Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
Tuần 14. Hạt gạo làng ta - 1
Trang 1
Tuần 14. Hạt gạo làng ta - 2
Trang 2
Tuần 14. Hạt gạo làng ta - 3
Trang 3
Tuần 14. Hạt gạo làng ta - 4
Trang 4
Tuần 14. Hạt gạo làng ta - 5
Trang 5
Tuần 14. Hạt gạo làng ta - 6
Trang 6
Tuần 14. Hạt gạo làng ta - 7
Trang 7
Tuần 14. Hạt gạo làng ta - 8
Trang 8
Tuần 14. Hạt gạo làng ta - 9
Trang 9
Tuần 14. Hạt gạo làng ta - 10
Trang 10
Tuần 14. Hạt gạo làng ta - 11
Trang 11
Tuần 14. Hạt gạo làng ta - 12
Trang 12
Tuần 14. Hạt gạo làng ta - 13
Trang 13
Tuần 14. Hạt gạo làng ta - 14
Trang 14
Tuần 14. Hạt gạo làng ta - 15
Trang 15
Tuần 14. Hạt gạo làng ta - 16
Trang 16
Tuần 14. Hạt gạo làng ta - 17
Trang 17
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới

Tuần 14. Hạt gạo làng ta

Đăng ngày 12/9/2014 8:44:03 AM | Thể loại: Tiếng Việt | Lần tải: 38 | Lần xem: 0 | Page: 17 | FileSize: 1.43 M | File type: ppt
0 lần xem

bài giảng Tuần 14. Hạt gạo làng ta, Tiếng Việt. . nslide giới thiệu đến đọc giả thư viện Tuần 14. Hạt gạo làng ta .Để chia sẽ thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn thư viện tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc đang tìm cùng tham khảo , Thư viện Tuần 14. Hạt gạo làng ta trong thể loại Tiếng Việt được chia sẽ bởi thành viên Bình Nguyễn Văn đến học sinh,sinh viên, giáo viên nhằm mục tiêu tham khảo , tài liệu này được giới thiệu vào chủ đề Tiếng Việt , có tổng cộng 17 page, thuộc thể loại .ppt, cùng chuyên mục còn có Bài giảng Bài giảng Tiểu học Lớp 5 Tiếng Việt ,bạn có thể download free , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng tham khảo Chào mừng những thầy cô về dự giờ thăm lớp Thứ tu ngày 3 tháng 12 nam 2014 Luyện từ và câu: Kiểm tra bài cũ 1/ Em hiểu thế nào là hạnh phúc ? 2/ Theo em, chi tiết nào là quan trọng nhất để tạo thành một gia đình hạnh phúc ? Thứ tu ngày 3 tháng 12 nam 2014 Luyện từ và câu: Tổng kết vốn từ Bài 1: Liệt kê những từ ngữ : a/ Chỉ các người nhà trong gia đình, tiếp theo là M: cha, mẹ, chu,�, bên cạnh đó

https://nslide.com/bai-giang/tuan-14-hat-gao-lang-ta.zxd3zq.html

Nội dung

Giống các thư viện tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download bài giảng,luận văn mẫu phục vụ tham khảo Một số tài liệu tải về lỗi font chữ không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí bài giảng này , hoặc tìm kiếm các bài giảng khác tại đây : tìm kiếm bài giảng Tiếng Việt


Chào mừng các thầy cô về dự giờ thăm lớp
Thứ tu ngày 3 tháng 12 nam 2014
Luyện từ và câu:
Kiểm tra bài cũ
1/ Em hiểu thế nào là hạnh phúc ?
2/ Theo em, yếu tố nào là quan trọng nhất để tạo nên một gia đình hạnh phúc ?
Thứ tu ngày 3 tháng 12 nam 2014
Luyện từ và câu:
Tổng kết vốn từ
Bài 1: Liệt kê các từ ngữ :
a/ Chỉ những người thân trong gia đình. M: cha, mẹ, chu,�..
b/ Chỉ những người gần gũi em trong trường học. M: cô giáo (thầy giáo), lớp trưởng,. . .
c/ Chỉ các nghề nghiệp khác nhau.M: công nhân, nông dân, họa sĩ, . . .
d/ Chỉ các dân tộc anh em trên đất nước ta.M: Ba-na, Dao, Kinh, . . .
Cha, mẹ, chú, thím, dì, ông, bà, cậu, mợ, cô, bác, anh, chị, em, cháu, ch?t, dượng, anh r?, chị dâu ..
Thầy giáo, cô giáo, bạn bè, lớp trưởng, anh(ch?)phụ trách Đội, bác bảo vệ, cô lao công . . .
Cha, mẹ, chú, dì, ông, bà, cậu, mợ, cô, bác, anh, chị, em, cháu, ch?t, dượng, thím, anh r?, chị dâu . . .
Thầy giáo, cô giáo, bạn bè, lớp trưởng, anh (ch?)phụ trách dội, bác bảo vệ, cô lao công . . .
Công nhân, kĩ sư, giáo viên, hải quân, tiếp viên hàng không, bác sĩ, thợ dệt, bộ đội, học sinh,.
Người Giáy
Dân tộc Dao
Dân tộc Nùng
Cha, mẹ, chú, dì, ông, bà, cậu, mợ, cô, bác, anh, chị, em, cháu, ch?t, dượng, thím, anh r?, chị dâu, . . . .
Thầy giáo, cô giáo, bạn bè, lớp trưởng, thầy( cô) phụ trách Đội, bác bảo vệ, cô lao công, . . .
Công nhân, kĩ sư, giáo viên, hải quân, tiếp viên hàng không, bác sĩ, thợ dệt, bộ đội, học sinh,. . . .
Kinh, Tày, Nùng, Thái, Mường, Dao, Hmông, Ba-na, Ê- đê, Giáy, Xơ-đăng, . . . .
Thứ tu ngày 3 tháng 12 nam 2014
Luyện từ và câu:
Tổng kết vốn từ
Bài 2: Tìm các câu tục ngữ, thành ngữ, ca dao nói về quan hệ gia đình, thầy trò, bè bạn.
M: Chị ngã, em nâng.
a/ Tục ngữ, thành ngữ, ca dao nói về quan hệ gia đình.
b/ Tục ngữ, thành ngữ, ca dao nói về quan hệ thầy tro.�
c/ Tục ngữ, thành ngữ, ca dao nói về quan hệ bè bạn.
Tục ngữ, thành ngữ, ca dao nói về quan hệ gia đình
Ch? ngê, em nđng.
Chim c� t?, ngu?i c� t�ng.
Mâu ch?y ru?t m?m.
Tay d?t ru?t x�t.
Con c� cha nhu nhă c� n�c.
C?t dđy b?u dđy b�
Ai n? c?t dđy ch? dđy em.
C�ng cha nhu n�i Thâi Son
Nghia m? nhu nu?c trong ngu?n ch?y ra.;...
- Kính thaày yeâu baïn.
- Toân sö trong ñaïo.

- Khoâng thaày ñoá maøy laøm neân.
- Troïng thaày môùi ñöôïc laøm thaày.
- Nhaát töï vi sö, baùn töï vi sö.

- Muoán sang thì baéc caàu kieàu
Muoán con hay chöõ thì yeâu laáy thaày.
- Doát kia thì phaûi caäy thaày
Vuïng kia caäy thôï thì maøy laøm neân.;….
Tục ngữ, thành ngữ, ca dao nói về quan hệ thầy trò
- Boán bieån moät nha.ø
- Baïn noái khố.
- Hoïc thaày khoâng taøy hoïc baïn.
- Choïn baïn maø chôi, choïn nôi maø ôû.
- Gaàn möïc thì ñen, gaàn ñeøn thì saùng
- Moät caây laøm chaúng neân non
Ba caây chuïm laïi neân hoøn nuùi cao.

- Anh em boán beå laø nhaø
Ngöôøi döng khaùc hoï vaãn laø anh em.
-….
Tục ngữ, thành ngữ, ca dao nói về quan hệ bè bạnThứ tu ngày 3 tháng 12 nam 2014
Luyện từ và câu
Tổng kết vốn từ
Bài 3: Tìm các từ ngữ miêu tả hình dáng của người
a/ Miêu tả mái tóc. M : đen nhánh, óng ả, . . .
b/ Miêu tả đôi mắt. M : một mí, đen láy, . . .
c/ Miêu tả khuôn mặt. M : trái xoan, vuông vức, . . .Luyện từ và câu
Tổng kết vốn từ
Bài 3: Tìm các từ ngữ miêu tả hình dáng của người
đen mượt, hoa râm, bạc phơ, muối tiêu, mượt mà, óng mượt, lơ thơ, mềm mại,
cứng như rễ tre, . . .
bồ câu, đen nhánh, long lanh, tròn xoe, hiền hậu, mơ màng, lim dim, mờ đục, tinh anh, linh l?i,.
thanh tú, đầy đặn, bầu bĩnh, phúc hậu,
vuông chữ điền, bánh đúc, nhi?u n?p nhan,.
a/ Miêu tả mái tóc. M: đen nhánh, óng ả, . . .
b/ Miêu tả đôi mắt. M : một mí, đen láy, . . . .
c/ Miêu tả khuôn mặt. M : trái xoan, vuông vức, . . . .Thứ tu ngày 3 tháng 12 nam 2014
Luyện từ và câu
Tổng kết vốn từ
Bài 4: Dùng một số từ ngữ vừa tìm được (ở bài tập 3), viết một đoạn văn khoảng 5 câu miêu tả hình dáng của một người thân hoặc một người mà em quen biết.V� d? v? m?t do?n van:

�ng em lă m?t h?a si. M?y nam tru?c, t�c �ng c�n den nhânh.Th? mă nam nay,mâi t�c dê ng? thănh mău mu?i tiíu. Khu�n m?t vu�ng v?c c?a �ng dê c� nhi?u n?p nhan. Nhung d�i m?t �ng v?n r?t tinh anh, linh l?i.
Chúc các thầy cô mạnh khỏe!
Chúc các em học giỏi!

Sponsor Documents