Thu vien giao an dien tu,thu vien tai lieu, thu vien bai giang, thu vien de thi,
mam non, tieu hoc, lop 1,lop 2,lop 3,lop 4,lop 5,lop 6,lop 7,lop 8,lop 9,lop 10,lop 11,lop 12, giao trinh, luan van, do an, khoa luan
All giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Thư viện Đề thi & Kiểm tra trắc nghiệm phương trình mũ hay
Download Đề thi Toán 12 trắc nghiệm phương trình mũ hay mien phi,tai lieu trắc nghiệm phương trình mũ hay mien phi,bai giang trắc nghiệm phương trình mũ hay mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem
Type: doc
Date: 10/7/2016 9:29:53 PM
Filesize: 0.00 M
Download count: 406
Giá: Download miễn phí, free 100%
Xin hãy download về máy để xem, Mien phi 100%
SLIDE
MÔ TẢ TÀI LIỆU
TRẮC NGHIỆM PHƯƠNG TRÌNH MŨ
1). Tìm m để phương trình 9x - 2.3x + 2 = m có nghiệm x  (- 1;2).
A). 1  m < 65. B).  < m < 45. C). 1  m < 45. D).  < m < 65.
2). Giải phương trình 3x + 6x = 2x. Ta có tập nghiệm bằng :
A). 1 B). 2 C). D). 1
3). Giải phương trình . Ta có tập nghiệm bằng :
A). 1, - 1 B). 4, 4 C). 2, 2 D). 2,
4). Giải phương trình 3x + 5x = 6x + 2.
A). Phương trình có đúng 2 nghiệm x = 0 và x = 1. B). Phương trình có đúng 3 nghiệm.
C). Phương trình có nghiệm duy nhất x = 1. D). Phương trình vô nghiệm.
5). Giải phương trình 4x = 3x + 1 .
A). x = 0. B). x = 0, x = 1.
C). Phương trình có nghiệm duy nhất x =1. D). Phương trình có nhiều hơn 2 nghiệm.
6). Tìm m để phương trình 4x - 2x + 3 + 3 = m có đúng 2 nghiệm x  (1; 3).
A). - 13 < m < - 9. B). 3 < m < 9. C). - 9 < m < 3. D). - 13 < m < 3.
7). Giải phương trình . Ta có tập nghiệm bằng :
A). 2 B). C). 1 D). 1
8). Giải phương trình 12.9x - 35.6x + 18.4x = 0. Ta có tập nghiệm bằng :
A). 1, - 2 B). 1, - 2 C). 1, 2 D). 1, 2
9). Tìm m để phương trình  có nghiệm.
A). - 41  m ( 32. B). - 41  m  - 32. C). m  - 41. D). m
10). Tìm m để phương trình  có nghiệm.
A). - 12  m  2. B). - 12  m  . C). - 12  m  1. D). - 12  m  .
11). Giải phương trình . Ta có tập nghiệm bằng :
A). 1+ , 1 - B). 1+ , - 1 -
C). 1+ , 1 - D). 1+ , - 1 -
12). Giải phương trinh . Ta có tập nghiệm bằng :
A). 1, B). 1, C). 1, 4 D). 1,
13). Giải phương trình 3x + 33 - x = 12. Ta có tập nghiệm bằng :
A). 1, 2 B). 1, 2 C). 1, - 2 D). 1, - 2
14). Giải phương trình . Ta có tập nghiệm bằng :
A). 1, 1 B). 1 C). 0, - 1 D). 0, 1
15). Giải phương trình 2008x + 2006x = 2.2007x.
A). Phương trình có đúng 2 nghiệm x = 0 và x = 1. B). Phương trình có nhiều hơn 3 nghiệm.
C). Phương trình có đúng 3 nghiệm. D). Phương trình có nghiệm duy nhất x = 1.
16). Giải phương trình 125x + 50x = 23x + 1. Ta có tập nghiệm bằng :
A). 1 B). 1 C). 2 D). 0
17). Tìm m để phương trình 9x - 6.3x + 5 = m có đúng 1 nghiệm x  0; + ().
A). m > 0 v m = 4. B). m  0 v m = - 4. C). m > 0 v m = - 4. D). m  1 v m = - 4.
18). Giải phương trình . Ta có tập nghiệm bằng :
A). 1, 2 B). 1, 2 C). 2, - 2 D). 2, 4
19). Giải phương trình .
DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download TRAC_NGHIEM_PHUONG_TRINH_MU.doc