Tuần 14. Hạt gạo làng ta

Đăng ngày 12/9/2014 8:44:03 AM | Thể loại: Tiếng Việt | Chia sẽ bởi: Bình Nguyễn Văn | Lần tải: 38 | Lần xem: 0 | Page: 17 | Kích thước: 1.43 M | Loại file: ppt

  • Tuần 14. Hạt gạo làng ta - 1
  • Tuần 14. Hạt gạo làng ta - 2
  • Tuần 14. Hạt gạo làng ta - 3
  • Tuần 14. Hạt gạo làng ta - 4
  • Tuần 14. Hạt gạo làng ta - 5
  • download - 4
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt

Nội dung

Chào mừng các thầy cô về dự giờ thăm lớp
Thứ tu ngày 3 tháng 12 nam 2014
Luyện từ và câu:
Kiểm tra bài cũ
1/ Em hiểu thế nào là hạnh phúc ?
2/ Theo em, yếu tố nào là quan trọng nhất để tạo nên một gia đình hạnh phúc ?
Thứ tu ngày 3 tháng 12 nam 2014
Luyện từ và câu:
Tổng kết vốn từ
Bài 1: Liệt kê các từ ngữ :
a/ Chỉ những người thân trong gia đình. M: cha, mẹ, chu,�..
b/ Chỉ những người gần gũi em trong trường học. M: cô giáo (thầy giáo), lớp trưởng,. . .
c/ Chỉ các nghề nghiệp khác nhau.M: công nhân, nông dân, họa sĩ, . . .
d/ Chỉ các dân tộc anh em trên đất nước ta.M: Ba-na, Dao, Kinh, . . .
Cha, mẹ, chú, thím, dì, ông, bà, cậu, mợ, cô, bác, anh, chị, em, cháu, ch?t, dượng, anh r?, chị dâu ..
Thầy giáo, cô giáo, bạn bè, lớp trưởng, anh(ch?)phụ trách Đội, bác bảo vệ, cô lao công . . .
Cha, mẹ, chú, dì, ông, bà, cậu, mợ, cô, bác, anh, chị, em, cháu, ch?t, dượng, thím, anh r?, chị dâu . . .
Thầy giáo, cô giáo, bạn bè, lớp trưởng, anh (ch?)phụ trách dội, bác bảo vệ, cô lao công . . .
Công nhân, kĩ sư, giáo viên, hải quân, tiếp viên hàng không, bác sĩ, thợ dệt, bộ đội, học sinh,.
Người Giáy
Dân tộc Dao
Dân tộc Nùng
Cha, mẹ, chú, dì, ông, bà, cậu, mợ, cô, bác, anh, chị, em, cháu, ch?t, dượng, thím, anh r?, chị dâu, . . . .
Thầy giáo, cô giáo, bạn bè, lớp trưởng, thầy( cô) phụ trách Đội, bác bảo vệ, cô lao công, . . .
Công nhân, kĩ sư, giáo viên, hải quân, tiếp viên hàng không, bác sĩ, thợ dệt, bộ đội, học sinh,. . . .
Kinh, Tày, Nùng, Thái, Mường, Dao, Hmông, Ba-na, Ê- đê, Giáy, Xơ-đăng, . . . .
Thứ tu ngày 3 tháng 12 nam 2014
Luyện từ và câu:
Tổng kết vốn từ
Bài 2: Tìm các câu tục ngữ, thành ngữ, ca dao nói về quan hệ gia đình, thầy trò, bè bạn.
M: Chị ngã, em nâng.
a/ Tục ngữ, thành ngữ, ca dao nói về quan hệ gia đình.
b/ Tục ngữ, thành ngữ, ca dao nói về quan hệ thầy tro.�
c/ Tục ngữ, thành ngữ, ca dao nói về quan hệ bè bạn.
Tục ngữ, thành ngữ, ca dao nói về quan hệ gia đình
Ch? ngê, em nđng.
Chim c� t?, ngu?i c� t�ng.
Mâu ch?y ru?t m?m.
Tay d?t ru?t x�t.
Con c� cha nhu nhă c� n�c.
C?t dđy b?u dđy b�
Ai n? c?t dđy ch? dđy em.
C�ng cha nhu n�i Thâi Son
Nghia m? nhu nu?c trong ngu?n ch?y ra.;...
- Kính thaày yeâu baïn.
- Toân sö trong ñaïo.

- Khoâng thaày ñoá maøy laøm neân.
- Troïng thaày môùi ñöôïc laøm thaày.
- Nhaát töï vi sö, baùn töï vi sö.

- Muoán sang thì baéc caàu kieàu
Muoán con hay chöõ thì yeâu laáy thaày.
- Doát kia thì phaûi caäy thaày
Vuïng kia caäy thôï thì maøy laøm neân.;….
Tục ngữ, thành ngữ, ca dao nói về quan hệ thầy trò
- Boán bieån moät nha.ø
- Baïn noái khố.
- Hoïc thaày khoâng taøy hoïc baïn.
- Choïn baïn maø chôi, choïn nôi maø ôû.
- Gaàn möïc thì ñen, gaàn ñeøn thì saùng
- Moät caây laøm chaúng neân non
Ba caây chuïm laïi neân hoøn nuùi cao.

- Anh em boán beå laø nhaø
Ngöôøi döng khaùc hoï vaãn laø anh em.
-….
Tục ngữ, thành ngữ, ca dao nói về quan hệ bè bạnThứ tu ngày 3 tháng 12 nam 2014
Luyện từ và câu
Tổng kết vốn từ
Bài 3: Tìm các từ ngữ miêu tả hình dáng của người
a/ Miêu tả mái tóc. M : đen nhánh, óng ả, . . .
b/ Miêu tả đôi mắt. M : một mí, đen láy, . . .
c/ Miêu tả khuôn mặt. M : trái xoan, vuông vức, . . .Luyện từ và câu
Tổng kết vốn từ
Bài 3: Tìm các từ ngữ miêu tả hình dáng của người
đen mượt, hoa râm, bạc phơ, muối tiêu, mượt mà, óng mượt, lơ thơ, mềm mại,
cứng như rễ tre, . . .
bồ câu, đen nhánh, long lanh, tròn xoe, hiền hậu, mơ màng, lim dim, mờ đục, tinh anh, linh l?i,.
thanh tú, đầy đặn, bầu bĩnh, phúc hậu,
vuông chữ điền, bánh đúc, nhi?u n?p nhan,.
a/ Miêu tả mái tóc. M: đen nhánh, óng ả, . . .
b/ Miêu tả đôi mắt. M : một mí, đen láy, . . . .
c/ Miêu tả khuôn mặt. M : trái xoan, vuông vức, . . . .Thứ tu ngày 3 tháng 12 nam 2014
Luyện từ và câu
Tổng kết vốn từ
Bài 4: Dùng một số từ ngữ vừa tìm được (ở bài tập 3), viết một đoạn văn khoảng 5 câu miêu tả hình dáng của một người thân hoặc một người mà em quen biết.V� d? v? m?t do?n van:

�ng em lă m?t h?a si. M?y nam tru?c, t�c �ng c�n den nhânh.Th? mă nam nay,mâi t�c dê ng? thănh mău mu?i tiíu. Khu�n m?t vu�ng v?c c?a �ng dê c� nhi?u n?p nhan. Nhung d�i m?t �ng v?n r?t tinh anh, linh l?i.
Chúc các thầy cô mạnh khỏe!
Chúc các em học giỏi!