sap xep theo quy tac

Đăng ngày 1/14/2013 10:06:16 AM | Thể loại: Lớp 5 tuổi | Chia sẽ bởi: Hồng Tr­ương Thị Bích | Lần tải: 247 | Lần xem: 27 | Page: 18 | Kích thước: 0.48 M | Loại file: ppt

  • sap xep theo quy tac - 1
  • sap xep theo quy tac - 2
  • sap xep theo quy tac - 3
  • sap xep theo quy tac - 4
  • sap xep theo quy tac - 5
  • download - 4
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt

Nội dung

Giáo án phát triển nhận thức
Chủ đề: Nghề Nghiệp
Đề tài: Sắp xếp 2 nhóm đối tượng theo quy tắc
Løa tuæi: MÉu gi¸o lín
Gi¸o viªn : Tr­¬ng ThÞ BÝch Hång
Cảm ơn các cô về dự Hội giảng 20 - 11