Thu vien giao an dien tu,thu vien tai lieu, thu vien bai giang, thu vien de thi,
mam non, tieu hoc, lop 1,lop 2,lop 3,lop 4,lop 5,lop 6,lop 7,lop 8,lop 9,lop 10,lop 11,lop 12, giao trinh, luan van, do an, khoa luan
All giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Thư viện Đề thi & Kiểm tra De thi Olympic Tieng anh
Download Đề thi ĐỀ THI De thi Olympic Tieng anh mien phi,tai lieu De thi Olympic Tieng anh mien phi,bai giang De thi Olympic Tieng anh mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem
Type: doc
Date: 11/19/2013 9:47:29 PM
Filesize: 0.07 M
Download count: 9
Giá: Download miễn phí, free 100%
Xin hãy download về máy để xem, Mien phi 100%
SLIDE
MÔ TẢ TÀI LIỆU

I. KIẾN THỨC NGÔN NGỮ (15 điểm)
1 : Em hãy khoanh tròn vào chữ cái chỉ một từ khác với từ còn lại trong mỗi nhóm từ sau.
Ví dụ : A. One B. Nine C. Four D. Fine
1. A. warm B. wind C. snow D. cloud
2. A. am B. is C. are D. and
3. A. breakfast B. eat C. dinner D. lunch
4. A. my B. you C. he D. she
5. A. blue B. red C. sky D. white
2 : Em hãy sắp xếp các câu trong cột B sao cho phù hợp với nội dung các câu trong cột A
( có 1 câu trong cột B không sử dụng)
A
B

0.Where are you from?
a. No, thanks. I am full.

1. Let’s play chess.
b. Yes. That’s a good idea.

2. Would you like some cakes?
c. At 7

3.What’s the weather like in Ha Noi?
d. It’s very hot.

4.How many students are there in your class ?
e. Twenty- five

5. What time do you go to school ?
f. No, it isn’t.

6. Is your school big?
g. I’m from Ha Tinh.

 Em hãy ghi đáp án vào ô sau :
1......f….. 2………… 3………… 4………… 5………… 6…………
Bài tập 3 : Em hãy hoàn thành đoạn hội thoại sau, sử dụng các từ cho sẵn.

thanks noodles hungry thank would hamburger

 A: I’m (1)……hungry…
B: Would you like a (2)……………?
A: No,(3)………………...
B: What (4)…………you like ?
A: I’d like some (5)………………
B: Here you are.
A: (6)……………you very much.
B: That’s all right.
II. ĐỌC HIỂU (5 điểm) Em hãy đọc và hoàn thành đoạn văn sau bằng cách khoanh tròn vào các chữ cái A, B, hoặc C để chọn từ thích hợp nhất.
Nga and Hoa (1)…are.. close friends. They are studying in (2)…….same primary school. Nga is in class 5A but Hoa is in class 5B. Nga and Hoa love skipping rope very much. At break time, they often (3)………. skipping rope in the school yard (4) ……… their friends. Sometimes when it (5)……., they stay in their classes and read short stories or talk. Nga and Hoa hope to learn in the same class when (6)……. move to grade 6.
1. A.is B. are C. am
2. A. the B.a C. an
3. A. play B.go C. do
4. A.and B.in C. with
5. A.rain B.rains C.rainny
6. A. they B. she C.them

III : TRÒ CHƠI NGÔN NGỮ (10 điểm)Em hãy tìm và khoanh tròn 5 từ chỉ người và 5 từ chỉ đồ vật trong bảng dưới đây.
5 từ chỉ người
5 từ chỉ đồ vật

0. MAN


1.
1.

2.
2.

3.
3.

4.
4.

5.
5.

U
F
A
T
H
E
R
T
M
A

R
I
S
I
N
G
E
R
A
P

C
B
A
L
L
P
E
N
N
F

H
R
D
R
I
V
E
R
B
A

A
F
A
H
O
U
S
E
S
R

I
E
L
E
P
H
O
N
E
M

R
A
D
I
M
N
H
S
I
E

A
N
D
O
C
T
O
R
K
R

 IV. VIẾT (10 điểm) 1.
DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download De_thi_Olympic_Tieng_anh.zip