Thu vien giao an dien tu,thu vien tai lieu, thu vien bai giang, thu vien de thi,
mam non, tieu hoc, lop 1,lop 2,lop 3,lop 4,lop 5,lop 6,lop 7,lop 8,lop 9,lop 10,lop 11,lop 12, giao trinh, luan van, do an, khoa luan
All giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Thư viện Đề thi & Kiểm tra ĐỀ THI OLYMPIC - TIẾNG ANH TIỂU HỌC
Download Đề thi Let's go - Test ĐỀ THI OLYMPIC - TIẾNG ANH TIỂU HỌC mien phi,tai lieu ĐỀ THI OLYMPIC - TIẾNG ANH TIỂU HỌC mien phi,bai giang ĐỀ THI OLYMPIC - TIẾNG ANH TIỂU HỌC mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem
Type: doc
Date: 3/2/2014 7:06:39 PM
Filesize: 6.27 M
Download count: 45
Giá: Download miễn phí, free 100%
Xin hãy download về máy để xem, Mien phi 100%
SLIDE
MÔ TẢ TÀI LIỆU
Sở giáo dục&Đào tạo thi giao lưu olympic tiếng anh cấp tiểu học
Thanh Hoá năm học 2008 - 2009
Đề dự bị Thời gian làm bài: 40 phút

Điểm bài thi
Họ tên, chữ ký người chấm thi

Số phách

Bằng số
Bằng chữ


1. ......................................................
2........................................................


Phần I: Nghe hiểu
Câu 1: Listen about Mai and tick True (T) or False(F)


True
False

1. Mai’s mother teaches in Minh Khai primary school.2. She learns many subjects: math, music, art, science, and Vietnamese.3. During the break time I usually play hide–and–seek in the schoolyard.4. Her brother is a student in Minh Khai primary school.5. In Teacher’s Day , many students played exciting games.

Câu 2: Nghe và khoanh tròn a hoặc b

(1) (2)
(3) (4)

Phần II: Kiến thức ngôn ngữ
Câu 1: Ba trong số bốn từ trong mỗi câu sau có các nguyên âm được phát âm giống nhau. Hãy tìm ra từ thứ tư có nguyên âm đọc khác ba từ còn lại và đánh dấu vào từ ấy.
1. A. three B. eat C. people D. ten
2. A. time B. night C. live D. child
3. A.. some B. come C. love D. home
4. A. where B. here C. there D. they’re
5. A. would B. look C. who D. foot
Câu 2: Chọn câu trả lời đúng nhất

a. When is your father birthday?
b. When is your father’s birthday?
2. a. Would you like an apple?
b. Would you like a apple?
3. a. She do not go to school on Sunday.
b. She does not go to school on Sunday.
4. a. How much is a pair of shorts?
b. How much are a pair of shorts?
5. a. Did you watched TV last night?
b. Did you watch TV last night?

Câu 3: Em hãy ghép một câu hỏi ở cột A với câu trả lời thích hợp ở cột B:

A
B

1. What did he do at the School Festival?
a. 90

2. What time do you have breakfast everyday?
b. Because I want to be a singer.

3. How many people were there at the School Festival?
c. I went to school yesterday.

4. Why do you like music?
d. I drew a picture and sang songs.

5. What did you do yesterday?
e. I have breakfast at 6 o’clock everyday.

Em hãy ghi đáp án vào ô sau:
1.............. 2............... 3............... 4............. 5..................
Câu 4: Em hãy hoàn thành các câu sau. Sử dụng tranh gợi ý. (Điền từ hoặc cụm từ vào chỗ trống)

1. There ....................................books in the picture.2. She ........................................3. There ..........................................................in the garden.4. They are........................................5. My brother likes..............................................................

Phần III: Đọc hiểu

Câu 1: Em hãy đọc lá thư Mai viết cho LiLi và trả lời các câu hỏi sau:
Dear LiLi,
I am writing to tell you about my family and my school. There are four people in my family : my parents, my brother and me. My father is a doctor. He is forty-one. He goes to work
DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download De_thi_Olympic_Tieng_Anh_Tieu_hoc.zip