Thu vien giao an dien tu,thu vien tai lieu, thu vien bai giang, thu vien de thi,
mam non, tieu hoc, lop 1,lop 2,lop 3,lop 4,lop 5,lop 6,lop 7,lop 8,lop 9,lop 10,lop 11,lop 12, giao trinh, luan van, do an, khoa luan
All giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Thư viện Đề thi & Kiểm tra mach dien hon hop
Download Đề thi Vật lý 9 mach dien hon hop mien phi,tai lieu mach dien hon hop mien phi,bai giang mach dien hon hop mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem
Type: doc
Date: 10/26/2016 12:47:36 PM
Filesize: 0.00 M
Download count: 39
Giá: Download miễn phí, free 100%
Xin hãy download về máy để xem, Mien phi 100%
SLIDE
MÔ TẢ TÀI LIỆU
BÀI TẬP ĐIÊN MẠCH HỖN HỢP

Bài 1. Cho mạch điện như hình 4.8. R1=15(., R2 = R3 = 20(, R4 =10(. Ampe kế chỉ 5A.
Tính điện trở tương đương của toàn mạch.
Tìm các hiệu điện thế UAB và UAC.
Đs: a) 7,14(; b) 50V, 30V.

Bài 2.
Người ta mắc một mạch điện như hình 4.12 giữa hai điểm A và B có hiệu điện thế 5V. Các điện trở thành phần của đoạn mạch là R1 = 1(; R2 = 2(; R3 = 3(; R4 = 4(.
a) Tính điện trở tương đương của đoạn mạch AB.
b) Tính cường độ dòng điện qua mạch chính và các mạch rẽ.

Bài 3 : Cho mạch điện như hình vẽ :
Các Ampe kế và khóa k có điện trở không đáng kể.
Cho U = 6 V . Các điện trở : R1= 6 , R2= 4 ,
R4= 3, R5= 6
Khi k mở A1 chỉ 0,5 A. Tính R3 ? M R3
Tính số chỉ các Ampe kế khi k đóng ? A B
R1


N

Bài 4. Cho mạch điện như hình vẽ.
Biết UAB = 90V, R1 = 40; R2 = 90 ; R4 = 20; R3 là
một biến trở. Bỏ qua điện trở của ampe kế, khóa K và dây
nối.
a.Cho R3 = 30 tính điện trở tương đương của đoạn
mạch AB và số chỉ của ampe kế trong hai trường hợp :
+ Khóa K mở.
+ Khóa K đóng.
b.Tính R3 để số chỉ của ampe kế khi K đóng cũng như khi K ngắt là bằng nhau.
Bài 5: Cho mạch điện như hình vẽ:
a/ Ở hình vẽ(H1).Biết R1=15 ,R2=R3=R4=20 ,RA=0;Ampe kế chỉ 2A.Tính cường độ dòng điện của các điện trở.
b/ Ở hình vẽ (H2) Biết :R1=R2=2,R3=R4=R5=R6=4,UAB=12V,RA=0.Tính cường độ dòng điện qua các điện trở ,độ giảm thế trên các điện trở và chỉ số ampe kế (nếu có).

 
(H1) (H2)

Bài 6: Cho sơ đồ mạch điện như hình vẽ
Biết: R1=R4 =10(, R2=R3=5(
Hãy vẽ sơ đồ tương đương để tính:
a. RAB
b. RAC
c.RBC
Bài 7: Cho mạch điện như hình vẽ:
Biết UAB =4V, R1=3(
R2=R3=R4 = 4(
Điện trở của ampe kế và các dây dẫn
không đáng kể.
a. Tính điện trở tương đương của mạch?
b. Tính số chỉ ampe kế?


Bài 8: Cho đoạn mạch điện như hình vẽ (H-2).
Biết: R1 = R2 = 16  , R3 = 4 , R4= 12. C D
Hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch AB không R1 R2
đổi U = 12V, am pe kế và dây nối có điện trở A 0 R3 R4
không đáng kể. U
a/ Tìm số chỉ của ampe kế ? B 0
b/ Thay am pe kế bằng một vôn kế có điện trở (H- 2)
rất lớn. Hỏi vôn kế chỉ bao nhiêu ?
Bài 9 Cho mạch điện như hình 3. Biết : R1 = 8( ; R2 = R3 = 4( ; R4 = 6( ; UAB = 6V không đổi . Điện trở của ampe kế , khóa K và các dây nối
không đáng kể .
1. Hãy tính điện trở tương đương của đoạn mạch AB
và số chỉ của ampe kế trong hai trường hợp :
a. Khóa K mở .
b. Khóa K đóng .
2. Xét trường hợp khi K đóng :
Thay khóa K bằng điện trở R5 . Tính R5 để cường
độ dòng điện chạy qua điện trở R2 bằng không ?
Bài 10: Cho mạch điện như hình vẽ:

R1 = R2 = R3 = 6 ( ; R4 = 2 ( UAB = 18 v
Nối M và B bằng một vô
DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download BAI_TAP_DIEN_MACH_HON_HOP.doc