Thu vien giao an dien tu,thu vien tai lieu, thu vien bai giang, thu vien de thi,
mam non, tieu hoc, lop 1,lop 2,lop 3,lop 4,lop 5,lop 6,lop 7,lop 8,lop 9,lop 10,lop 11,lop 12, giao trinh, luan van, do an, khoa luan
All giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Thư viện Đề thi & Kiểm tra KTRA 1 TIẾT- CHƯƠNG 2- ĐẠI SỐ 8(2ĐỀ)
Download Đề thi Toán 8 KTRA 1 TIẾT- CHƯƠNG 2- ĐẠI SỐ 8(2ĐỀ) mien phi,tai lieu KTRA 1 TIẾT- CHƯƠNG 2- ĐẠI SỐ 8(2ĐỀ) mien phi,bai giang KTRA 1 TIẾT- CHƯƠNG 2- ĐẠI SỐ 8(2ĐỀ) mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem
Type: doc
Date: 12/3/2010 1:16:20 PM
Filesize: 0.12 M
Download count: 76
Giá: Download miễn phí, free 100%
Xin hãy download về máy để xem, Mien phi 100%
SLIDE
MÔ TẢ TÀI LIỆU
THCS ………………………………….
Lớp:8/ ...
Họ và tên:………………………………………..

KIỂM TRA MỘT TIẾT
Môn: Đại số 8

Điểm:


A/ TRẮC NGHIỆM: (4.0 điểm) (Khoanh tròn một chữ cái đứng trước câu trả lời đúng của các câu sau:)
Câu 1: Rút gọn phân thức: được kết quả.
A. B C. D
Câu 2: Kết quả rút gọn phân thức là:
A. –1 B. 2x C. D. 
Câu 3. Hãy chọn đa thức thích hợp dưới đây điền vào chỗ trống trong đẳng thức:
A. x2 + 2 B. x – 4 C. x – 2 D. x2 – 2
Câu 4: Phân thức đối của là:
A. B. C. D. 
Câu 5 MTC của hai phân thức: là.
A. 18 x3y2 B. 3x3y2 C. 3xy D. 54x2y2 Câu 6: kết quả là.
A. x – y B. C D.
Câu 7: kết quả là.
A. x -3 B. -2x C. 2x2 D. x + 3
Câu 8 : Kết quả phép tính: là:
A. B. C. D. 
B/TỰ LUẬN: (6.0 điểm)
Bài 1: (1,5 điểm): Rút gọn các phân thức sau:
a) b) 
Bài 2: (3 điểm): Thực hiện phép tính:
a b c
Bài 3: (1,5 điểm): Rút gọn rồi tính giá trị biểu thức Q với: y = 0,75
Q =

THCS ………………………………….
Lớp:8/ ...
Họ và tên:………………………………………..

KIỂM TRA MỘT TIẾT
Môn: Đại số 8

Điểm:


A/ TRẮC NGHIỆM: (4.0 điểm) (Khoanh tròn một chữ cái đứng trước câu trả lời đúng của các câu sau:)
Câu 1: Kết quả rút gọn phân thức là:
A. –1 B. 2x C. D. 
Câu 2 : Kết quả phép tính: là:
A. B. C. D. Câu 3: Phân thức đối của là:
A. B. C. D. 
Câu 4. Hãy chọn đa thức thích hợp dưới đây điền vào chỗ trống trong đẳng thức:
A. x2 + 2 B. x – 4 C. x – 2 D. x2 – 2 Câu 5: kết quả là.
A. x – y B. C D.
Câu 6: kết quả là.
A. x -3 B. -2x C. 2x2 D. x + 3
Câu 7: MTC của hai phân thức: là.
A. 3x3y2 B. 3xy C. 54x2y2 D. 18 x3y2
Câu 8: Rút gọn phân thức: được kết quả.
A. B C. D
B/TỰ LUẬN: (6.0 điểm)
Bài 1: (1,5 điểm): Rút gọn các phân thức sau:
a/. b/. 
Bài 2: (3 điểm): Thực hiện phép tính:
a b c
Bài 3: (1,5 điểm): Rút gọn rồi tính giá trị biểu thức Q với: x = 0,25
Q =

DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download kt1tieet_ds8CII.zip