Bài 4. Sử dụng các hàm để tính toán

Đăng ngày 8/7/2012 3:04:11 PM | Thể loại: Tin học 7 | Chia sẽ bởi: Tiến Thái Quang | Lần tải: 488 | Lần xem: 2 | Page: 21 | Kích thước: 0.35 M | Loại file: ppt
  • Bài 4. Sử dụng các hàm để tính toán - 1
  • Bài 4. Sử dụng các hàm để tính toán - 2
  • Bài 4. Sử dụng các hàm để tính toán - 3
  • Bài 4. Sử dụng các hàm để tính toán - 4
  • Bài 4. Sử dụng các hàm để tính toán - 5
  • download - 4
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt

bài giảng Bài 4. Sử dụng các hàm để tính toán, Tin học 7. . nslide.com chia sẽ đến cộng đồng bài giảng Bài 4. Sử dụng các hàm để tính toán .Để chia sẽ thêm cho bạn đọc nguồn tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả đang cần cùng xem , Tài liệu Bài 4. Sử dụng các hàm để tính toán trong chủ đề Tin học 7 được chia sẽ bởi thành viên Tiến Thái Quang đến cộng đồng nhằm mục đích tham khảo , tài liệu này được giới thiệu vào chủ đề Tin học 7 , có tổng cộng 21 page, thuộc định dạng .ppt, cùng thể loại còn có Bài giảng Tin học » Tin học 7 » ,bạn có thể tải về miễn phí , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng nghiên cứu 1 Sử dụng những hàm để tính toán Bài 4 2 1,còn cho biết thêm Hàm trong chương trình bảng tính Tính điểm tổng kết bằng cách nào đây??? 3 Hàm là một số công thức được khái niệm từ trước,còn cho biết thêm Hàm được sử dụng để thực hiện tính toán theo công thức với những giá trị dữ liệu cụ thể, kế tiếp là Sử dụng công thức: =(8, bên cạnh đó 7+8, bên cạnh đó 6+7, nói thêm 9+8, nói thêm là 8)/4 Hoặc: =(G4+G5+G6+G7)/4 Sử dụng hàm: =AVERAGE(8, nói https://nslide.com/bai-giang/bai-4-su-dung-cac-ham-de-tinh-toan.q0gdyq.html

Nội dung

1
Sử dụng các hàm để tính toán
Bài 4
2
1. Hàm trong chương trình bảng tính
Tính điểm tổng kết bằng cách nào đây???
3
Hàm là một số công thức được định nghĩa từ trước.
Hàm được sử dụng để thực hiện tính toán theo công thức với các giá trị dữ liệu cụ thể.
Sử dụng công thức:
=(8.7+8.6+7.9+8.8)/4
Hoặc:
=(G4+G5+G6+G7)/4
Sử dụng hàm:
=AVERAGE(8.7,8.6,7.9,8.8)
Hoặc:
=AVERAGE(G4,G5,G6,G7)
1. Hàm trong chương trình bảng tính
4
2. Cách sử dụng hàm
Nhập hàm như một công thức
1. Chọn ô cần nhập hàm
2. Gõ dấu =
=
=
3. Nhập hàm theo đúng cú pháp
AVERAGE(2,6,7)
AVERAGE(2,6,7)
4. Nhấn Enter
5
=AVERAGE(G3:G11)
=(G3+G4+G5+G6+G7+G8+G9+G10+G11)/9
Hoặc:
=AVERAGE(G3,G4,G5,G6,G7,G8,G9,G10,G11)
2. Cách sử dụng hàm
6
3. Giới thiệu một số hàm cơ bản
a. Hàm tính tổng: SUM
Hàm SUM được nhập vào ô tính như sau:
=SUM(a,b,c....)
Các biến a, b, c,... đặt cách nhau bởi dấu “phẩy” là các số hay địa chỉ của các ô tính.
Số lượng các biến là không hạn chế.
Ví dụ: Tổng ba số 15, 24, 45 có thể được tính bằng cách nhập nội dung sau vào ô tính:
=SUM(15,24,45)
cho kết quả 84.
7
Hàm tính tổng: SUM
Nhập công thức tính tổng chi phí thức ăn vào ô E9
3. Giới thiệu một số hàm cơ bản
8
Hàm tính tổng: SUM
Trường hợp các biến a, b, c là số
3. Giới thiệu một số hàm cơ bản
9
Hàm tính tổng: SUM
Trường hợp các biến a, b, c là địa chỉ các ô
3. Giới thiệu một số hàm cơ bản
10
Hàm tính tổng: SUM
Trường hợp các biến a, b, c là địa chỉ các ô
3. Giới thiệu một số hàm cơ bản
11
Biến là một đại lượng mà giá trị có thể thay đổi được.
=SUM(a,b,c…)
với a,b,c… là các biến
a=E4
a=225000
a= giá trị bất kì nào đó
3. Giới thiệu một số hàm cơ bản
12
b. Hàm tính trung bình cộng : AVERAGE

Hàm AVERAGE được nhập vào ô tính như sau:
=AVERAGE(a,b,c,...)
Trong đó các biến a, b, c,... là các số hay địa chỉ của các ô cần tính.
Ví dụ:
=AVERAGE(3,7,20)
tương đương =(3+7+20)/3
3. Giới thiệu một số hàm cơ bản
13
b. Hàm xác định giá trị lớn nhất : MAX
Hàm xác định giá trị nhỏ nhất: MIN

Hàm MAX được nhập vào ô tính như sau:
=MAX(a,b,c,...)
Hàm MIN được nhập vào ô tính như sau:
=MIN(a,b,c,...)
trong đó các biến a, b, c,... là các số hay địa chỉ của các ô tính.
Chi phí thức ăn mỗi ngày cho loài vật nào là nhiều nhất/ ít nhất đây???
3. Giới thiệu một số hàm cơ bản
14
3. Giới thiệu một số hàm cơ bản
15
CÂU HỎI, BÀI TẬP CỦNG CỐ
16
a/ =Average(C4:F4)
b/ =average(C4,D4,E4,F4)
c/ =AveRagE(8,D4:F5)
d/ =AVERAGE(C4,7,E4:F4)
Câu 1: Để tính điểm tổng kết ở ô G4, thì cách nhập hàm nào sau đây là không đúng?
17
c/ =average(c4,c4,c4,d4,d4,e4,f4)
b/ =average(8,8,8,7,7,8,8)
a/ =average(c4*3,d4*2,e4,e4)
d/ =average(c4,c4,c4,d4,d4:f4)
Câu 2: Nếu môn Toán được tính hệ số 3, môn văn tính hệ số 2. Công thức nào sau đây cho kết quả sai tại ô G4?

18
c/ =sum(A1:C3)  24
b/ =sum(A1,C3)  24
a/ =sum(A1,C3)  0
d/ =sum(A1,A3,B2,C1,C3)  0
Câu 3: Chọn công thức và kết quả đúng nếu tính tổng của khối A1:C3
19
b/ =average(SUM(A1:B3))
c/ =sum(A1:B3)/3
a/ =average(A1,A3,B2)
d/ =sum(-5,8,10)/3
Câu 4: Công thức nào cho kết quả sai khi tính trung bình cộng của tất cả các giá trị trong khối A1:B3

20
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
- Đối với bài học ở tiết này:
Học bài mới ghi.
Trả lời các câu hỏi trong sgk tr 31.
Đọc thêm bài: “Sự kỳ diệu của số pi”.
- Đối với bài học ở các tiết học tiếp theo:
Chuẩn bị bài thực hành 4: “BẢNG ĐIỂM CỦA LỚP EM”.
21
Kết thúc