Thu vien giao an dien tu,thu vien tai lieu, thu vien bai giang, thu vien de thi,
mam non, tieu hoc, lop 1,lop 2,lop 3,lop 4,lop 5,lop 6,lop 7,lop 8,lop 9,lop 10,lop 11,lop 12, giao trinh, luan van, do an, khoa luan
All giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Thư viện Đề thi & Kiểm tra Ôn thi Olympic Tiếng anh TH
Download Đề thi Ngữ văn Ôn thi Olympic Tiếng anh TH mien phi,tai lieu Ôn thi Olympic Tiếng anh TH mien phi,bai giang Ôn thi Olympic Tiếng anh TH mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem
Type: doc
Date: 3/29/2009 1:53:16 AM
Filesize: 0.23 M
Download count: 13
Giá: Download miễn phí, free 100%
Xin hãy download về máy để xem, Mien phi 100%
SLIDE
MÔ TẢ TÀI LIỆU
Olympic - Tiếng Anh Tiểu học
Test: English :
PhầnI. Nghe hiểu: 10 câu(10đ)
Bài tập1. Listen and number ( nghe và điền số)

We have an English lesson on monday.

During English lessons We lean to speak English.

It is thursday to

We sing English songs

English Is my favourite subfect.

(Or) listen and cheek
1: a – Chicken b - Fish
2: a - Orange juice b - Milk

Bài tập 2: Listen and cheek T/ F ( True / False)
That’s my friend ....
His name’s peter....
He’s from England....
He can speak Vietnamese....
He’s drawing a picture.....


Phần II. Kiến thức ngôn ngữ.(20 câu) 10đ.
Bài tập1. Em hãy khoanh tròn chữ cái chỉ một từ khác với các từ còn lại.( Circle the odd on out).

1- Fish Chicken Juice Meat
2 – Teacher Doctor Engineer Food
3 – Breakfart Lunch Drink Dinner
4 – Like Orange Apple Banana
5 – Draw Mum Play Learn
6 – Fifteen Twenty Thirty Music
Bài tập 2. Em hãy hoàn thành các câu sau, sử dụng các tranh gợi ý:

VD: He has breakfast .. Humpurger... in the morning.
1.-They are play.......................... 


2. –It is..............................O’clock. 

3. –These are ..................................

4.-I am ...................................Musics now.


5.- My.......................as an Engineer 
Bài tập 3. Em hãy sắp xếp các câu trong cột B cho phù hợp với nội dung các câu trong cột A.
VD: How old are you? – I am ten years old.

A B
1.- What time is it now? a – Yes, I like.
2. – What’s her Job? b – She’s a nurse.
3.- What do you do during c – It’s 8 oclock.
Vietnamese lesson?

4. – When do you have English? d – I have English monday and
Friday.
5. – Would you like some milk? E – We learn to read ....wite
Vietnamese .
1 2 3 4 5
Bài tập 4:Em hãy hoàn thành đoạn hội thoại sau sử dụng từ cho sẵn .(Complete the dialogue ) (Page 41) quyển 2.

Thanhks

Have

Mathr

Are

what


A :Hi , Nam, How (1) ......................you?
B :I’am fine (2) ......................
A :Do you (3) .......................English today?
B :No, we don’t
A :(4) .......................Subjects do you have to day?
B :(5).........................and Science.
Phần III -Đọc hiểu 10 câu (10đ)
Bài tập 1:Em hãy nhìn các thông tin trong bảng và viết thành đoạn văn.
My friend’s name is Hoang Quynh Hoa . She is 12 years old . She was born on 26th March 1998 in Thanh Hoa. She lives at 15 Trương Thi street, Thanh Hoa. She lives in a big house with he parentss. She’s a student at Trương thi primary school.She studies well. Her favourite subject in school in Art.

Name : ...................................................
Age : .......................................................
Place of birth : ................................................
Home drers :................................................
School :......................................................
Bài tập 2: Em hãy đọc đoạn văn và điền các thông tin vào bảng sử dụng các từ gợi ý để điền vào chổ trống .

My name’s Hung.I am a student of Phu Loc primary school. I am .........years old


3

5

12

I live in a (1)..........with a family. There are (2)...............people in my family:my mother, my father and me. I eat rice, beef and drink (3)..............
In the morning, I study at school.In the afternoon.I play(4).............
I like whatch(5)..............in the evening.
Cinema
Shop
House


One
Two
Three


Orange
fish
Meat


friends
Football
Chicken


Radio
music
televition


Phần IV:(10đ)
Em hãy viết một đoạn văn
DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download luynthiOlympicTingAnhTH.doc