Thu vien giao an dien tu,thu vien tai lieu, thu vien bai giang, thu vien de thi,
mam non, tieu hoc, lop 1,lop 2,lop 3,lop 4,lop 5,lop 6,lop 7,lop 8,lop 9,lop 10,lop 11,lop 12, giao trinh, luan van, do an, khoa luan
All giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Thư viện Đề thi & Kiểm tra bai tap dien li
Download Đề thi Hóa học 10 bai tap dien li mien phi,tai lieu bai tap dien li mien phi,bai giang bai tap dien li mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem
Type: doc
Date: 1/12/2010 10:49:24 PM
Filesize: 0.04 M
Download count: 60
Giá: Download miễn phí, free 100%
Xin hãy download về máy để xem, Mien phi 100%
SLIDE
MÔ TẢ TÀI LIỆU
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM DUNG DỊCH SỰ ĐIỆN LY

Câu 1. Trong các chất sau đây: Natri hidroxit, đường saccarozơ, axít clohidric, đồng sunfat, benzen, bari clorua, etanol. Số chất điện li và không điện li tương ứng bằng:
a) 3 và 4 b) 4 và 3 c) 2 và 5 d) 5 và 2
Câu 2. Dãy nào trong các chất dưới đây gồm toàn các chất điện li mạnh:
a) NaOH, H2SO4, KCl, CuCl2, AgCl b) H2SiO3, H3PO4, H2SO4, KOH, LiOH
c) HCl, HI, CuSO4, Ba(OH)2, Ag2NO3 d) H2S, H2SO4, H3PO4, Fe(OH)3, CH3COOH
Câu 3. Độ điện li α của một chất điện li có thể biểu thị toán học bằng công thức:
a) α = n.N b) α = n.N.100% c) α = .100% d) α = .100%
Trong đó: n là số mol chất bị phân li ra ion
Câu 4. Độ điện li α của một axit đơn chức trong dung dịch có nồng độ 0,2 mol/l bằng 0,15 (15%). Khối lượng ion H+ trong 2 lít dung dịch là: (bỏ qua sự điện li của nước)
a) 6g b) 0,6g c) 0,06g d) 60g
Bài 5. Có 300ml dung dịch axit CH3COOH 0,2M (Ka = 1,8.10-5). Nếu muốn độ điện li tăng gấp đôi thì số ml nước cần phải thêm vào là:
A. 790ml B. 820ml C. 850ml D. Kết quả khác
Bài 6. Nồng độ của ion H+ trong dung dịch CH3COOH 0,1M là 0,0013mol/l. Độ điện li của axit ở nồng độ đó là:
A. 2,3% B. 1,3% C. 1,2% D. 1,32%
Bài 7. Một dung dịch CH3COOH 0,1M có độ điện li α là 1,32%. Hằng số phân li của axit là bao nhiêu (trong các số cho dưới đây)?
A. 1,78.10-5 B. 1,75.10-5 C. 1,74.10-5 D. 1,77.10-5
Bài 8. Cho dung dịch HNO2 0,1M, biết rằng hằng số phân li của dung dịch axit này bằng 5.10-4. Nồng độ của ion H+ (ion/l) trong dung dịch là:
A. 7,07.10-3 B. 7,07.10-2 C. 7,5.10-3 D. 8,9.10-3
Bài 9. Biết hằng số điện li KHCN = 7.10-10, độ điện li α của axit HCN trong dung dịch 0,05M là:
A. 0.019% B. 0,0118% C. 0,017% D. 0,026%
Bài 10. Axit CH3COOH có KCH3COOH = 1,8.10-5, độ điện li α của axit axit CH3COOH trong dung dịch 0,1M là:
A. 1,43% B. 1,36% C. 1,35% D. 1,34%
Bài 11. Trong 1 lít dung dịch CH3COOH 0,01M có 6,26.1021 phân tử chưa phân li và ion. Biết số Avogadro là 6,023.1023. Độ điện li α có giá trị là:
A. 3,93% B. 3,39% C. 3,99% D. 4,89%
Bài 12. Theo định nghĩa axít – bazơ của Bron – stet, hãy xét các chất và ion sau:
1. Dãy nào sau đây chỉ gồm những chất có tính axít ?
a) HSO4-, NH4+, HCO3- b) NH4+, HCO3-, CH3COO- c) ZnO, Al2O3, HSO4- d) HSO4-, NH4+, H3O+
2. Dãy nào sau đây chỉ gồm những chất có tính bazơ ?
a) CO32-, CH3COO-, S2- b) NH4+, Na+, ZnO c) Cl-, Al2O3, HCO3-d) H2O, HSO4-, H3O+
3. Dãy nào sau đây chỉ gồm những chất lưỡng tính ?
a) Al2O3, HSO4-, CO32- b) Na+, NH4+, CH3COO- c) HCO3-, ZnO, H2O d) H3O+, S2-, Cl-
4. Dãy nào sau đây chỉ gồm những chất trung tính ?
a) Al2O3, HSO4-, H2O b) SO42
DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download BT_dien_li.doc