Bài kiểm tra 15 phút số 1. Toán 8

Đăng ngày 12/8/2011 9:21:18 AM | Thể loại: Toán học 8 | Chia sẽ bởi: Tô Lương Văn | Lần tải: 19 | Lần xem: 7 | Page: 1 | Kích thước: 0.05 M | Loại file: doc

 


 

Trường THCS Tây Hưng   BÀI KIỂM TRA 15 PHÚT

Họ và tên.......................   Môn : Đại số 8.

Lớp........             Ngày 21 tháng 10 năm 2011

 

 

 

 

Khoanh tròn vào một chữ cái trước câu trả lời đúng nhất trong các câu sau.

 

Câu 1. Các phép biến đổi sau đây, phép biến đổi nào đúng ?

(1)   (4x - 1)(4x + 1) = 4x2- 1            (2)  x2- 8x + 16 = (x – 4)2

(3)  (2x + 1)(4x2 – 2x + 1) = 8x3 + 1   (4)  (x – 1)3 = x3 - 3x2- 3x + 1

A. (1) và (4)              B. (2) và (3)

C. (2), (3) và (4)    D. (1), (2), (3) và (4)

Câu 2. Giá trị của x(x + y) – y(x + y) với x = 32 và y = 23 :

A. 34      B. 17

C. - 22     D. Một kết quả khác

Câu 3. Biểu thức rút gọn của : 5(3x – 1) – 2(5x – 2) + 3 – 5x là biểu thức :

A. 10x - 6      B. 2

C.  15x - 4      D. - 6

Câu 4. Phép chia (x2 – 4x + 3) : (x – 3) cho kết quả:

A. x + 1      B. x + 4

C. x - 1      D. x - 4

Câu 5. Điền vào chỗ trống (…) biểu thức thích hợp để được một hằng đẳng thức?

  (x – 2y)(….) = x3 – 8y3

A. x2 – xy +  4y2                 B. x2 + xy +  4y2  

C. x2 + 2xy +  4y2       D. x2 - 2xy +  4y2  

Câu 6. Kết quả của phép tính 20052 – 20042 :

A. 1       B. 2004

C. 2005      D. 4009

Câu 7. Phương trình (x + 3)(x + 1) – x – 1 = 0 có nghiệm:

A. x = - 3 hay x = - 1    B. x = - 2 hay x = - 1

C. Vô nghiệm     D. Một kết quả khác

Câu 8. Biểu thức x2 + 2xy + y2 – 4 viết dưới dạng tích của hai đa thức :

A. (x + y + 4)(x + y – 4)    B. (x + y)(x + y + 2)

C. (x + y)(x + y – 2)    D. Cả ba câu trên đều sai.

Câu 9. Giá trị của biểu thức x2 + y2 với x + y = - 4 và xy = 8 là :

A. 0                B. 16

C. 24       D. 32

Câu 10. Cho n N, để đơn thức 6xn-3 chia hết cho đơn thức -9x5 thì giá trị của n là:

A. n > 3      B. n 3

C. n 5               D. n 8

 


 

 

 

Biểu điểm và đáp án:

Mỗi câu đúng được 1 điểm

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

Câu 7

Câu 8

Câu 9

Câu 10

B

B

B

C

C

D

B

D

A

D

Ma trận:

Nội dung kiến thức

Mức độ đánh giá

Tổng

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

Các phép toán đối với đa thức

1

C1

1,0

 

1

C2

1,0

 

1

C3

    1,0

 

3

 

3,0

 

Hằng đẳng thức

1

C5

1,0

 

1

C6

1,0

 

 

 

2

 

2,0

 

Phân tích đa thức thành nhân tử

1

C7

     1,0

 

1

C8

1,0

 

1

C9

    1,0

 

3

 

3,0

 

Phép chia đa thức

1

C4

1,0

 

1

C10

1,0

 

 

 

2

 

2,0

 

 

Tổng

4

 

4,0

 

4

 

         4,0

 

2

 

    2,0

 

10

 

10,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chú ý: Chữ số phía trên, bên trái mỗi ô là số lượng câu hỏi; chữ số góc phải cuối mỗi ô là tổng số điểm cho các câu hỏi trong ô đó.

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

đề thi Bài kiểm tra 15 phút số 1. Toán 8, Toán học 8. . Chúng tôi giới thiệu tới cộng đồng tài liệu Bài kiểm tra 15 phút số 1. Toán 8 .Để giới thiệu thêm cho các bạn nguồn thư viện tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn đang tìm cùng xem , Tài liệu Bài kiểm tra 15 phút số 1. Toán 8 trong thể loại Toán học 8 được chia sẽ bởi user Tô Lương Văn đến cộng đồng nhằm mục đích nghiên cứu , tài liệu này được giới thiệu vào mục Toán học 8 , có 1 page, thuộc file .doc, cùng mục còn có Đề thi Toán học Toán học 8 ,bạn có thể tải về miễn phí , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng học tập Trường THCS Tây Hưng BÀI KIỂM TRA 15 PHÚT Họ và tên, thêm nữa Môn : Đại số 8,còn cho biết thêm Lớp, kế tiếp là Ngày 21 tháng 10 năm 2011   Khoanh tròn vào một chữ cái trước câu trả lời đúng nhất trong những câu sau, bên cạnh đó Câu 1, bên cạnh đó Các phép biến đổi sau đây, phép biến đổi nào đúng ? (1) (4x - 1)(4x + 1) = 4x2- 1 (2) x2- 8x + 16 = (x – 4)2 (3) (2x + 1)(4x2 – 2x + 1) = 8x3 + 1 (4) https://nslide.com/de-thi/bai-kiem-tra-15-phut-so-1-toan-8.mbjnxq.html