Thu vien giao an dien tu,thu vien tai lieu, thu vien bai giang, thu vien de thi,
mam non, tieu hoc, lop 1,lop 2,lop 3,lop 4,lop 5,lop 6,lop 7,lop 8,lop 9,lop 10,lop 11,lop 12, giao trinh, luan van, do an, khoa luan
All giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Thư viện Đề thi & Kiểm tra Đề thi tiếng Anh kì 2
Download Đề thi Lớp 3 Đề thi tiếng Anh kì 2 mien phi,tai lieu Đề thi tiếng Anh kì 2 mien phi,bai giang Đề thi tiếng Anh kì 2 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem
Type: doc
Date: 8/6/2009 10:16:14 AM
Filesize: 0.02 M
Download count: 0
Giá: Download miễn phí, free 100%
Xin hãy download về máy để xem, Mien phi 100%
SLIDE
MÔ TẢ TÀI LIỆU
…………………………………primary school THE TEST OF ENGLISH (TERM 2)
Full name:……………………………………… School year: 2007-2008
Class: 3……… Time: 40’

***************************************
1/ Hãy khoanh tròn 1 từ khác loại trong mỗi câu sau: (2đ)
a. how b.the c.what d.where
a. cloudy b. windy c. weather d. sunny
a. father b. mother c. family d. sister
2/ Hãy chọn một đáp án đúng và khoanh tròn: (5đ)
How…………books are there?
a. old b. like c. many
I have……………………dog and two cats.
a. a b. two c. three
Nam………………three balls and one cat.
a. is b. has c. have
………………the weather today? It’s hot and sunny.
a. How’s b. What’s c. Where’s
My pet is a………………
a. ship b. bird c. robot
There…………… four cats.
a. are b. is c. am
How many toys……………… you have?
a. do b. does c. are
………………sunny in Da Nang today.
a. they are b. It is c. It
How are you? I’m fine…………
a. thanks b. you c. please
May I………………out?
a. go b. open c. close
3/ Hãy đọc đoạn văn sau đó viết đúng(Đ) hoặc (S) trước các câu dưới đây: (3đ)
This is my small bedroom. There is a desk, a chair and a bed in my bedroom. There is a TV, too. My bed is large. My brother and I sleep in this bed.
Ghi chú: sleep (v): ngủ.

………………1. there are four chair in my bedroom.
………………2. my bed is large.
………………3. there is a TV in my bedroom.

Good luck!

DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download lp30708.doc