Thu vien giao an dien tu,thu vien tai lieu, thu vien bai giang, thu vien de thi,
mam non, tieu hoc, lop 1,lop 2,lop 3,lop 4,lop 5,lop 6,lop 7,lop 8,lop 9,lop 10,lop 11,lop 12, giao trinh, luan van, do an, khoa luan
All giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Thư viện Đề thi & Kiểm tra TRẮC NGHIỆM PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG
Download Đề thi Toán 12 TRẮC NGHIỆM PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG mien phi,tai lieu TRẮC NGHIỆM PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG mien phi,bai giang TRẮC NGHIỆM PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem
Type: doc
Date: 10/1/2016 11:26:37 AM
Filesize: 0.00 M
Download count: 290
Giá: Download miễn phí, free 100%
Xin hãy download về máy để xem, Mien phi 100%
SLIDE
MÔ TẢ TÀI LIỆU
80 câu TRẮC NGHIỆM PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG TRONG mp (Oxy)


001: Cho tam giác ABC với A(1; 1), B(0; -2), C(4, 2). Phương trình tổng quát của đường trung tuyến đi qua B của tam giác là:
A. 5x – 3y + 1 = 0 B. –7x + 5y + 10 = 0 C. 7x + 7y + 14 = 0 D. 3x + y – 2 = 0
002: Cho hai điểm A(1; -4) và B(1; 2). Viết phương trình tổng quát của đường thẳng trung trực của đoạn thẳng AB.
A. y + 1 = 0 B. y – 1 = 0 C. x – 1 = 0 D. x – 4y = 0
003: Tìm tọa độ vectơ pháp tuyến của đường thẳng đi qua hai điểm phân biệt A(a; 0) và B(0; b)
A. (b; a) B. (b; -a) C. (-b; a) D. (a; b)
004: Xác định vị trí tương đối của hai đường thẳng có phương trình 11x – 12y + 1 = 0 và 12x – 11y + 9 = 0
A. Song song B. Trùng nhau
C. Vuông góc với nhau D. Cắt nhau ngưng không vuông góc với nhau
005: Tọa độ giao điểm của đường thẳng 15x – 2y – 10 = 0 và trục tung.
A. (0;5) B. C. (0;-5) D. (-5;0)
006: Phương trình tham số của đường thẳng đi qua điểm I(-1; 2) và vuông góc với đường thẳng có phương trình 2x – y + 4 = 0 là:
A. B. C. D. 
007: Với giá trị nào của m hai đường thẳng sau đây song song 2x + (m2 + 1)y – 50 = 0 và mx + y – 100 = 0
A. m = 0 B. m = 1 C. m = – 1 D. Không có m nào
008: Xác định vị trí tương đối của hai đường thẳng sau đây và 5x + 2y – 14 = 0
A. Vuông góc với nhau B. Song song
C. Cắt nhau nhưng không vuông góc với nhau D. Trùng nhau
009: Phương trình tổng quát của đường thẳng đi qua điểm I(-1;2 ) và vuông góc với đường thẳng có phương trình 2x – y + 7 = 0 là:
A. x + 2y – 3 = 0 B. x – 2y + 7 = 0 C. x + 2y = 0 D. –x + 2y – 7 = 0
010: Đường thẳng 12x – 7y + 5 = 0 không đi qua điểm nào sau đây?
A. B. C. D. 
011: Cho đường thẳng d đi qua M(1; 3) và có vectơ chỉ phương . Hãy chỉ ra khẳng định sai trong các khẳng định sau:
A. d: B. d: 5x – 2y = 0 C. d: D. d: 5x – 2y + 1 = 0
012: Cho các đường thẳng : d1: 2x – 5y + 3 = 0 d2: 2x + 5y – 1 = 0
d3: 2x – 5y + 1 = 0 d4: 4x + 10y – 2 = 0
Hãy chọn khẳng định sai trong các khẳng định sau:
A. d1 cắt d2 và d1//d3 B. d1 cắt d4 và d2 trùng d3 C. d1 cắt d2 và d2 trùng d4 D. d1 // d3 và d2 cắt d4
013: Phương trình tổng quát của đường thẳng là:
A. x – 2y – 17 = 0 B. x + 2y + 5 = 0 C. x + 2y – 7 = 0 D. –x – 2y + 5 = 0
014: Phương trình tổng quát của đường thẳng đi qua hai điểm A(0; -5) và B(3; 0) là.
A. B. C. D. 
015: Phương trình tham số của đường thẳng đi qua hai điểm A(3; 0) và B(0;-5)
A. B. C. D. 
016: Xác định vị trí tương đối của hai đường thẳng có phương trình và 3x + 4y – 10 = 0
A. Song song B. Trùng nhau
C. Cắt nhau nhưng không vuông góc với nhau D. Vuông góc với nhau
017: Phần đường thẳng 5x + 3y = 15 tạo với các trục tọa
DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download 80_cau_TRAC_NGHIEM_PTDT.doc