Thu vien giao an dien tu,thu vien tai lieu, thu vien bai giang, thu vien de thi,
mam non, tieu hoc, lop 1,lop 2,lop 3,lop 4,lop 5,lop 6,lop 7,lop 8,lop 9,lop 10,lop 11,lop 12, giao trinh, luan van, do an, khoa luan
All giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Thư viện Đề thi & Kiểm tra de thi olympic tieng anh
Download Đề thi Lớp 5 de thi olympic tieng anh mien phi,tai lieu de thi olympic tieng anh mien phi,bai giang de thi olympic tieng anh mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem
Type: doc
Date: 1/8/2011 9:40:03 PM
Filesize: 0.16 M
Download count: 412
Giá: Download miễn phí, free 100%
Xin hãy download về máy để xem, Mien phi 100%
SLIDE
MÔ TẢ TÀI LIỆU
Bài thi chọn học sinh năng khiếu
Môn: Tiếng Anh . Thời gian làm bài: 40 phút .( Không kể thời gian giao đề )

Họ và tên học sinh: Trường Tiểu học: …………………
:...................

Bài thi viết
A. Phần trắc nghiệm khách quan:
Khoanh tròn vào chữ cái chỉ phương án trả lời đúng:
1. How many – One girl.
A. girl B. boys C. girls D. is this.
2. What are these ? cassettes.
A. They B. They’s C. These D. They’re.
3. ………… are you? - Iam fine.
A. How B. How old C. How’s D. What
4. Who’s she ? is my………………
A. She/brother B. She/grandfather C. He/teacher D. She/baby sister
5. This is my Dad. name is Quang.
A. He B. His C. Her D. Your.
6. This is red eraser.
A. a B. an C. the D. gray
7. These are white and
A. orange B. orange balls C. an orange ball D. orange ball
8. Is this –Yes, it is. It is green.
A. a gray B. brown C. a green D. green.
9. They are and pretty.
A. young B. youngs C. smalls D. nine
10. How old is Ba ? - ‘s 8 years old.
A. He is B. He’s C. She D. He
11. Is he tall? – No,
A. He is B. isn’t not C. he short D. He is not
12. What color is this? – It’s
A. an orange B. a purple C. brown D. read
13. Make……………… circles.
A. four B. a C. for D. one
14. Please give me ……………………………
A. your marker B. these marker C. the teacher D. the pink
15. Is this schoolbag? – Yes, it is. It’s my schoolbag.
A. My B. your C. you D. her
16. Count the
A. books B. boy C. pencil D. girl
17. Are these
A. a egg B. egg C. an egg D. eggs.
18. It is old bag.
A. a B, an old C. an D. two.
19. your name?
A. What B. What’s C. How D. Who
20. Three + thirty seven =
A. fourty B. fourteen C. forty D. forteen
B. Tự luận:
I. Điền một từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thành đoạn văn và trả lời các câu hỏi:
This 1my classroom. These 2) our desks. There are ten desks and twenty chairs. This is 3board. These are pictures. There are two pictures and this is my book bag. It 4pink.
Trả lời câu hỏi:
1. How many chairs?
2. How many boards? ……………………………………………
3. What color is the book bag?
II. Viết câu hỏi cho các câu trả lời sau:
1
It’s an orange.
2.
Yes, she is. My sister is pretty.
3
One chair.
4.
He’s my teacher.
5
My father is 40 years old.Bài thi chọn học sinh năng khiếu
Môn: Tiếng Anh . (Thời gian làm bài: 40 phút . Không kể thời gian giao đề )

Họ và tên học sinh: Trường Tiểu học: …………………
:.....................Bài thi viết
A. Phần trắc nghiệm khách quan:
Khoanh tròn vào chữ cái chỉ phương án trả lời đúng:
1. What are those? ………………… are doors.
A. They’re B. It C. They D. They’s
2. Where are you – I am from Viet Nam.
A. to B. from C. on D. in
3. It is eraser.
A. a B. some C. an D. 0
4. Is she a teacher? Yes, she ……………
A
DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download de_thi_olympic_tieng_anh.zip