Thu vien giao an dien tu,thu vien tai lieu, thu vien bai giang, thu vien de thi,
mam non, tieu hoc, lop 1,lop 2,lop 3,lop 4,lop 5,lop 6,lop 7,lop 8,lop 9,lop 10,lop 11,lop 12, giao trinh, luan van, do an, khoa luan
All giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Thư viện Đề thi & Kiểm tra VIOLYMPIC TOAN-VIỆT 7 VONG 1
Download Đề thi VIOLYMPIC TOAN-VIỆT 7 VONG 1 mien phi,tai lieu VIOLYMPIC TOAN-VIỆT 7 VONG 1 mien phi,bai giang VIOLYMPIC TOAN-VIỆT 7 VONG 1 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem
Type: doc
Date: 9/5/2016 10:53:25 PM
Filesize: 0.00 M
Download count: 139
Giá: Download miễn phí, free 100%
Xin hãy download về máy để xem, Mien phi 100%
SLIDE
MÔ TẢ TÀI LIỆU
Vòng 1BÀI THI SỐ 2

Câu 1:Trong tập Q các số hữu tỉ thì:
Các số hữu tỉ âm nhỏ hơn các số hữu tỉ dương Số 0 là số hữu tỉ dương
Số nguyên âm không phải là số hữu tỉ âm Số tự nhiên là số nguyên dương
Câu 2:Góc xAy có số đo bằng . Góc đối đỉnh với góc xAy có số đo bằng:
  
Câu 3:Tập hợp nào trong các tập hợp sau chỉ gồm các số hữu tỉ âm:
 

Câu 4:Cho hai đường thẳng xx` và yy` cắt nhau tại điểm O. Biết số đo góc xOy bằng 5 lần số đo góc x`Oy. Số đo góc x`Oy` là
  
Câu 5:Kết quả của phép tính là:
  
Câu 6:Giá trị của biểu thức là:
10 5 0 -5
Câu 7:Cho ba đường thẳng a, b, c phân biệt cắt nhau tại một điểm O. Trên hình vẽ ta có:
Ba cặp góc đối đỉnh. Bốn cặp góc đối đỉnh.
Năm cặp góc đối đỉnh. Sáu cặp góc đối đỉnh.

Câu 8:Cho góc xOy có số đo là . Góc x`Oy` là góc đối đỉnh với góc xOy. Tia Oz là tia phân giác của góc x`Oy`. Góc xOz có số đo là:
  
Câu 9:Số hữu tỉ nhỏ nhất trong các số là:
  
Câu 10:Vẽ hai đường thẳng cắt nhau sao cho trong các góc tạo thành có góc . Số cặp góc cùng có số đo nhưng không đối đỉnh là
3 4 5 6
-128/9
BÀI THI SỐ 2

Câu 2:Số hữu tỉ là số viết được dưới dạng
phân số với số thập phân với 
phân số với 
Câu 3:Giá trị của thỏa mãn là
  
Câu 8:Cho hai đường thẳng xx` và yy` cắt nhau tại điểm O sao cho . Vẽ tia phân giác Oz của góc xOy`. Số đo góc x`Oz là
  
Câu 9:Giá trị của thỏa mãn là
  
Câu 10:Cho hai số hữu tỉ và . Nếu và thì
 chưa đủ dữ kiện để so sánh và 
BÀI THI SỐ 3

Câu 1:Cho hai góc đối đỉnh xOy và x`Oy` có tia phân giác lần lượt là Oz và Oz`. Số đo của góc zOz` là .
Câu 2:Cho số hữu tỉ thỏa mãn . Khi đó 
Câu 3:Cho thỏa mãn: . Khi đó: = (Điền kết quả dưới dạng số thập phân)
Câu 4:Giá trị của thỏa mãn là (Nhập kếtquả dưới dạng số thập phân)
Câu 5:Tập các số nguyên x thỏa mãn là S = {} (Nhập các phần tử theo giá trị tăng dần, ngăn cách bởi dấu “;”)
Câu 6:Cho hai góc kề bù AOB và BOC. Biết . Khi đó góc đối đỉnh với góc BOC bằng .
Câu 7:Giá trị của biểu thức là 
Câu 8:Cho góc xOy có số đo . Góc x`Oy kề bù với góc xOy. Góc x`Oy` kề bù với góc x`Oy. Số đo góc x`Oy` là .
Câu 9:Số hữu tỉ nhỏ nhất không âm là 
Câu 10:Kết quả của phép tính  là
DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download VIOLYMPIC_TOANVIET_7_VONG_1.rar