Thu vien giao an dien tu,thu vien tai lieu, thu vien bai giang, thu vien de thi,
mam non, tieu hoc, lop 1,lop 2,lop 3,lop 4,lop 5,lop 6,lop 7,lop 8,lop 9,lop 10,lop 11,lop 12, giao trinh, luan van, do an, khoa luan
All giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Thư viện Đề thi & Kiểm tra Olympic Tieng Anh TH
Download Đề thi Tiếng Anh Olympic Tieng Anh TH mien phi,tai lieu Olympic Tieng Anh TH mien phi,bai giang Olympic Tieng Anh TH mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem
Type: doc
Date: 7/13/2010 8:57:30 AM
Filesize: 0.10 M
Download count: 18
Giá: Download miễn phí, free 100%
Xin hãy download về máy để xem, Mien phi 100%
SLIDE
MÔ TẢ TÀI LIỆU
PHẦN I: NGHE HIỂU

Bài tập 1: Em hãy nghe và chọn câu trả lời phù hợp cho chỗ trống trong các câu sau:
(5 điểm)
Ví dụ:
(0) His name is ……………..
A. Alan B. Ali C. Alex
1. There are …………….. people in his family.
A. 3 B. 4 C. 5
2. He is writing a letter to his …………………
A. friend B. brother C. pen friend
3. Tony is ………………….
A. English B. American C. Chinese
4. His favorite subject is ……………….
A. English B. Music C. Maths
5. He wants to be ………………..
A. musician B. teacher C. singer

Bài tập 2: Em hãy nghe đoạn văn và đánh dấu (() vào ô trống các câu đúng (T) hoặc sai (F) theo nội dung đoạn văn. (5 điểm)
Ví dụ:
Statement
T
F

Her name is Mai.
(
Statement
T
F

1. Her house is very big.2. She doesn’t like English because it is difficult.3. She goes to school at weekends.4. She likes to play sports.5. She always plays badminton with her friends.
PHẦN II: KIẾN THỨC NGÔN NGỮ:

Bài tập 1: Em hãy khoanh tròn chữ cái chỉ một từ khác với các từ còn lại. (2,5 điểm)
Ví dụ:
(0) A. Monday B. Tuesday C. February D. Saturday

1. A. sing B. work C. play D. dance
2. A. erasers B. pens C. Informatics D. rulers
3. A. livingroom B. bedroom C. kitchen D. classroom
4. A. rainy B. funny C. cloudy D. windy
5. A. milk B. banana C. apple D. grape

Bài tập 2: Em hãy hoàn thành các câu sau sử dụng các tranh gợi ý. (2,5 điểm)
Ví dụ: This is her …ball


1. He can ………. .…. a bike.


2. There are two ……………… in the room.


3. Lan ……………………dinner now.


4. They sometimes ………………………


5. He is from………………………Bài tập 3: Mỗi câu sau đây có một lỗi sai. Em hãy khoanh tròn chữ cái ở dưới từ cần được sửa. (2,5 điểm)
Ví dụ: My mother work in a library.
A B C
1. Tam wants to be pianist.
A B C

2. Nga and Mai are at home now. They listen to music.
A B C

3. There was a lot of children at the fair.
A B C

4. Nga likes go shopping with her mother.
A B C

5. There are clouds and windy.
A B C
Bài tập 4: Em hãy điền một từ vào mỗi chỗ trống để hoàn thành đoạn hội thoại sau:
(2,5 điểm)

Nga: Oh, last night I was at a birthday party.
Hoa: How (1)……. .. .. the party?
Nga: Great.
Hoa: What (2)………… you do there?
Nga: We (3)…………… some games.
Hoa: (4)………….there many people at the party?
Nga: Yes. We (5)..………….it very much.

PHẦN III: ĐỌC HIỂU

Bài tập 1: Em hãy đọc đoạn văn và chọn trong số A,B, hoặc C một từ phù hợp với mỗi chỗ trống trong các câu sau: (5 điểm)

This . . .(0). . . Mr. Thanh. He’s an . . .(1). . .in a factory. Every day he gets up early. He goes to work by car. He works in the factory …..(2)…… 7.00 a.m to 5.00 p.m. He …(3)…… home at 5.15 p.m. He often plays tennis after work . Yesterday, Mr. Thanh ….(4)…… go to work because it was Sunday. He went to …(5)…… supermarket with his family.

Ví dụ:
(0) A. be B. is C. are

1. A
DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download olympic_test.zip