Unit 04. My neighbourhood. Lesson 3. A closer look 2

Đăng ngày 10/26/2016 1:34:44 PM | Thể loại: Tiếng Anh 6 | Chia sẽ bởi: Lâm Nguyễn Quế | Lần tải: 78 | Lần xem: 1 | Page: 24 | Kích thước: 0.00 M | Loại file: ppt
  • Unit 04. My neighbourhood. Lesson 3. A closer look 2 - 1
  • Unit 04. My neighbourhood. Lesson 3. A closer look 2 - 2
  • Unit 04. My neighbourhood. Lesson 3. A closer look 2 - 3
  • Unit 04. My neighbourhood. Lesson 3. A closer look 2 - 4
  • Unit 04. My neighbourhood. Lesson 3. A closer look 2 - 5
  • download - 4
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt

bài giảng Unit 04. My neighbourhood. Lesson 3. A closer look 2, Tiếng Anh 6. Welcome to our class today! Class: 6A Teacher: Period 28. Tuesday, October 25th 2016 Lesson 3. A Closer Look 2 Unit 4. My neibourhood MATCHING 1. narrow 2. noisy 3. slim 4. cheap 5. modern 6. convenient 7. interesting 8. expensive 9. crowded 10. peaceful a. rẻ b. chật, hẹp c. đông đúc d. thuận lợi... Chúng tôi trân trọng giới thiệu tới đọc giả tài liệu Unit 04. My neighbourhood. Lesson 3. A closer look 2 .Để chia sẽ thêm cho các bạn nguồn tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả đang cần cùng tham khảo , Thư viện Unit 04. My neighbourhood. Lesson 3. A closer look 2 trong chủ đề Tiếng Anh 6 được chia sẽ bởi bạn Lâm Nguyễn Quế tới thành viên nhằm mục đích học tập , thư viện này đã chia sẽ vào mục Tiếng Anh 6 , có tổng cộng 24 page, thuộc thể loại .ppt, cùng mục còn có Bài giảng Tiếng Anh Sách Chính thức Tiếng Anh 6 ,bạn có thể tải về miễn phí , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng nghiên cứu Welcome to our class today! Class: 6A Teacher: Period 28, kế tiếp là Tuesday, October 25th 2016 Lesson 3, ngoài ra A Closer Look 2 Unit 4, cho biết thêm My neibourhood MATCHING 1, https://nslide.com/bai-giang/unit-04-my-neighbourhood-lesson-3-a-closer-look-2.6qto0q.html

Nội dung

Welcome to our class today!
Class: 6A
Teacher:
Period 28.
Tuesday, October 25th 2016
Lesson 3. A Closer Look 2
Unit 4. My neibourhood
MATCHING
1. narrow
2. noisy
3. slim
4. cheap
5. modern
6. convenient
7. interesting
8. expensive
9. crowded
10. peaceful
a. rẻ
b. chật, hẹp
c. đông đúc
d. thuận lợi
e. ồn ào
f. đắt
g. thanh mảnh
h. hiện đại
i. thú vị
j. thanh bình
B
A
one syllable: tall, large, big, small, long, short, …
1. Short adjectives:
Ex: Tom is taller than Jimmy.
= Jimmy is shorter than Tom.
I. GRAMMAR:
one syllable
tall
taller
+ er
large
larger
+ r
big
bigger
double last letter + er
than is used to make comparisons
two or more syllables: modern, interesting, convenient, expensive, …
2. Long adjectives:
Ex1: The town house is more modern than the country house.
Ex2: The town house is more expensive than the country house.
I. GRAMMAR:
modern
more modern
more + adj
three or more
syllables
expensive
more expensive
more + adj
* two syllables
noisy
noisier
y -> ier
narrow
narrower
+ er
gentler
cleverer
+ er
gentle
clever
+ r
quiet
quieter
+ er
2. This building is ……………. than that building. (tall)
3. The square in Ha Noi is ……………. than the square in Hoi An. (big)
4. My neighbourhood is …………...….. than your neighbourhood. (noisy)
5. The Green Hotel is …………………. than the Palace Hotel. (cheap)
taller
bigger
noisier
cheaper
II. PRACTICE:
slimmer
Exercise 1:
Ex: Yen Binh is more crowded than Long Son.
1. crowded
2. noisy
3. modern

4. peaceful

5. beautiful
Exercise 5:
Example:
1. A: Is Yen Binh more crowded than Long Son?
B: Yes, it is.
2. A: Is Long Son more modern than Yen Binh?
B: No, it isn’t.
1. Yen Binh / crowded / Long Son?
2. Long Son / modern / Yen Binh?
3. Yen Binh / noisy / Long Son?
4. Long Son / beautiful / Yen Binh?
5. Long Son / peaceful / Yen Binh?
Exercise 6:
Who is faster?
Exercise 2, 4
Who is faster?
Question 6
Question 7
Question 8
Question 9
Question 10
Question 1
Question 2
Question 3
Question 4
Question 5
Question 1
This house is ________than that house. (modern)
moderner
more modern
more moderner
Key
10s
Who is faster?
Question 2
Is Ho Chi Minh City ________ than Ha Noi? (big)
is bigger
biger
bigger
Key
10s
Who is faster?
Question 3
This park is __________than that park. (beautiful)
more beautiful
beautifuler
more beautifuler
Key
10s
Who is faster?
Question 4
Is a house in the city _________ than a house in
the countryside? (expensive)
is more expensive
more expensive
expensiver
Key
10s
Who is faster?
Question 5
Living in a house is_________ than living in a flat. (convenient)
more convenient
convenienter
more convenienter
Key
10s
Who is faster?
Question 6
Is a sofa_________ than a chair? (comfortable)
comfortabler
is more comfortable
more comfortable
Key
10s
Who is faster?
Question 7
Living in a city is_________ than living in the countryside. (interesting)
interestinger
more interesting
more interestinger
Key
10s
Who is faster?
Question 8
Is Hoi An_________ than Hue. (historic)
historicer
is more historic
more historic
Key
10s
Who is faster?
Question 9
Things in this shop are_________ than things in the supermarket. (expensive)
more expensiver
expensiver
more expensive
Key
10s
Who is faster?
Question 10
Are your streets_________ than ours? (narrow)
narrower
are narrower
more narrow
Key
10s
Who is faster?
Homework:
1. Review the structures.
2. Do the exercises 3, 7.
3. Prepare Communication