Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

baøi:  NHAÂN ña thöùc

Qui taéc:  Muoán nhaân hai ña thöùc ta nhaân moãi soá haïng cuûa ña thöùc thöù nhaát vôùi töøng soá haïng cuûa ña thöùc thöù hai.

Baøi Taäp

1) Tính:

 1.1) (5 x2 4x)(x 2) 1.2) (x2 2xy + y2)(x y) 1.3) 3x(4x2 + 2x 5) (2x2 + 3)(x 4)

 1.4) (3x + 2)(2x – 3) 1.5) (4x – 3)(3x + 2) 1.6) 5x(2x2 3x + 2) (3x2 6)(x + 2)

2) Tính: 

 2.1) 2x(3x2 2x + 4) (2x2 3)(x + 4) 2.2) (5x – 2)(x + 2y) – (2x + 3)(x – 2y)

 2.3) 2xy(3x24xy + y2)+(2x2+ 3y2)(x 1) 2.4) 3x(2x2 + 5x 3) (3x2 + 6)(x 2)

3) Tìm x, bieát: 6 x2 (2x + 5)(3x 2) = 7

4) Chöùng minh bieåu thöùc sau khoâng phuï thuoäc vaøo x

4.1) (3x + 4)(2x 3) x(6x 1) 4.2) 8x(x + 2) (2x + 5)(4x 2)

4.3) (3x 5)(2x + 11) (2x + 3)(3x +  7)

5) Caùc bieåu thöùc sau coù phuï thuoäc vaøo x khoâng?

5.1) (3x 4)(2x + 3) x(6x + 1) 5.2) (2x + 3)(4x2 6x + 9) 2(4x3 1)

5.3) (2x 5)(4x + 2) 8x(x 2)

6) Chöùng minh:

6.1) (x2 – xy + y2)(x + y) = x3 + y3 6.2) (x2 + xy + y2)(x y) = x3 y3

BAØI: haèng ñaúng thöùc ñaùng nhôù

 

Baøi Taäp:

1) Khai trieån:

 1.1) (x + 2y)2 1.2) (2x + 5)2  1.3) (3x2 + 4y2)2  1.4) (a + b)2 1.5) (a + )2

 1.6) (3x + 4)2  1.7) (ax3 + bx2)2 1.8) (x2y + xy2)2 1.9) (4x + 3)2 1.10) (2x3 + 3y3)2

2) Khai trieån:

 2.1) (3x – y)2  2.2) (5x 2)2 2.3) (3x2 2y2)2 2.4) (5x3 2y3)2 2.5) (a b)2

 2.6) (3x2 4y2)2 2.7) (ax3 bx2)2 2.8) (2a2 5x2)2 2.9) (x2y xy2)2 2.10) (4x2 3y2)2

3) Khai trieån:

 3.1) (x + 2y)(x – 2y) 3.2) (5x +2)(5x 2) 3.3) (4x +3)(4x 3) 3.4) (2x + 5)(2x 5)

 3.5) (3x + 4)(3x 4) 3.6) (2x + 1)(2x 1) 3.7) (x + y)(x y) 3.8) (x + y)(x y)

4) Ñieàn vaøo ñeå caùc bieåu thöùc sau coù daïng haèng ñaúng thöùc A2 – B2 roài tính

 4.1) (2x + 5)(2x ) 4.2) (3a – 7)( + 7) 4.3) (5 + )(5 – 4m) 4.4) ( + 1)(1 – 3x)

5) Ñieàn vaøo ñeå ñöôïc haèng ñaúng thöùc ñuùng:

 5.1) x2 8x +  5.2) a2 + + 1 5.3) 12x + 9 5.4) 12x + 4

 5.5) x2 + 6x +  5.6) a2  + 25 5.7) + 24x + 16 5.8) a2  + 16

 5.9) x2 10x +  5.10) a2 + + 9 5.11) 20x + 25 5.12) x2 + 2x +

6) Chöùng minh:

6.1) (a + b)2 – (a – b)2 = 4ab 6.2) (a + b)2 + (a – b)2 = 2(a2 + b2)

6.3) (x + y)(x – y) + 2y(x + y) = (x + y)2

7) Giaûi  phöông trình:

7.1) x2 – (x – 3)2 = 3 7.2) x(x + 2) – (x + 3)(x – 3) = 1

8) Chöùng minh bieåu thöùc sau khoâng phuï thuoäc vaøo x

8.1) (2x – 3)2 – 2x(2x – 6) + 1 8.2) (x 2)2 (x 3)(x 1)

9) Chöùng minh ñaúng thöùc:

= 2  vôùi moïi giaù trò cuûa a

BAØI: phaân tích ña thöùc & phöông phaùp ñaët thöùa soá chung

Baøi Taäp

1) Phaân tích caùc ña thöùc sau:

 1.1) 5x – 5y 1.2) 3xy2 + x2y 1.3) 12x2y – 18xy2 – 30y3

 1.4)17x3y – 34x2y2 + 51xy3 1.5) x(y – 1) + 3(y – 1) 1.6) 16x2(x – y) – 10y(y – x)

 1.7) 3x2 + 9xy – 6y2  1.8) 5a3b – 20a2b2 + 15ab3  1.9) 2x2y + 5xy2 – 3y3

2) Phaân tích caùc ña thöùc sau ñaây ra thöøa soá:

 2.1) 6ab4 + 12a2b3 9a3b2 2.2) x(2a + 5) 4(2a + 5) 2.3) a2(3x 2) + ab(2 3x)

 2.4) 12ab4 6a2b3 + 9a3b2 2.5) x(a + 3b) 5(a + 3b) 2.6) a2(2x 5) + ab(5 2x)

 2.7) 10ab4 + 20a2b3 + 15a3b2 2.8) x(2a b) + y(2a b) 2.9) 14xy4 + 7x2y3 21x3y2

 2.10) x(a + 2b) + 3(a + 2b) 2.11) ab (3x 5) + a2 (5 3x) 2.12) xy (5a 2) + xz (2 5a)

BAØI: phaân tích ña thöùc & phöông phaùp duøng haèng ñaúng thöùc

Baøi Taäp

1) Phaân tích:

 1.1) x2 + 4x + 4 1.2) x2 + 8x + 16 1.3) x2 + 6x + 9 1.4) x2 + 2x + 1 1.5) x2 + 10x + 25

2) Phaân tích:

 2.1) 4x2 + 20x + 25 2.2) 4x2 + 28x + 49 2.3) 9a2 30ab 25b2 2.4) x2 + 12xy + 36y2

 2.5) 9x2y2 + 6xy + 1 2.6) 25x2 20x 4 2.7) 49x2 + 28x + 4 2.8) 16a2 8ab b2

3) Phaân tích:

 3.1)x2 6x + 9 3.2) x2 8x + 16 3.3) x2 10x + 25 3.4)x2 2x + 1 3.5) x2 4x + 4

4) Phaân tích:

 4.1) 4a2 20a + 25 4.2) 4a2 + 28a 49 44444.3) 9x2 30xy + 25y2 4.4) a2 + 12ab 36b2

 4.5) 9a2b2 6ab + 1 4.6) 25a2 20a + 4 4.7) 49a2 28a + 4 4.8) 16x2 + 8xy y2

5) Phaân tích:

 5.1) a2 1 5.2) a2 25 5.3) x2 9 5.4) x2 16 5.5) a2 4

6) Phaân tích:

 6.1) 4x2 – 49 6.2) 16b2 9 6.3) 25 9b2 6.4) 4b2 25 6.5) 4 9a2

 6.6) a2 b2 6.7) (x y)2 4 6.8) (x 2)2 9 6.9) 4a2 (a 3)2 6.10) xm + 2 xm

BAØI: Phaân tích ña thöùc & phöông phaùp nhoùm caùc haïng töû

Baøi Taäp

1) Phaân tích caùc ña thöùc sau

 1.1) x(x – y) + x – y 1.2) 2x + 2y – x(x + y) 1.3) 5x2 – 5xy – 10x + 10y 1.4) 4x2 + 8xy – 3x – 6y

 1.5) 6x3 + 8x2 9x 12 1.6) 12a2 6a 10ab + 5b 1.7) 3x2 + 6x – 2xy – 4y 1.8) x2 + ax 4a 16

 1.9) 2a2 6a 3ab + 9b 1.10) xm + 1 + xm x 1

2) Phaân tích:

 2.1) 2x2 + 2y2 – x2z + z – y2z – 2 2.2) 6x3 15x2 + 4x 10 2.3) 15a2 20a 6ab + 8b

 2.4) 2a2x – a2 + 4ax – 2a – 10x + 5 2.5) 6a2 15a 10ab + 25b 2.6) xm + 1 xm + x 1

3) Phaân tích:

 3.1) x2y + xy2 x y2 3.2) a2x + a2y 7x 7y 3.3) ax2 + ay bx2 by

 3.4) 8xy3 5xyz 24y2 + 15z 3.5) x(x + 1)2 + x(x 5) 5(x + 1)2

4) Phaân tích:

 4.1) x2 – 2xy + y2 – 1 4.2) x2 + 2xy + y2 9 4.3) 4 x2 + 2xy y2  4.4) y2 x2 4x 4

BAØI: phaân tích ña thöùc & phoái hôïp caùc phöông phaùp

Baøi Taäp

1) Phaân tích caùc ña thöùc sau:

 1.1) 3x3 12x2 + 12x 1.2) 5a3 + 20a2 + 20a 1.3) 12x5y + 24x4 y2 + 12x3y3  1.4) x2 – y2 + 5x – 5y

 1.5) 3x2 – 6xy + 3y2  1.6) x2 – 9 + xy – 3y 1.7) 2x3 + 12x2 + 18x   1.8) 5x3 10x2 + 5x

 1.9) x2 + 2xy + y2 – 16 1.10) 3x2 – 48 1.11) 2x – 10 + xy – 5y   1.12) 9x2 – 12x + 4

2) Phaân tích:

 2.1) 3x(x + y) + x + y 2.2) 5a(a b) a + b 2.3) 27m(m + n) m n 2.4) 15p(p q) 25p + 25q

 2.5) ax ay + bx by 2.6) a2 ax ba + bx 2.7) 12a2 3ab + 8ac 2bc

 2.8) x3 + x2y x2z xyz 2.9) ax2 + bx2 bx ax + cx2 cx  2.10) ac2x adx bc2x + cdx + bdx c3x

3) Tính giaù trò bieåu thöùc:

A = 5x2z – 10xyz + 5y2z Vôùi x = 124; y = 24; z = 2

4) Giaûi  phöông trình:

4.1) (2x – 3)2 – (x + 5)2 = 0 4.2) (x3 – x2) – 4x2 + 8x – 4 = 0

OÂN CHÖÔNG I

Baøi Taäp

1) Tính:

1.1) (3x2y – 11x2 – 5y)(8xy – 5x + 6) 1.2) (2x2 xy + 3y2)(4x2y 5x2 + 3y3)

2) Bieåu thöùc sau coù phuï thuoäc vaøo x khoâng?

 2.1) (x – 2)2 – (x – 3)(x – 1) 2.2) (x 1)3 (x + 1)3 + 6(x + 1)(x 1)

3) Giaûi  phöông trình:

 3.1) 2x3 – 50x = 0 3.2) (3x – 5)(7 – 5x) – (5x + 2)(2 – 3x) = 4

 3.3) (2x – 3)2 – (x + 5)2 = 0 3.4) (2x + 1)2 – (x – 3)2 = 0

4) Phaân tích:

 4.1) x2 – y2 – 2x + 2y 4.2) 5x2 + 3(x + y)2 – 5y2  4.3) x2 – 7xy + 10y2  4.4) x2 + 2xy + y2 – 9

 4.5) xy – 3x + 2y – 6 4.6) 36 4a2 + 20ab 25b2  4.7) x2 + 2xy + y2 xz yz  4.8) a2 b2 + a + b

5) Ruùt goïn vaø tính:

 Vôùi: x = 3; y =

6) Chöùng minh:

6.1) x2 + 2xy + y2 + 1 > 0  x, y 6.2) a2 – 2ab + b2 + 3 > 0   a; b

BAØI: RUÙT GOÏN PHAÂN THÖÙC

Baøi Taäp

1) Ruùt goïn phaân thöùc

 1.1)  1.2)  1.3)  1.4)  1.5)

2) Ruùt goïn caùc phaân thöùc

 2.1)  2.2)  2.3)  2.4)

BAØI: PHEÙP COÄNG PHAÂN THÖÙC

Baøi Taäp

1) Tình:

 1.1) + +  1.2) + +  1.3) x + +

 1.4) x + y +  1.5) + +  1.6) + +

2) Tính:

 2.1) + +  2.2) + +  2.3) + +

 2.4) + +  2.5) + +  2.6) + +

3) Tính:

 3.1) +  3.2) + +

4) Tính giaù trò bieåu thöùc:

A = +  Vôùi x = 3

BAØI: PHEÙP TRÖØ PHAÂN THÖÙC

Baøi Taäp

1) Tính:

 1.1)  1.2)  1.3)  1.4)

 1.5)  1.6)  +  1.7) 2y  +  1.8)  + 3

2) Tính:

 2.1)     2.2)    2.3) +

3) Cho bieåu thöùc:

A =  + 3

a)      Tìm taäp xaùc ñònh cuûa bieåu thöùc A

b)      Ruùt goïn A

c)      Tính giaù trò cuûa A khi x = 5

4) Cho bieåu thöùc:

A =  + 5

a)      Tìm taäp xaùc ñònh cuûa bieåu thöùc A

b)      Ruùt goïn A

c)      Tính giaù trò cuûa A khi x = 4

5) Cho:

A =
B =

a)      Tìm taäp xaùc ñònh cuûa A vaø B.

b)      Ruùt goïn A vaø B

c)      Suy ra:

 

BAØI:    NHAÂN – CHIA PHAÂN THÖÙC

Baøi Taäp

1) Tính:

 1.1) .  1.2) :  1.3) . 1.4) :

 1.5) .  1.6) :  1.7) .

2) Tính:

 2.1) :  2.2) .  2.3) :  2.4) :

4) Ruùt goïn bieåu thöùc:

 4.1)

 4.2) :

5) Ruùt goïn:

6) Thöïc hieän pheùp tính:

 6.1) : :  6.2) : :

OÂN CHÖÔNG II

Baøi Taäp

1) Tính:

 1.1) :  1.2) (xy + y2 y) :

2) Ruùt goïn:

 2.1) + (x – 3) 2.2) .

 2.3)

3) Tìm taäp xaùc ñònh vaø ruùt goïn bieåu thöùc

3.1) A = +  3.2) B = +

4) Chöùng minh:

 4.1) := 4.2) : =

5) Chöùng minh bieåu thöùc sau khoâng phuï thuoäc vaøo x

   :

6) Tìm taäp xaùc ñònh roài giaûi  phöông trình:

= 0

7) Cho bieåu thöùc:

A = +

a)      Tìm taäp xaùc ñònh cuûa A

b)      Tính A

8) Cho bieåu thöùc:

M =  +

a)      Tìm taäp xaùc ñònh cuûa M

b)      Tính M khi x = 3

9) Phaân tích:

 9.1) 4x2 – 12x + 9 9.2) x2 + 8xy + 16y2  9.3) 9x2 – 4 9.4) 9x2 – 4y2

 9.5) x2 – 6xy + 9y2  9.6) 4x2 + 20x + 25 9.7) x3 + 8 9.8) x3 – 1

10) Phaân tích:

 10.1) 5x2 + 10xy – 15 y2  10.2) 6x3 – 9x2y – 3xy2  10.3) 2x3y2 – 3x2y3 + 5xy4

11) Phaân tích:

 11.1) xy – 2x – 3y + 6 11.2) x2 – 4x + 2xy – 8y 11.3) 3xy + 6x – y2 – 2y 11.4) x2y – x3 – 9y + 9x

 11.5) xz – yz – x2 + 2xy – y2  11.6) x3 + 9x2 – 4x – 36 11.7) 2x3 + x2 – 2x – 1 11.8) x4 + 3x3 + x + 3

12) Giaûi  phöông trình:

 12.1) + = 4 12.2)  = 1

13) Tính giaù trò bieåu thöùc:

A =  Vôùi: x =  ; y = 1,5 ; z = 13,4

 

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới

bài tập chương 1-2 đại số 8

Đăng ngày 10/2/2013 9:38:27 PM | Thể loại: Đại số | Lần tải: 1 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.10 M | File type: doc
0 lần xem

đề thi bài tập chương 1-2 đại số 8, Đại số. . nslide trân trọng giới thiệu đến bạn đọc thư viện bài tập chương 1-2 đại số 8 .Để giới thiệu thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc đang tìm cùng xem , Tài liệu bài tập chương 1-2 đại số 8 trong chủ đề Đại số được giới thiệu bởi user Hiền Dương Phước tới bạn đọc nhằm mục đích nghiên cứu , thư viện này được giới thiệu vào danh mục Đại số , có tổng cộng 1 page, thuộc thể loại .doc, cùng mục còn có Đề thi Bài tập - ôn tập Toán THCS Toán học 8 Đại số ,bạn có thể tải về miễn phí , hãy chia sẽ cho cộng đồng cùng học tập BÀI: NHÂN ĐA THỨC Qui tắc: Muốn nhân hai đa thức ta nhân mỗi số hạng của đa thức thứ 1 với từng số hạng của đa thức trang bị hai, bên cạnh đó  Bài Tập 1) Tính: 1, nói thêm là 1) (5 x2 ( 4x)(x ( 2)1, cho biết thêm 2) (x2 ( 2xy + y2)(x ( y)1, nói thêm là 3) 3x(4x2 + 2x ( 5) ( (2x2 + 3)(x ( 4) 1, nói thêm là 4) (3x + 2)(2x – 3)1, nói thêm là 5) (4x

https://nslide.com/de-thi/bai-tap-chuong-1-2-dai-so-8.pryezq.html

Nội dung

Cũng như các giáo án bài giảng khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải tài liệu miễn phí phục vụ học tập Một số tài liệu tải về lỗi font chữ không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác tại đây : tìm kiếm đề thi Đại số


BÀI: NHÂN ĐA THỨC
Qui tắc: Muốn nhân hai đa thức ta nhân mỗi số hạng của đa thức thứ nhất với từng số hạng của đa thức thứ hai.

Bài Tập
1) Tính:
1.1) (5 x2 ( 4x)(x ( 2) 1.2) (x2 ( 2xy + y2)(x ( y) 1.3) 3x(4x2 + 2x ( 5) ( (2x2 + 3)(x ( 4)
1.4) (3x + 2)(2x – 3) 1.5) (4x – 3)(3x + 2) 1.6) 5x(2x2 ( 3x + 2) ( (3x2 ( 6)(x + 2)
2) Tính:
2.1) 2x(3x2 ( 2x + 4) ( (2x2 ( 3)(x + 4) 2.2) (5x – 2)(x + 2y) – (2x + 3)(x – 2y)
2.3) 2xy(3x2(4xy + y2)+(2x2+ 3y2)(x ( 1) 2.4) 3x(2x2 + 5x ( 3) ( (3x2 + 6)(x ( 2)
3) Tìm x, biết: 6 x2 ( (2x + 5)(3x ( 2) = 7
4) Chứng minh biểu thức sau không phụ thuộc vào x
4.1) (3x + 4)(2x ( 3) ( x(6x ( 1) 4.2) 8x(x + 2) ( (2x + 5)(4x ( 2)
4.3) (3x ( 5)(2x + 11) ( (2x + 3)(3x + 7)
5) Các biểu thức sau có phụ thuộc vào x không?
5.1) (3x ( 4)(2x + 3) ( x(6x + 1) 5.2) (2x + 3)(4x2 ( 6x + 9) ( 2(4x3 ( 1)
5.3) (2x ( 5)(4x + 2) ( 8x(x ( 2)
6) Chứng minh:
6.1) (x2 – xy + y2)(x + y) = x3 + y3 6.2) (x2 + xy + y2)(x ( y) = x3 ( y3
BÀI: HẰNG ĐẲNG THỨC ĐÁNG NHỚ


Bài Tập:
1) Khai triển:
1.1) (x + 2y)2 1.2) (2x + 5)2 1.3) (3x2 + 4y2)2 1.4) (a + b)2 1.5) (a + )2
1.6) (3x + 4)2 1.7) (ax3 + bx2)2 1.8) (x2y + xy2)2 1.9) (4x + 3)2 1.10) (2x3 + 3y3)2
2) Khai triển:
2.1) (3x – y)2 2.2) (5x ( 2)2 2.3) (3x2 ( 2y2)2 2.4) (5x3 ( 2y3)2 2.5) (a ( b)2
2.6) (3x2 ( 4y2)2 2.7) (ax3 ( bx2)2 2.8) (2a2 ( 5x2)2 2.9) (x2y ( xy2)2 2.10) (4x2 ( 3y2)2
3) Khai triển:
3.1) (x + 2y)(x – 2y) 3.2) (5x +2)(5x ( 2) 3.3) (4x +3)(4x ( 3) 3.4) (2x + 5)(2x ( 5)
3.5) (3x + 4)(3x ( 4) 3.6) (2x + 1)(2x ( 1) 3.7) (x + y)(x ( y) 3.8) (x + y)(x ( y)
4) Điền vào ( để các biểu thức sau có dạng hằng đẳng thức A2 – B2 rồi tính
4.1) (2x + 5)(2x ( ( ) 4.2) (3a – 7)( ( + 7) 4.3) (5 + ( )(5 – 4m) 4.4) (( + 1)(1 – 3x)
5) Điền vào để được hằng đẳng thức đúng:
5.1) x2 ( 8x +  5.2) a2 +  + 1 5.3)  ( 12x + 9 5.4)  ( 12x + 4
5.5) x2 + 6x +  5.6

Sponsor Documents