Giáo án bài giảng Kĩ thuật 4

Download Giáo án bài giảng Kĩ thuật 4

Bài 12. Trồng cây rau, hoa

2/20/2021 3:55:13 PM +00:00

Bài 12. Trồng cây rau, hoa

2/20/2021 11:15:28 AM +00:00

Bài 3. Khâu thường

2/19/2021 10:55:35 PM +00:00

Bài 12. Trồng cây rau, hoa

2/18/2021 8:19:51 AM +00:00

Bài 12. Trồng cây rau, hoa

2/15/2021 5:31:34 PM +00:00

Bài 13. Chăm sóc rau, hoa

1/31/2021 4:44:45 PM +00:00

Giáo án tuần 2

1/19/2021 4:55:03 PM +00:00

Bài 7. Thêu móc xích

12/16/2020 5:14:55 PM +00:00

Kĩ thuật của việc trồng rau hoa

12/15/2020 8:50:31 PM +00:00

12/7/2020 8:59:47 PM +00:00

Bài 7. Thêu móc xích

12/7/2020 1:35:00 PM +00:00

Bài 7. Thêu móc xích

12/6/2020 7:22:04 PM +00:00

Giáo án cả năm

12/2/2020 8:02:12 AM +00:00

Giáo án cả năm

12/2/2020 8:02:12 AM +00:00