Thu vien giao an dien tu,thu vien tai lieu, thu vien bai giang, thu vien de thi,
mam non, tieu hoc, lop 1,lop 2,lop 3,lop 4,lop 5,lop 6,lop 7,lop 8,lop 9,lop 10,lop 11,lop 12, giao trinh, luan van, do an, khoa luan
All giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Thư viện Đề thi & Kiểm tra KT tập trung 12: Đề & đáp án Hóa học
Download Đề thi Hóa học 12 KT tập trung 12: Đề & đáp án Hóa học mien phi,tai lieu KT tập trung 12: Đề & đáp án Hóa học mien phi,bai giang KT tập trung 12: Đề & đáp án Hóa học mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem
Type: doc
Date: 11/21/2010 1:19:08 PM
Filesize: 0.05 M
Download count: 388
Giá: Download miễn phí, free 100%
Xin hãy download về máy để xem, Mien phi 100%
SLIDE
MÔ TẢ TÀI LIỆU
SỞ GD & ĐT QUẢNG NGÃI
TRƯỜNG THPT NGUYỄN CÔNG PHƯƠNG

MÃ ĐỀ 357
ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT
Môn: HÓA HỌC 12
Thời gian làm bài: 45 phút

Họ, tên: Lớp: Số báo danh:

(Đề kiểm tra gồm 30 câu hỏi, HS làm bài trên phiếu trả lời trắc nghệm).

Câu 1: Công thức cấu tạo của glixin là
A. H2N – CH2 – COOH. B. H2N – CH2 – CH2 – COOH.
C. CH3CH(NH2)COOH D. CH2OH – CHOH – CH2OH.
Câu 2: Quá trình nhiều phân tử nhỏ (monome) kết hợp với nhau thành phân tử lớn (polime) đồng thời giải phóng những phân tử nhỏ khác được gọi là phản ứng
A. trao đổi. B. trùng ngưng. C. nhiệt phân. D. trùng hợp.
Câu 3: 9 g một Amin đơn chức, no mạch hở phản ứng vừa hết với 200 ml dd HCl 1 M .CTPT của Amin trên là
A. C3H9N B. C4H11N C. CH5N D. C2H7N
Câu 4: 17. Cho các chất có cấu tạo như sau:
(1) CH3 - CH2 - NH2 (2) CH3 - CO - NH2 (3) NH2 - CH2 - COOH
(4) C6H5 - NH2 (5) C6H5NH3Cl (6) C6H5 - NH - CH3 (7) CH2 = CH - NH2.
Chất nào là amin ?
A. (1); (4); (6); (7) B. (1); (2); (3); (7) C. (1); (2); (4); (7) D. (1); (4); (5); (6)
Câu 5: Polime nào dưới đây thực tế KHÔNG sử dụng làm chất dẻo?
A. Poli (vinyl clorua) B. Poli (metacrilat)
C. Poli (phenol fomandehit). D. Poli (acrilo nitrin)
Câu 6: Trong môi trường kiềm, peptit tác dụng Cu(OH)2 cho hợp chất
A. Màu vàng. B. Màu xanh.
C. Màu tím. D. Màu đỏ gạch.
Câu 7: Polime nào sau đây được tổng hợp bằng phản ứng trùng ngưng ?
A. polistiren B. poliacrilonitrin
C. poli(etylen terephtalat) D. poli(metyl metacrylat)
Câu 8: Tơ capron thuộc loại
A. tơ polieste. B. tơ axetat C. tơ poliamit. D. tơ visco.
Câu 9: Dãy các hợp chất được xếp theo thứ tự giảm dần tính bazơ(từ trái sang phải) là:
(1) C6H5NH2 (2) C2H5NH2 (3) (C6H5)2NH (4) (C2H5)2NH (5) NaOH (6) NH3
A. (5) > (4) > (2) > (1) > (3) > (6) B. (6) > (4) > (3) > (5) > (1) > (2)
C. (5) > (4) > (2) > (6) > (1) > (3) D. (1) > (3) > (5) > (4) > (2) > (6)
Câu 10: Peptit là loại hợp chất chứa từ
A. 2 → 60 gốc α- amino axit liên kết nhau bởi liên kết ion.
B. 2 →50 gốc α- amino axit liên kết nhau bởi liên kết peptit.
C. 2 →70 gốc α- amino axit liên kết nhau bởi liên kết CHT.
D. 2 →20 gốc α- amino axit liên kết nhau bởi liên kết peptit.
Câu 11: Công thức nào sau đây của pentapeptit (A) thỏa điều kiện sau:
+ Thủy phân hoàn toàn 1 mol A thì thu được : 3 mol Glyxin , 1 mol Alanin, 1 mol Valin.
+ Thủy phân không hoàn toàn A, ngoài thu được các amino axit thì còn thu được 2 đi peptit: Ala-Gly và Gly- Ala và một tri peptit Gly-Gly-Val.
A. Gly-Ala-Gly-Val-Gly B. Gly-Ala-Gly-Gly-Val.
C. Ala-Gly-Gly-Gly-Val. D. Gly-Gly-Ala-Gly-Val.
Câu 12: Dựa vào phương pháp tổng hợp thì trong bốn polime cho dưới đây, polime nào cùng loại polime với cao su buna?
A. Poli (vinyl clorua) B. Xenlulozơ trinitrat
C. Tơ lapsan D. Nhựa phenolfomandehit.
Câu 13: Cho 20 gam hỗn hợp gồm 3 amin no, đơn chức là đồng đẳng kế tiếp nhau tác dụng vừa đủ với dung
DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download 357.zip