150 words which are both verbs and nouns

Đăng ngày 9/20/2010 10:59:13 PM | Thể loại: Tiếng Anh 9 | Chia sẽ bởi: Thuận Hà Đức | Lần tải: 73 | Lần xem: 204 | Page: 1 | Kích thước: 0.05 M | Loại file: doc

 


 

150 Words which are both Verbs and Nouns

 

act

address

aim

answer

attack

balance

bear

benefit

blame

block

blow

broadcast

brush

buy

care

cause

claim

comfort

contrast

control

cook

copy

crack

crash

curl

curve

cut

cycle

design

dislike

display

doubt

drink

email

end

escape

estimate

exchange

excuse

experience

face

fight

film

finish

fish

flood

flow

fold

form

function

guess

guide

heat

help

hold

hope

humour

hurry

increase

influence

insult

interest

joke

judge

jump

kick

kiss

knock

land

laugh

lift

light

limit

link

look

love

march

mark

match

mind

name

need

notice

object

order

paint

place

plane

plant

play

post

process

promise

protest

question

race

rain

record

repair

reply

report

request

rescue

respect

result

return

ring

risk

roll

row

rule

sand

search

shape

shelter

shock

shop

show

sign

signal

silence

sketch

smile

smoke

sound

stamp

start

state

step

sting

stop

struggle

study

suit

supply

support

surprise

taste

test

trade

train

transport

trick

trust

turn

twist

type

use

value

visit

 

My ideas:

 

___________

 

___________

 

___________

 

___________

 

___________

 

___________

 

___________

 

___________

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

đề thi 150 words which are both verbs and nouns, Tiếng Anh 9. . nslide chia sẽ tới bạn đọc tài liệu 150 words which are both verbs and nouns .Để cung cấp thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn tài liệu tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc quan tâm cùng xem , đề thi 150 words which are both verbs and nouns thuộc thể loại Tiếng Anh 9 được chia sẽ bởi bạn Thuận Hà Đức đến bạn đọc nhằm mục tiêu tham khảo , thư viện này đã đưa vào chủ đề Tiếng Anh 9 , có 1 trang, thuộc thể loại .doc, cùng chủ đề còn có Đề thi Tiếng Anh Tiếng Anh 9 ,bạn có thể tải về miễn phí , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng nghiên cứu act address aim answer attack balance bear benefit blame block blow broadcast brush buy care cause claim comfort contrast control cook copy crack crash curl curve cut cycle design dislike display doubt drink email end escape estimate exchange excuse experience face fight film finish fish flood flow fold form function guess guide heat help hold hope humour hurry increase influence insult interest joke judge jump kick kiss knock land laugh lift light limit link look love march mark match mind name need notice object order paint place plane plant play post process promise protest question race https://nslide.com/de-thi/150-words-which-are-both-verbs-and-nouns.28c1vq.html