Giáo án bài giảng Hướng dẫn học Tin học 4

Download Giáo án bài giảng Hướng dẫn học Tin học 4

CĐ1. Bài 1. Những gì em đã biết

2/18/2021 2:22:34 PM +00:00

CĐ4. Bài 1. Những gì em đã biết

2/18/2021 9:46:41 AM +00:00

CĐ1. Bài 3. Làm quen với tệp

2/6/2021 7:15:31 PM +00:00

Giáo án học kì 2

1/30/2021 9:30:32 PM +00:00

CD3 Bài 6 Luyên tập tổng hợp t2

1/30/2021 4:11:04 PM +00:00

CĐ3. Bài 6. Luyện tập tổng hợp

1/28/2021 5:14:21 PM +00:00

CĐ1. Bài 1. Những gì em đã biết

1/24/2021 9:34:52 AM +00:00

CĐ3. Bài 6. Luyện tập tổng hợp

1/22/2021 4:07:07 PM +00:00

1/13/2021 9:20:56 AM +00:00

Giáo án cả năm

12/20/2020 9:34:15 PM +00:00

CĐ3. Bài 1. Những gì em đã biết

12/11/2020 6:56:08 PM +00:00

CĐ2. Bài 1. Những gì em đã biết

12/11/2020 7:37:07 AM +00:00

CĐ2. Bài 4. Sao chép màu

12/9/2020 8:13:54 AM +00:00

CĐ1. Bài 1. Những gì em đã biết

12/6/2020 8:29:30 PM +00:00