Bài 4. Sử dụng các hàm để tính toán

Đăng ngày 3/5/2009 9:19:13 PM | Thể loại: Bài giảng điện tử | Chia sẽ bởi: Quốc Hồ Sỹ | Lần tải: 13 | Lần xem: 53 | Page: 19 | Kích thước: 1.55 M | Loại file: ppt
  • Bài 4. Sử dụng các hàm để tính toán - 1
  • Bài 4. Sử dụng các hàm để tính toán - 2
  • Bài 4. Sử dụng các hàm để tính toán - 3
  • Bài 4. Sử dụng các hàm để tính toán - 4
  • Bài 4. Sử dụng các hàm để tính toán - 5
  • download - 4
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt

bài giảng Bài 4. Sử dụng các hàm để tính toán, Bài giảng điện tử. . Chúng tôi chia sẽ tới các bạn thư viện Bài 4. Sử dụng các hàm để tính toán .Để chia sẽ thêm cho các bạn nguồn tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả đang cần cùng xem , bài giảng Bài 4. Sử dụng các hàm để tính toán trong chủ đề Bài giảng điện tử được giới thiệu bởi thành viên Quốc Hồ Sỹ tới thành viên nhằm mục đích nâng cao kiến thức , thư viện này được chia sẽ vào chủ đề Bài giảng điện tử , có tổng cộng 19 trang, thuộc định dạng .ppt, cùng danh mục còn có Bài giảng Mĩ thuật » ,bạn có thể download miễn phí , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng học tập Bài 4 Giáo án điện tử tin học lớp 7 Ví dụ : Tính trung bình cộng của 3, 10, 2,còn cho biết thêm 1, nói thêm là Hàm trong chương trình bảng tính Hàm là một số công thức được khái niệm từ trước, kế tiếp là Hàm được sử dụng để thực hiện tính toán theo công thức với những giá trị dữ liệu cụ thể, bên cạnh đó =(3+10+2)/3 =(A1+A2+A3)/3 =Average (A1,A2,A3) =Average (3,10,2) Chú ý: Khi nhập hàm vào một ô tính giống như với công thức, dấu bằng https://nslide.com/bai-giang/bai-4-su-dung-cac-ham-de-tinh-toan.59c1tq.html

Nội dung

Bài 4
Giáo án điện tử tin học lớp 7
Ví dụ : Tính trung bình cộng của 3, 10, 2.
1. Hàm trong chương trình bảng tính
Hàm là một số công thức được định nghĩa từ trước.
Hàm được sử dụng để thực hiện tính toán theo công thức với
các giá trị dữ liệu cụ thể.
=(3+10+2)/3
=(A1+A2+A3)/3
=Average (A1,A2,A3)
=Average (3,10,2)
Chú ý: Khi nhập hàm vào một ô tính giống như với công thức, dấu bằng là kí tự bắt buộc.
2. Cách sử dụng hàm
1. Chọn ô cần nhập hàm
2. Gõ dấu =
=
=
3. Nhập hàm theo đúng cú pháp
AVERAGE(3,10,2)
AVERAGE33,10,2)
4. Nhấn Enter
=(G3+G4+G5+G6+G7+G8+G9+G10+G11)/9

=AVERAGE(G3:G11)
a. Hàm tính tổng: SUM
Cú pháp:
=SUM(a,b,c,…)
Trong đó:
- Các biến a, b, c,... là các số hay địa chỉ của các ô tính, đặt cách nhau bởi dấu “phẩy”.
- Số lượng các biến là không hạn chế.
Ví dụ 1:
=SUM(15,24, 45)
= SUM(A2,B2,C2)
= SUM(A2,B2,20)3. Một số hàm trong chương trình bảng tính
Tính tổng các số: 15,24,45
84
Tính tổng các số: 15,24, 20
59
3. Một số hàm trong chương trình bảng tính
Ví dụ 2: Tính tống các số theo bảng dưới

SUM(A1,A3, B1:B7)
Chú ý: - Có thể sử dụng địa chỉ các khối trong công thức.
- Có thể kết hợp các số và địa chỉ ô trong công thức
= SUM(A1,A3,B1,B2,B3,B4,B5,B6,B7)
? Nêu các bước nhập hàm vào ô tính
? Sử dụng hàm tính tổng. Hãy tính tổng theo bảng dưới đây.
Kiểm tra bài củ:
Bài 4(T2)
Giáo án điện tử tin học lớp 7
b. Hàm tính trung bình cộng: AVERAGE
Cú pháp:
=AVERAGE(a,b,c,...)
Trong đó:
- Các biến a, b, c,... là các số hay địa chỉ của các ô tính, đặt cách nhau bởi dấu “phẩy”.
Số lượng các biến là không hạn chế.
Ví dụ 1:
=AVERAGE(15,24,45)

3. Một số hàm trong chương trình bảng tính
Tính trung bình cộng các số: 15, 24, 45
28
Ví dụ 2:
=AVERAGE(A1,A5,3)
=AVERAGE(A1:A5)
=AVERAGE(A1:A4,A1,A3)
=AVERAGE(A1:A5,5)

Tính trung bình cộng: 10, 2, 3
Tính trung bình cộng: 10, 7, 9, 27, 2
5
12
Tính trung bình cộng: 10, 7, 9, 27, 10, 9
11
10
Tính trung bình cộng: 10, 7, 9, 27, 2, 5
c. Hàm xác định giá trị lớn nhất: MAX
Cú pháp: MAX(a,b,c,...)
Trong đó các biến a, b, c,... là các số hay địa chỉ các ô tính.
Ví dụ 1:
=MAX(47,5,64,4,13,56)
Ví dụ 2:
=MAX(B1,B5,13)
=MAX(B1:B6)
= MAX(B1:B4,B4,85)
3. Một số hàm trong chương trình bảng tính
27
78
85
Tìm giá trị lớn nhất: 10,27,13
Tìm giá trị lớn nhất các số từ: B1:B6
Tìm giá trị lớn nhất: 10, 7, 78, 9, 9, 85
Tìm giá trị lớn nhất: 47, 5, 64, 4, 13
64
3. Một số hàm trong chương trình bảng tính
d. Hàm xác định giá trị nhỏ nhất: MIN
Cú pháp: = MIN(a,b,c,...)
Trong đó các biến a, b, c,... là các số hay địa chỉ các ô tính.
Ví dụ 1:
=MIN(47,5,64,4,13,56)
Ví dụ 2:
=MIN(B1,B5,13)
=MIN(B1:B6)
= MIN(B1:B4,B6,1)
Tìm giá trị nhỏ nhất:
47, 5, 64, 4, 13
64
Tìm giá trị nhỏ nhất: 10, 7, 78, 9, 2, 1
Tìm giá trị nhỏ nhất: 10,27,13
10
Tìm giá trị nhỏ nhất các số từ: 10,7,78,9,27,2
2
1
Hãy nhớ!
=Tên_Hàm(a,b,c,…)
Trong đó:
Các biến a, b, c có thể là số, địa chỉ ô hoặc khối ô.
Tên_Hàm:
SUM, AVERAGE,
MAX, MIN.

=SUM(A1,B1)
=SUM(A1,B1,B1)
=AVERAGE (A1,B1,4)
=AVERAGE (A1,B1,5,0)
Phần Trắc nghiệm
Câu 1: Hãy cho biết kết quả các công thức tính sau:
-1
2
1
1
=MAX (B1:B3)
=MAX (B1,B2,15)
=MIN(B1,B2,5,25)
=MIN (B1:B3,20,15)
Phần Trắc nghiệm
Câu 2: Hãy cho biết kết quả các công thức tính sau:
30
20
1
5
=Average(C4:F4)
=average(C4,D4,E4,F4)
=AveRagE(8,D4:F5)
=AVERAGE(C4,7,E4:F4)
Câu 3: Để tính điểm tổng kết ở ô G4, thì cách nhập hàm nào sau đây là không đúng?
A.
C.
B.
D.
Phần Trắc nghiệm
Phần Trắc nghiệm
=sum(A1:C3)  24
=sum(A1,C3)  24
=sum(A1,C3)  0
=sum(A1,A3,B2,C1,C3)  0
Câu 4: Chọn công thức và kết quả đúng nếu tính tổng của khối A1:C3
C.
B.
D.
A.
Phần Trắc nghiệm
Câu 5: Nhập công thức =MIN(B1:B5) vào ô B6, ta được kết quả là:
25
42
210
65
C.
B.
D.
A.