Thu vien giao an dien tu,thu vien tai lieu, thu vien bai giang, thu vien de thi,
mam non, tieu hoc, lop 1,lop 2,lop 3,lop 4,lop 5,lop 6,lop 7,lop 8,lop 9,lop 10,lop 11,lop 12, giao trinh, luan van, do an, khoa luan
All giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Thư viện Đề thi & Kiểm tra violympic 7 vong 6 lan 1
Download Đề thi Toán học 7 violympic 7 vong 6 lan 1 mien phi,tai lieu violympic 7 vong 6 lan 1 mien phi,bai giang violympic 7 vong 6 lan 1 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem
Type: doc
Date: 5/6/2012 10:37:08 AM
Filesize: 2.43 M
Download count: 2
Giá: Download miễn phí, free 100%
Xin hãy download về máy để xem, Mien phi 100%
SLIDE
MÔ TẢ TÀI LIỆUThời Gian : 
BÀI THI SỐ 2
Hãy viết số thích hợp vào chỗ … (Chú ý:Nếu đáp số là số thập phân thì phải viết là số thập phân gọn nhất và dùng dấu (,) trong bàn phím để đánh dấu phẩy trong số thập phân)
Câu 1:Hãy viết số thích hợp vào chỗ … (Chú ý:Nếu đáp số là số thập phân thì phải viết là số thập phân gọn nhất và dùng dấu (,) trong bàn phím để đánh dấu phẩy trong số thập phân) Các số thỏa mãn điều kiện và . Khi đó:
Câu 2:Hãy viết số thích hợp vào chỗ … (Chú ý:Nếu đáp số là số thập phân thì phải viết là số thập phân gọn nhất và dùng dấu (,) trong bàn phím để đánh dấu phẩy trong số thập phân) Số học sinh giỏi của khối 6 và khối 7 tương ứng tỉ lệ với 6,7. Biết số học sinh giỏi của khối 7 nhiều hơn số học sinh giỏi của khối 6 là 10 học sinh. Tổng số học sinh giỏi của hai khối là học sinh.
Câu 3:Hãy viết số thích hợp vào chỗ … (Chú ý:Nếu đáp số là số thập phân thì phải viết là số thập phân gọn nhất và dùng dấu (,) trong bàn phím để đánh dấu phẩy trong số thập phân) Một khu đất hình chữ nhật chiều dài và chiều rộng tỉ lệ với 3 và 2. Diện tích khu đất là 5400. Như vậy chu vi của khu đất là m.
Câu 4:Hãy viết số thích hợp vào chỗ … (Chú ý:Nếu đáp số là số thập phân thì phải viết là số thập phân gọn nhất và dùng dấu (,) trong bàn phím để đánh dấu phẩy trong số thập phân) Các số thỏa mãn điều kiện và . Khi đó:
Câu 5:Hãy viết số thích hợp vào chỗ … (Chú ý:Nếu đáp số là số thập phân thì phải viết là số thập phân gọn nhất và dùng dấu (,) trong bàn phím để đánh dấu phẩy trong số thập phân) Cho ba số tỉ lệ với các số và . Khi đó, tỉ số bằng
Câu 6:Hãy viết số thích hợp vào chỗ … (Chú ý:Nếu đáp số là số thập phân thì phải viết là số thập phân gọn nhất và dùng dấu (,) trong bàn phím để đánh dấu phẩy trong số thập phân) Biết và . Khi đó
Câu 7:Hãy viết số thích hợp vào chỗ … (Chú ý:Nếu đáp số là số thập phân thì phải viết là số thập phân gọn nhất và dùng dấu (,) trong bàn phím để đánh dấu phẩy trong số thập phân) Biết và . Giá trị của biểu thức =
Hãy viết số thích hợp vào chỗ … (Chú ý:Phải viết số dưới dạng số thập phân gọn nhất và dùng dấu (,) trong bàn phím để đánh dấu phẩy trong số thập phân)
Câu 8:Hãy viết số thích hợp vào chỗ … (Chú ý:Phải viết số dưới dạng số thập phân gọn nhất và dùng dấu (,) trong bàn phím để đánh dấu phẩy trong số thập phân) Tỉ số của hai hỗn số và là Nhập kết quả dưới dạng số thập phân).
Hãy điền dấu >; < ; = vào chỗ ... cho thích hợp nhé !
Câu 9:Hãy điền dấu >; < ; = vào chỗ ... cho thích hợp nhé ! Biết . Kết quả so sánh giữa giữa hai số và là
Câu 10:Hãy điền dấu >; < ; = vào chỗ ... cho thích hợp nhé ! Biết . Kết quả so sánh giữa giữa hai số và là
Thời Gian : 
BÀI THI SỐ 1
Chọn đáp án đúng:
Câu 1:Chọn đáp án đúng: Cho 3 số x, y, z thỏa mãn . Ba số x,y,z là:
Câu 2:Chọn đáp án đúng: Cho 3 số thỏa mãn và . Ba số là:
Câu 3:Chọn đáp án đúng: Hai cạnh của một hình chữ nhật tỉ lệ với 5 và 2. Chiều dài hơn chiều rộng 12m. Như vậy chu vi hình chữ nhật đó là:
55cm
60cm
56cm
65cm
Câu 4:Chọn đáp án đúng: Cho hai số x, y. Biết 5x = 7y và y – x =18. Hai số x, y đó là:
x = 63; y = 45
x = 45; y = 63
x = -63; y = -45
x = -45; y = -63
Câu 5:Chọn đáp án đúng: Giá trị của x thỏa mãn là:
30
DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download VONG_6_20112012.zip