Bài tập điện li

Đăng ngày 12/22/2009 5:15:48 PM | Thể loại: Hóa học 11 | Chia sẽ bởi: Thảo Lê Thị Thanh | Lần tải: 103 | Lần xem: 245 | Page: 1 | Kích thước: 0.06 M | Loại file: doc

 


Bµi tËp ch­¬ng dung dÞch

C©u 1. viÕt pt ®iªn li cña c¸c chÊt sau:

      1.H2SO       2.Sr(OH)2        ;         3.K3PO4       ;       4.BaCl2

C©u 2.trong m«t dung dÞch cã chøa a mol Ca­2+;b mol Mg2+; c mol Cl-; d mol NO-3

      a:lËp biÓu thøc liªn hÖ gi÷a a,b,c,d

      b;nÕu a=0,01; b=0,01; c=0,03 th× d b»ng bao nhiªu?

C©u 3. mét dung dÞch chøa hai lo¹i cation lµ Fe2+(0,1mol)vµ Al3+(0,2mol)cïng víi hai lo¹i anion Cl-(xmol) vµ SO42-(ymol).tÝnh x,y biÕt r¨ng khi c« c¹n dung dÞch thu ®­îc 46,9g chÊt r¾n khan.

C©u 4.cã mét dunh dÞch chÊt ®iÖn ly yÕu.khi nång ®é cñ dung dÞch thay ®æi (nhiÖt ®é kh«ng ®æi) th×

   a.®é ®iÑn ly vµ h¨ng sè ®iªn ly ®Òu thay ®æi

   b.®ä ®iªn ly va h¨ng sè ®iÖn ly ®Òu kh«ng thay ®æi

   c.®é ®iªn ly thay ®ái vµ h»ng sè ®iÖn ly kh«ng ®æi

    d. ®ä ®iÖn ly kh«ng ®æi vµ h»ng sè ®iÖn ly thay ®æi

C©u 5.cã mét chÊt ®iÖn ly yªu .khi thay ®æi nhiÖt ®é cña dung dÞch(nång ®ä kh«ng ®æi)th×

     a.®é ®iÑn ly vµ h¨ng sè ®iªn ly ®Òu thay ®æi

     b.®ä ®iªn ly va h¨ng sè ®iÖn ly ®Òu kh«ng thay ®æi

     c.®é ®iªn ly thay ®ái vµ h»ng sè ®iÖn ly kh«ng ®æi

    d. ®ä ®iÖn ly kh«ng ®æi vµ h»ng sè ®iÖn ly thay ®æi

C©u 6.theo areniut chÊt nµo sau ®©y lµ axit:

    a.HCl                       b.NaCl                     c.LiOH                 d.KOH

C©u 7.trong pt ®iÖn li:

                               H2O +   H2O<->H3O++OH-  N­íc cã vai trß lµ chÊt

      a.chØ cã nhËn prr«ton                 b.chØ cã cho prr«t«n

     c.nhËn vµ cho prr«ton                  d.kh«ng nhËn vµ kh«ng cho proton

C©u 8.theo thuyÕt bronstet,chÊt nµo sau ®©y chØ lµ axit?

     A,HCl              B. HSO4                          C.HCO3-                         D.NH3

C©u 9.theo thuyÕt brrostet  c¸c ion:Na+;NH4+; CO32-,CHCOO-; HSO4-; K+;Cl-;HCO3- lµ axit,baz¬,l­ìng tÝnh hay trung tÝnh?t¹i sao?h·y dù dãn c¸c dung dÞch cña tong chÊt d­íi d©y sÏ cã pH lí h¬n hay nhá h¬n hay b»ng 7:Na2CO3;KCl; CH3COONa; NH4Cl; NHSO4

C©u 10. theo thuyÕt brrostet  ion nµo sau ®©y lµ l­ìng tÝnh

a. HCO3-         b.Cl-;             c.S2-               d.PO43-

C©u 11.  cã pus au:  H2S + NH3<->NH4+ +  HS-  theo brrostet th× baz¬ :  H2S lµ:

  a.NH3 HS-            b. NH3 vµ NH4+                 c.  H2S vµ NH3           d.  H2S vµ HS-

C©u 12.trong dung dÞch HNO3 0,01 M,tÝch sè i«n cñ n­íc lµ:

a.[H+][OH-]=10-14 .[H+][OH-]>10-14

b. .[H+][OH-]<10-14 d.kh«ng x¸c ®Þnh ®­îc

C©u 13.dung dÞch KOH 0,001M cã pH b»ng bao nhiªu?

     a .pH=14                   b. pH=11               c.pH=3                     d.pH=7

C©u 14.  hoµ tan them NaCl vµo dung dÞch NaCl th× pH cña dung dÞch míi thay ®æi thÕ nµo?

    a,t¨ng          b, gi¶m            c.kh«ng thay ®æi          d.lóc ®Çu gi¶m sau t¨ng dÇn

C©u 15.nÕu m«t dd co pH =9 th× dd nµy lµ:

  a.axit,                   b.baz¬            c.trung tÝnh          

C©u 16.gi¸ trÞ cña pH nµo sau ®©y cho biªt dd cã tÝnh ·it manh nhÊt?


    a.pH=4                         b.pH=2         c.pH=10            d.pH=14

C©u 17.n­íc nguyªn chÊt

   a. kh«ng chøa ion OH-  vµ kh«ng chøa ion H3O+ 

  b cã nång ®é ion OH- b»n nång ®é i«n H3O+

   c.[ H3O+]=[ OH-]

  d. .[ H3O+]<[ OH-]

C©u 18.  chÊt r¾n nµo khi tan trong n­íc kh«ng lµm thay ®æi gi¸ trÞ pH c¶ n­íc?

      a. Na2CO3          b.K2CO3        c.NH4Cl       d.KCl

C©u 19. hai dng dÞch HCl vµ dung dÞch NaOH co cïng nång ®é mol chóng cã

     a.gi¸ trÞ pH b»ng nhau                    b. .[ H3O+]=[ OH-]

     c. cïng nßng ®é ion H3O+                        d.cïng nång ®é ion hi®roxit OH-

C©u 20. chÊt l­ìng tÝnh lµ chÊt

   a.kh«ng cã tÝnh chÊt cña axit hoÆc baz¬                 b. ®æi mµu quú tÝm thµnh ®á

   c. kh«ng tan trong baz¬ nh­ng tan trong axit       d.t¸c dông víi axit vµ víi baz¬

C©u 21. chÊt r¨n nao fsau ®©y khi hoµ tan vµo n­íc lµm cho gi¸ trÞ pH cña n­íc t¨ng

     a.NaCl                    c.Na2CO3          b.NH4Cl                  d.Fe(NO3)3­­­

C©u 22. viÕt h»ng sè ph©n ly axit Ka hoÆc h»ng sè ph©n ly baz¬ Kb cho c¸c tr­êng hîp sau: HF; ClO-; NH4+; F-

C©u 23. cã hai dung dÞch sau :

   a)CH3COOH 0,1M (Ka=1,75.10-5).tÝnh nång ®é mol cña i«n H+

   b)NH3 0,1M (Kb= 1,8.10-5) tÝnh nång ®é mol cña i«n OH-

C©u 24. mét dung dÞch cã [OH-]=2,5.10-10M; .m«I tr­êng cña dung dÞch lµ:

  a. axit             ;b.kiÒm                        ;c.trung tÝnh;               d.kh«ng x¸c ®Þnh ®­îc

C©u 25.  mét dung dÞch cã[OH-]=4,2.10-3M; ®¸nh gi¸ nao sau ®©y lµ ®óng?

     a.pH=3                b.pH=4             c.pH<3                d.pH>4 

C©u 26. mét dung dÞch cã PH= 5,00, ®¸nh gi¸ mµo d­íi ®©y lµ ®óng?

A. [H+]=2,0.10-5M      B. [H+]=5,0.10-4M       C . [H+]=1,0.10-5M    D.  [H+]=1,0.10-4M      

C©u 27 ChÊt ®iÖn ly yÕu lµ chÊt khi tan trong n­íc, c¸c ph©n tö hoµ tan:

A. ph©n ly gÇn nh­ hoµn toµn          B.  tan trong n­íc t¹o dung dÞch dÉn ®iÖn

C. ®Òu ph©n li thµnh ion                   D. chØ ph©n li mét phÇn thµnh ion

C©u 28: Nh÷ng ion nµo sau cã thÓ cïng tån t¹i trong mét dung dÞch :

 1. Mg2+, NO3-, SO42-, CO32-, NH4+
 2. Ca2+, Na+, HS-, NO3-
 3. HCO3-, OH-, Na+, K+
 4. Mg2+, SO42-, NO3-, OH-

C©u 29: Gi¸ trÞ tÝch sè ion cña dung dÞch sÏ thay ®æi khi:

 A. thay ®æi nhiÖt                                           B thay ®æi ¸p suÊt  

 C. thay ®æi b¶n chÊt ion trong dung dÞch      D. C¶ A, B vµ C  ®óng

 C©u 30: D·y nµo d­íi ®©y chØ gåm chÊt ®iÖn li yÕu?

 1. AgI, FeS, Mg(OH)2, H2CO3
 2. KNO3, NaOH, H2SO4, K3PO4

 1. AgNO3, HF, H2SO4, KCl
 2. Mg(OH)2, HClO, CH3COOH, H2S

C©u 31: Tr­êng  nµo d­íi ®©y kh«ng cã kh¶ n¨ng dÉn ®iÖn:

 1. Dung dÞch NaOH   C. NaOH r¾n khan
 2. Dung dÞch muèi ¨n             D. NaCl nãng ch¶y

C©u 32: Ph­¬ng tr×nh: CO32- + Ca2+ CaCO3 lµ ph­¬ng tr×nh ion thu gän cña ph¶n øng:

 A. Ca Cl2 + H2CO3    B. Ca(CH3COO)2+ Na2CO3

 C. BaSO4  + Na2CO3   D. C¶ B vµ C ®Òu ®óng

C©u 33: Cho 2 dung dÞch HClO 0,013M vµ HCl 0,013M. Chän kÕt luËn ®óng:

 A. pH(HClO) > pH (HCl)  B. pH (HClO) < pH (HCl)

 C. [H+] (HClO) > [H+] (HCl)  D. pH hai dung dÞch b»ng nhau

C©u 34: Theo Areniut, kÕt luËn nµo sau ®©y ®óng:

A.Mét hîp chÊt cã kh¶ n¨ng ph©n li ra ion H+ lµ axit

B.  Mét hîp chÊt trong thµnh phÇn ph©n tö cã hi®ro lµ axit

C. Mét hîp chÊt trong thµnh phÇn ph©n tö cã OH lµ baz¬

D. Mét hîp chÊt cã kh¶ n¨ng nhËn H+ lµ baz¬.

C©u 35: Mét dung dÞch cã nång ®é [OH-] = 1,5.10-8 M. M«i tr­êng cña dung dÞch nµy lµ:

 A. Axit  B. Baz¬ C. Trung tÝnh           D. Kh«ng x¸c ®Þnh

C©u 36: Ph­¬ng tr×nh rót gän cña ph¶n øng cho biÕt:

 1. Nh÷ng ion nµo tham gia ph¶n øng trong dung dÞch.
 2. B¶n chÊt cña ph¶n øng trong dung dÞch c¸c chÊt ®iÖn li.
 3. Kh«ng tån t¹i ph©n tö trong dung dÞch c¸c chÊt ®iÖn li.
 4. Dung dÞch bao gåm nh÷ng ion nµo.

C©u 37: Ph¶n øng nµo sau ®©y t¹o ®­îc kÕt tña CuS:

A. Cu(NO3)2 + H2S     B. FeS + CuCl2 ...

C. Na2S + CuSO4                  D. C¶ A, C ®óng

C©u 38: Dung dÞch Ba(OH)2 0,0005M vµ dung dÞch HNO3 0,0001M cã pH lÇn l­ît lµ:

 A. 3,3 vµ 4  B. 3 vµ 4  C. 4 vµ 3  D. 11 vµ 4

C©u 39 Mét dung dÞch cã pH = 5,67. VËy nång ®é H+ trong ®ã lµ:

A. [H+] = 0,67.10-5    B. [H+] < 1,0.10-5       C. [H+] =5,0.10-6,7           D. [H+] >1,0.10-6

C©u 40: Cã V lÝt dung dÞch Ba(OH)2 0,3M. §Ó lµm pH dung dÞch gi¶m xuèng, ta ph¶i:


A. Thªm dung dÞch Ba(OH)2  B. Thªm V lÝt dung dÞch HCl 

C. Cho thªm vµi h¹t Na2SO4  C. §un nãng dung dÞch

41: Theo Areniut, Zn(OH)2 lµ hi®roxit l­ìng tÝnh v×:

 1. Zn(OH)2 võa cã thÓ ph©n li nh­ axit võa cã thÓ ph©n li nh­ baz¬
 2. Zn(OH)2 cã thÓ t¸c dông víi c¶ axit vµ baz¬
 3. Zn(OH)2 võa cã thÓ ph©n li ra ion H+ võa cã thÓ ph©n li ra ion OH-
 4. C¶ A vµ C ®Òu ®óng.

C©u 42: Dung axit HA 0,010 M cã pH=2,0. Dung dÞch baz¬ MOH 0,001 M cã pH=10,6

 1. HA vµ MOH ®Òu lµ nh÷ng chÊt ®iÖn li yÕu.
 2. HA vµ MOH ®Òu lµ nh÷ng chÊt ®iÖn li m¹nh.
 3. HA lµ chÊt ®iÖn li m¹nh, MOH lµ chÊt ®iÖn li yÕu.
 4. HA lµ chÊt ®iÖn li yÕu, MOH lµ chÊt ®iÖn li m¹nh.

C©u 43: Ph­¬ng tr×nh ®iÖn li nµo sau ®©y ®óng:

 A. CH3COOHCH3COO-+H+-   B. KHCO3K+ + H+ + CO32-

 C. BaSO4 Ba+ + SO4    D. Na3PO4 3Na+ + PO43-

C©u 44: Dung dÞch A gåm 0,015 mol Mg2+, 0,03 mol Cl-, 0,01 mol Al3+, 0,03 mol NO3-. Dung dÞch A ®­îc pha tõ hai dung dÞch sau:

A. MgCl2 vµ Al(NO3)3 B. AlCl3 vµ Mg(NO3)2  C¶ A, B ®óng       D. ChØ B ®óng

C©u 45: P¦:  Fe2O3 + H2SO4… cã ph­¬ng tr×nh rót gän lµ:

A. 2H+ + O2-H2O    B. OH- + H+ H2O

C. Fe2O3 + 6H+2Fe3+ + 3H2O              D. 2Fe3+ + 3SO42-Fe2(SO4)3

C©u 46: Trén 50 ml dd Ba(OH)2 0,06 mol/l vµ 50 ml dd HCl pH =1.

 1. pH cña dung dÞch t¹o thµnh lµ:

                                      A. 12              B. 3                  C. 2                    D.  §¸p ¸n kh¸c

 1. L­îng muèi t¹o ra lµ:

                                A. 0,624g       B. 0,46g         C. 0,52g           D. 0,58g      

               3.  Nång ®é c¸c ion trong dung dÞch n­íc läc lµ:

         A. Ba2+ 3,0.10-3M; OH- 1,0.10-2M , Cl- 0,05M.     

  B.  Ba2+ 3.10-3M; OH- 1,0.10-2M       

          C. H+ 5.10-3M; Cl- 5.10-3M 

          D. §¸p ¸n kh¸c

               4. ThÓ tÝch  dung dÞch H2SO4 pH=2 cÇn thªm vµo ®Ó trung hoµ kiÒm d­ lµ:


           A. 1lÝt        B. 0,5 lÝt          C. 0,1 lÝt          D. §¸p ¸n kh¸c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

đề thi Bài tập điện li, Hóa học 11. . nslide.com trân trọng giới thiệu đến các bạn tài liệu Bài tập điện li .Để chia sẽ thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn thư viện tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả đang cần cùng tham khảo , đề thi Bài tập điện li thuộc chủ đề Hóa học 11 được giới thiệu bởi bạn Thảo Lê Thị Thanh đến học sinh,sinh viên, giáo viên nhằm mục tiêu nghiên cứu , tài liệu này đã đưa vào chủ đề Hóa học 11 , có tổng cộng 1 page, thuộc thể loại .doc, cùng mục còn có Đề thi Hóa học Hóa học 11 ,bạn có thể download miễn phí , hãy chia sẽ cho cộng đồng cùng học tập Bài tập chương dung dịch Câu 1, bên cạnh đó viết pt điên li của những chất sau: 1, ngoài ra H2SO4 2, nói thêm là Sr(OH)2 ; 3, nói thêm là K3PO4 ; 4, ngoài ra BaCl2 Câu 2, ngoài ra trong môt dung dịch có chứa a mol Ca2+;b mol Mg2+; c mol Cl-; d mol NO-3 a:lập biểu thức can dự giữa a,b,c,d b;nếu a=0,01; b=0,01; c=0,03 thì d bằng bao nhiêu? Câu 3, bên cạnh đó một dung dịch chứa hai loại cation là Fe2+(0,1mol)và Al3+(0,2mol)cùng với hai loại anion Cl-(xmol) và SO42-(ymol), ngoài ra tính x,y https://nslide.com/de-thi/bai-tap-dien-li.ib86uq.html