Bài 16. Thực hành: Vẽ biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu kinh tế

Đăng ngày 4/7/2015 5:04:34 PM | Thể loại: Địa lý 9 | Chia sẽ bởi: Hạnh Nguyễn Thị Hồng | Lần tải: 12 | Lần xem: 1 | Page: 20 | Kích thước: 0.73 M | Loại file: ppt

  • Bài 16. Thực hành: Vẽ biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu kinh tế - 1
  • Bài 16. Thực hành: Vẽ biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu kinh tế - 2
  • Bài 16. Thực hành: Vẽ biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu kinh tế - 3
  • Bài 16. Thực hành: Vẽ biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu kinh tế - 4
  • Bài 16. Thực hành: Vẽ biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu kinh tế - 5
  • download - 4
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt

Nội dung

Tiết 16 : Thực hành
VẼ BIỂU ĐỒ VỀ
SỰ THAY ĐỔI CƠ CẤU KINH TẾ
Cơ cấu GDP của nước ta thời kì 1991 - 2002 (%)
Cho bảng số liệu:
a-Hãy vẽ biểu đồ miền thể hiện cơ cấu GDP thời kỳ 1991-1992
Cơ cấu GDP của nước ta thời kì 1991 - 2002 (%)
Đề bài
b- Hãy nhận xét biểu đồ bằng cách trả lời các câu hỏi :
Sự giảm mạnh của nông ,lâm, ngư nghiệp từ 40,5% xuống
còn23,5% nói lên điều gì?
Tỷ trọng khu vực nào tăng nhanh ? Thực tế này phản
ánh điều gì ?
HDV
ĐH
Bước 1: Vẽ khung biểu đồ
%
Năm
1991
1993
1995
1997
1999
2001
2002
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
0
A-Vẽ biểu đồ
1991
1993
1995
1997
1999
2001
2002
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
%
NÔNG-LÂM- NGƯ
DỊCH VỤ
CÔNG NGHIỆP-XÂY DỰNG
10
20
30
40
10
20
50
30
40
10
20
+
10
0
Bước2 vẽ gianh giới miền
Cơ cấu GDP của nước ta thời kì 1991 - 2002 (%)
Năm

1991
1993
1995
1997
1999
2001
2002
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
%
Năm
10
20
30
40
10
20
50
30
40
10
20
Nông-lâm-ngư nghiệp
dịch vụ
Công nghiệp- xây dựng
0
Bước 3 : Hoàn thiện biểu đồ
Biểu đồ cơ cấu GDP thời kỳ 1991-2002
Ghi chú
Công nghiệp
-Xây dựng
Nông-lâm-
-Ngư nghiệp
Dịch vụ
Ch.Y
Cơ cấu GDP của nước ta thời kì 1991 - 2002 (%)
Giả sử đầu bài không yêu cầu vẽ biểu đồ miền thì em sẽ chọn
dạng biểu đồ nào để vẽ ?


Trong 3 dạng biểu đồ, biểu đồ nào là thích hợp nhất vói đề? Tại sao ?
a)Sự giảm mạnh tỷ
trọng của nông, lâm
,ngư nghiệp từ 40,5%
xuống còn23,0 %
nói lên điều gì ?
b) Tỷ trọng khu vực
kinh tế nào tăng
nhanh ? Thực tế
này phản ánh điều
gì ?
-Tỷ trọng Nông ,lâm, ngư nghiệp giảm từ 40,5% xuống còn
23,0% điều đó nói lên ngành nông ,lâm ,ngư nghiệp tăng
chậm hơn so với các ngành kinh tế khác
-Tỷ trọng khu vực kinh tế công nghiệp- xây dựng tăng
nhanh nhất ( tăng 14,7%) thực tế này phản ánh nước
ta đang tiến hành công nghiệp hoá , hiện đại hoá đất nước
B- Nhận xét biểu đồ
1991
1993
1995
1997
1999
2001
2002
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Năm
10
20
30
40
10
20
50
30
40
10
20
Nông-lâm-ngư
dịch vụ
Công nghiệp- xây dựng
0
Biểu đồ cơ cấu GDP thời kỳ 1991-2002
Bài tập

1- D?a v�o b?ng s? li?u sau:
Giá tr? s?n xu?t nông nghi?p theo ng�nh ho?t d?ng (don v? %)
Với đề trên theo em vẽ biểu đồ nào là thích hợp ? Vì sao ?
NĂM
Vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện cơ cấu giá trị sản xuất nông nhiệp
Phân theo ngành hoạt động ở nước ta từ 1990-2004
Vẽ biểu đồ thÓ thể hiện quy mô, cơ cấu GDP phân
theo khu vực kinh tế nước ta năm 1990 vµ năm 2005.

DV
2- Cho bảng số liệu
Tổng sản phẩm trong nước (GDP) chia theo khu vực
kinh tế (đơn vị tỷ đồng)
Với bài này em sẽ vẽ biểu đồ nào ? Tại sao ?
Biểu đồ cơ cấu GDP thời kỳ 1991-2002
Biểu đồ cơ cấu GDP thời kỳ 1991-2002
Vẽ biểu đồ miền được tiến hành qua các bước nào ?
-- Biểu đồ miền có dạng hình chữ nhật
- Chú ý khoảng cách các năm
- Vẽ biểu đồ phía dưới trước rồi đến trên cùng
- Ký hiệu, ghi chú , tên biểu đồ đầy đủ
Lưu ý
Vẽ biểu đồ miền cần thực hiện qua 3 bước chính :
1- Dựng khung biểu đồ
2- Phân chia gianh giới các miền
3- Hoàn thiện biểu đồ
Hướng dẫn vẽ
Cho bảng số liệu sau :
Cơ cấu GDP của tỉnh B thời kỳ 1990-2003( %)
Ví dụ
Hãy vẽ biểu đồ miền thể hiện cơ cấu GDP của tỉnh B thời
kỳ 1990-2003