dd có pH = 12.Tính m và x. Coi như Ba(OH)2 điện ly hoàn toàn 2 nấc.

Câu 9:Một dd chứa 0,02 mol Cu2+ , 0,03 mol K+ , x mol Cl- và y mol SO42-.Tổng khối lượng muối tan có trong dd là 5,435 gam. Xác định giá trị của x và y?
Câu 10: Một dd có chứa 2 loại cation là Fe2+ (0,1 mol) và Al3+ (0,2 mol) và 2 loại anion là Cl- (x mol) và SO42- (y mol). Tìm x và y biết rằng khi cô cạn dd và làm khan thu được 46,9 g chất rắn khan.

Câu 11:DD X chứa 0,07 mol Na+ , 0,02 mol SO42- và x mol OH-. Dd Y chứ ClO4-, NO3- và y mol H+ ; tổng số mol ClO4- và NO3- là 0,04. Trộn X và Y được 100 ml dd Z. Tính pH của dd Z (bỏ qua sự điện li của nước).

Câu 12:Dd A gồm 5 ion :Mg2+, Ca2+, Ba2+ ; 0,1 mol Cl- và 0,2 mol NO3-. Thêm từ từ dd K2CO3 1M vào dd A đến khi có kết tủa lớn nhất. Tính thể tích dd K2CO3 cần dùng.

Câu 13:Dd X chứa các ion: Fe3+, SO42-, NH4+, Cl-. Chia dd X thành 2 phần bằng nhau:
- Phần 1 tác dụng với lượng dư dd NaOH, đun nóng thu được 0,672 lít khí (đkc) và 1,07 gam kết tủa.
- Phần 2 tác dụng với lượng dư dd BaCl2 thu được 4,66 gam kết tủa.
Tính tổng khối lượng các muối khan thu được khi cô cạn dd X (quá trình cô cạn chỉ có nước bay hơi).

Câu 14: Cho dd chứa 0,1 mol (NH4)2CO3 tác dụng với dd chứa 34,2 gam Ba(OH)2. Sau phản ứng thu được m gam kết tùa và V lít khí (đkc).Xác định giá trị V và m.

Câu 15: Cho dung dịch Ba(OH)2 đến dư vào 100 ml dung dịch X có chứa các ion: NH4+, SO42-, NO3- thì có 23,3 gam một kết tủa được tạo thành và đun nóng thì có 6,72 lít (đktc) một chất khí bay ra. Nồng độ mol/l của (NH4)2SO4 và NH4NO3 trong dung dịch X là bao nhiêu?

Câu 16: Nhận biết:
a. Ba(OH)2 ; HNO3 ; H2SO4 (chỉ dùng phenolphtalein)
b. NaOH
DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download BAI_TAP_ON_CHUONG_1_11.zip