Thu vien giao an dien tu,thu vien tai lieu, thu vien bai giang, thu vien de thi,
mam non, tieu hoc, lop 1,lop 2,lop 3,lop 4,lop 5,lop 6,lop 7,lop 8,lop 9,lop 10,lop 11,lop 12, giao trinh, luan van, do an, khoa luan
All giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Thư viện Đề thi & Kiểm tra Đề thi Tiếng anh kì 1 lớp 6
Download Đề thi Đề thi THCS - THPT - ĐH Đề thi Tiếng anh kì 1 lớp 6 mien phi,tai lieu Đề thi Tiếng anh kì 1 lớp 6 mien phi,bai giang Đề thi Tiếng anh kì 1 lớp 6 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem
Type: doc
Date: 10/14/2009 1:54:01 PM
Filesize: 0.03 M
Download count: 28
Giá: Download miễn phí, free 100%
Xin hãy download về máy để xem, Mien phi 100%
SLIDE
MÔ TẢ TÀI LIỆU
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I – 2008-2009
Môn : Tiếng Anh – Lớp 6
ĐỀ 1 Thời gian : 45 phút (không kể thời gian giao đề )

I Em hãy tìm một từ mà phần gạch chân có phát âm khác các từ còn lại
1. a. read b. teacher c. eat d. ahead
2. a. intersection b. eraser c. bookstore d. history
3. a. book b . look c. floor d. classroom
4. a. five b. it c. city d. in
II . Chọn từ đúng trong ngoặc để điền vào chổ trống
1. Where is Lan ---------------------------------------- ? ( go / going / goes )
2. ------------------is waiting for Nga ? ( where / what / who )
3 . She ---------------------television evryday ( watches / watching / watch )
4. Ba is ----------------television at the moment ( watch /watching / watches )
5 . At an intersection , you ---------------slow down ( must / mustn’t / can’t )
6 . She -------------------------------her bike now ( riding / is riding / is rideing )
III. Cho hình thức đúng của động từ trong ngoặc
1 . Which grade (be ) -------------------------------------------your brother in ?
2. They (go ) -----------------------------------------------------to school everyday
3. My mother ( drive ) -----------------------------her car now
4. Ba and Hoa ( walk ) -------------------------- to school everyday
IV . Em hãy điền một thích hợp vào mỗi chỗ trống để hoàn thành đoạn văn
My house is in the city ,(1) -----------Quang Trung street . Behind my house there is a policestation . There is a post-office in (2)-------------- of my house .(3)-------------to the post-office , there is a big supermarket . A lot of people go there (4)-----------day . My mother is buying vegetables there . In the neighborhood ,(5)---------------is a bookstore ,a drugstore and a toystore . The drugstore is (6)-------------------the bookstore and the toystore . To the right(7)-----------------the toystore , it is (8)-----------intersection . It is a dangerous place (9) ------------- there are many road(10) --------------there.
V. Viết lại câu sau sao cho nghĩa câu không đổi so với câu thứ nhất
1. There are four people in her family
Her family -------------------------------------------------------------------------------------
2. My house is behind the hotel
The hotel --------------------------------------------------------------------------------------
3. Does your class have twenty –five students ?
Are ---------------------------------------------------------------------------------------------?
4 . He goes to work at seven fifteen
He goes to work at a ------------------------------------------------------------------------

ĐÁP ÁN HỨƠNG CHẤM KIỂM TRA HỌC KI I -2008-2009
Môn : Tiếng Anh – Lớp :6
ĐẾ 1

I . Mỗi từ chọn đúng được 0,25 x 4 = 1điểm
1. d. 2. b 3. c d. a
II . Mỗi từ điền đúng được 0,5 x 6 = 3 điểm
going
Who
watches
watching
must
is riding
III. Mỗi câu viết đúng được 0,5 x4 = 2 điểm
is
go
is driving
walk
IV . Mỗi từ điền đúng được 0,2 x10 = 2 điểm
on
front
next
every
there
between
of
an
so
signs
V. Mỗi câu viết đúng được 0,5 x 4 =2điểm
1. Her family has four people
2. The hotel is in front of my house
3. Are there twenty-five students in your class ?
4. He goes to work at a quarter past seven

DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download dethihocjki11.doc