Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

 


Bµi tËp ch­¬ng dung dÞch

C©u 1. viÕt pt ®iªn li cña c¸c chÊt sau:

      1.H2SO       2.Sr(OH)2        ;         3.K3PO4       ;       4.BaCl2

C©u 2.trong m«t dung dÞch cã chøa a mol Ca­2+;b mol Mg2+; c mol Cl-; d mol NO-3

      a:lËp biÓu thøc liªn hÖ gi÷a a,b,c,d

      b;nÕu a=0,01; b=0,01; c=0,03 th× d b»ng bao nhiªu?

C©u 3. mét dung dÞch chøa hai lo¹i cation lµ Fe2+(0,1mol)vµ Al3+(0,2mol)cïng víi hai lo¹i anion Cl-(xmol) vµ SO42-(ymol).tÝnh x,y biÕt r¨ng khi c« c¹n dung dÞch thu ®­îc 46,9g chÊt r¾n khan.

C©u 4.cã mét dunh dÞch chÊt ®iÖn ly yÕu.khi nång ®é cñ dung dÞch thay ®æi (nhiÖt ®é kh«ng ®æi) th×

   a.®é ®iÑn ly vµ h¨ng sè ®iªn ly ®Òu thay ®æi

   b.®ä ®iªn ly va h¨ng sè ®iÖn ly ®Òu kh«ng thay ®æi

   c.®é ®iªn ly thay ®ái vµ h»ng sè ®iÖn ly kh«ng ®æi

    d. ®ä ®iÖn ly kh«ng ®æi vµ h»ng sè ®iÖn ly thay ®æi

C©u 5.cã mét chÊt ®iÖn ly yªu .khi thay ®æi nhiÖt ®é cña dung dÞch(nång ®ä kh«ng ®æi)th×

     a.®é ®iÑn ly vµ h¨ng sè ®iªn ly ®Òu thay ®æi

     b.®ä ®iªn ly va h¨ng sè ®iÖn ly ®Òu kh«ng thay ®æi

     c.®é ®iªn ly thay ®ái vµ h»ng sè ®iÖn ly kh«ng ®æi

    d. ®ä ®iÖn ly kh«ng ®æi vµ h»ng sè ®iÖn ly thay ®æi

C©u 6.theo areniut chÊt nµo sau ®©y lµ axit:

    a.HCl                       b.NaCl                     c.LiOH                 d.KOH

C©u 7.trong pt ®iÖn li:

                               H2O +   H2O<->H3O++OH-  N­íc cã vai trß lµ chÊt

      a.chØ cã nhËn prr«ton                 b.chØ cã cho prr«t«n

     c.nhËn vµ cho prr«ton                  d.kh«ng nhËn vµ kh«ng cho proton

C©u 8.theo thuyÕt bronstet,chÊt nµo sau ®©y chØ lµ axit?

     A,HCl              B. HSO4                          C.HCO3-                         D.NH3

C©u 9.theo thuyÕt brrostet  c¸c ion:Na+;NH4+; CO32-,CHCOO-; HSO4-; K+;Cl-;HCO3- lµ axit,baz¬,l­ìng tÝnh hay trung tÝnh?t¹i sao?h·y dù dãn c¸c dung dÞch cña tong chÊt d­íi d©y sÏ cã pH lí h¬n hay nhá h¬n hay b»ng 7:Na2CO3;KCl; CH3COONa; NH4Cl; NHSO4

C©u 10. theo thuyÕt brrostet  ion nµo sau ®©y lµ l­ìng tÝnh

a. HCO3-         b.Cl-;             c.S2-               d.PO43-

C©u 11.  cã pus au:  H2S + NH3<->NH4+ +  HS-  theo brrostet th× baz¬ :  H2S lµ:

  a.NH3 HS-            b. NH3 vµ NH4+                 c.  H2S vµ NH3           d.  H2S vµ HS-

C©u 12.trong dung dÞch HNO3 0,01 M,tÝch sè i«n cñ n­íc lµ:

a.[H+][OH-]=10-14 .[H+][OH-]>10-14

b. .[H+][OH-]<10-14 d.kh«ng x¸c ®Þnh ®­îc

C©u 13.dung dÞch KOH 0,001M cã pH b»ng bao nhiªu?

     a .pH=14                   b. pH=11               c.pH=3                     d.pH=7

C©u 14.  hoµ tan them NaCl vµo dung dÞch NaCl th× pH cña dung dÞch míi thay ®æi thÕ nµo?

    a,t¨ng          b, gi¶m            c.kh«ng thay ®æi          d.lóc ®Çu gi¶m sau t¨ng dÇn

C©u 15.nÕu m«t dd co pH =9 th× dd nµy lµ:

  a.axit,                   b.baz¬            c.trung tÝnh          

C©u 16.gi¸ trÞ cña pH nµo sau ®©y cho biªt dd cã tÝnh ·it manh nhÊt?


    a.pH=4                         b.pH=2         c.pH=10            d.pH=14

C©u 17.n­íc nguyªn chÊt

   a. kh«ng chøa ion OH-  vµ kh«ng chøa ion H3O+ 

  b cã nång ®é ion OH- b»n nång ®é i«n H3O+

   c.[ H3O+]=[ OH-]

  d. .[ H3O+]<[ OH-]

C©u 18.  chÊt r¾n nµo khi tan trong n­íc kh«ng lµm thay ®æi gi¸ trÞ pH c¶ n­íc?

      a. Na2CO3          b.K2CO3        c.NH4Cl       d.KCl

C©u 19. hai dng dÞch HCl vµ dung dÞch NaOH co cïng nång ®é mol chóng cã

     a.gi¸ trÞ pH b»ng nhau                    b. .[ H3O+]=[ OH-]

     c. cïng nßng ®é ion H3O+                        d.cïng nång ®é ion hi®roxit OH-

C©u 20. chÊt l­ìng tÝnh lµ chÊt

   a.kh«ng cã tÝnh chÊt cña axit hoÆc baz¬                 b. ®æi mµu quú tÝm thµnh ®á

   c. kh«ng tan trong baz¬ nh­ng tan trong axit       d.t¸c dông víi axit vµ víi baz¬

C©u 21. chÊt r¨n nao fsau ®©y khi hoµ tan vµo n­íc lµm cho gi¸ trÞ pH cña n­íc t¨ng

     a.NaCl                    c.Na2CO3          b.NH4Cl                  d.Fe(NO3)3­­­

C©u 22. viÕt h»ng sè ph©n ly axit Ka hoÆc h»ng sè ph©n ly baz¬ Kb cho c¸c tr­êng hîp sau: HF; ClO-; NH4+; F-

C©u 23. cã hai dung dÞch sau :

   a)CH3COOH 0,1M (Ka=1,75.10-5).tÝnh nång ®é mol cña i«n H+

   b)NH3 0,1M (Kb= 1,8.10-5) tÝnh nång ®é mol cña i«n OH-

C©u 24. mét dung dÞch cã [OH-]=2,5.10-10M; .m«I tr­êng cña dung dÞch lµ:

  a. axit             ;b.kiÒm                        ;c.trung tÝnh;               d.kh«ng x¸c ®Þnh ®­îc

C©u 25.  mét dung dÞch cã[OH-]=4,2.10-3M; ®¸nh gi¸ nao sau ®©y lµ ®óng?

     a.pH=3                b.pH=4             c.pH<3                d.pH>4 

C©u 26. mét dung dÞch cã PH= 5,00, ®¸nh gi¸ mµo d­íi ®©y lµ ®óng?

A. [H+]=2,0.10-5M      B. [H+]=5,0.10-4M       C . [H+]=1,0.10-5M    D.  [H+]=1,0.10-4M      

C©u 27 ChÊt ®iÖn ly yÕu lµ chÊt khi tan trong n­íc, c¸c ph©n tö hoµ tan:

A. ph©n ly gÇn nh­ hoµn toµn          B.  tan trong n­íc t¹o dung dÞch dÉn ®iÖn

C. ®Òu ph©n li thµnh ion                   D. chØ ph©n li mét phÇn thµnh ion

C©u 28: Nh÷ng ion nµo sau cã thÓ cïng tån t¹i trong mét dung dÞch :

 1. Mg2+, NO3-, SO42-, CO32-, NH4+
 2. Ca2+, Na+, HS-, NO3-
 3. HCO3-, OH-, Na+, K+
 4. Mg2+, SO42-, NO3-, OH-

C©u 29: Gi¸ trÞ tÝch sè ion cña dung dÞch sÏ thay ®æi khi:

 A. thay ®æi nhiÖt                                           B thay ®æi ¸p suÊt  

 C. thay ®æi b¶n chÊt ion trong dung dÞch      D. C¶ A, B vµ C  ®óng

 C©u 30: D·y nµo d­íi ®©y chØ gåm chÊt ®iÖn li yÕu?

 1. AgI, FeS, Mg(OH)2, H2CO3
 2. KNO3, NaOH, H2SO4, K3PO4

 1. AgNO3, HF, H2SO4, KCl
 2. Mg(OH)2, HClO, CH3COOH, H2S

C©u 31: Tr­êng  nµo d­íi ®©y kh«ng cã kh¶ n¨ng dÉn ®iÖn:

 1. Dung dÞch NaOH   C. NaOH r¾n khan
 2. Dung dÞch muèi ¨n             D. NaCl nãng ch¶y

C©u 32: Ph­¬ng tr×nh: CO32- + Ca2+ CaCO3 lµ ph­¬ng tr×nh ion thu gän cña ph¶n øng:

 A. Ca Cl2 + H2CO3    B. Ca(CH3COO)2+ Na2CO3

 C. BaSO4  + Na2CO3   D. C¶ B vµ C ®Òu ®óng

C©u 33: Cho 2 dung dÞch HClO 0,013M vµ HCl 0,013M. Chän kÕt luËn ®óng:

 A. pH(HClO) > pH (HCl)  B. pH (HClO) < pH (HCl)

 C. [H+] (HClO) > [H+] (HCl)  D. pH hai dung dÞch b»ng nhau

C©u 34: Theo Areniut, kÕt luËn nµo sau ®©y ®óng:

A.Mét hîp chÊt cã kh¶ n¨ng ph©n li ra ion H+ lµ axit

B.  Mét hîp chÊt trong thµnh phÇn ph©n tö cã hi®ro lµ axit

C. Mét hîp chÊt trong thµnh phÇn ph©n tö cã OH lµ baz¬

D. Mét hîp chÊt cã kh¶ n¨ng nhËn H+ lµ baz¬.

C©u 35: Mét dung dÞch cã nång ®é [OH-] = 1,5.10-8 M. M«i tr­êng cña dung dÞch nµy lµ:

 A. Axit  B. Baz¬ C. Trung tÝnh           D. Kh«ng x¸c ®Þnh

C©u 36: Ph­¬ng tr×nh rót gän cña ph¶n øng cho biÕt:

 1. Nh÷ng ion nµo tham gia ph¶n øng trong dung dÞch.
 2. B¶n chÊt cña ph¶n øng trong dung dÞch c¸c chÊt ®iÖn li.
 3. Kh«ng tån t¹i ph©n tö trong dung dÞch c¸c chÊt ®iÖn li.
 4. Dung dÞch bao gåm nh÷ng ion nµo.

C©u 37: Ph¶n øng nµo sau ®©y t¹o ®­îc kÕt tña CuS:

A. Cu(NO3)2 + H2S     B. FeS + CuCl2 ...

C. Na2S + CuSO4                  D. C¶ A, C ®óng

C©u 38: Dung dÞch Ba(OH)2 0,0005M vµ dung dÞch HNO3 0,0001M cã pH lÇn l­ît lµ:

 A. 3,3 vµ 4  B. 3 vµ 4  C. 4 vµ 3  D. 11 vµ 4

C©u 39 Mét dung dÞch cã pH = 5,67. VËy nång ®é H+ trong ®ã lµ:

A. [H+] = 0,67.10-5    B. [H+] < 1,0.10-5       C. [H+] =5,0.10-6,7           D. [H+] >1,0.10-6

C©u 40: Cã V lÝt dung dÞch Ba(OH)2 0,3M. §Ó lµm pH dung dÞch gi¶m xuèng, ta ph¶i:


A. Thªm dung dÞch Ba(OH)2  B. Thªm V lÝt dung dÞch HCl 

C. Cho thªm vµi h¹t Na2SO4  C. §un nãng dung dÞch

41: Theo Areniut, Zn(OH)2 lµ hi®roxit l­ìng tÝnh v×:

 1. Zn(OH)2 võa cã thÓ ph©n li nh­ axit võa cã thÓ ph©n li nh­ baz¬
 2. Zn(OH)2 cã thÓ t¸c dông víi c¶ axit vµ baz¬
 3. Zn(OH)2 võa cã thÓ ph©n li ra ion H+ võa cã thÓ ph©n li ra ion OH-
 4. C¶ A vµ C ®Òu ®óng.

C©u 42: Dung axit HA 0,010 M cã pH=2,0. Dung dÞch baz¬ MOH 0,001 M cã pH=10,6

 1. HA vµ MOH ®Òu lµ nh÷ng chÊt ®iÖn li yÕu.
 2. HA vµ MOH ®Òu lµ nh÷ng chÊt ®iÖn li m¹nh.
 3. HA lµ chÊt ®iÖn li m¹nh, MOH lµ chÊt ®iÖn li yÕu.
 4. HA lµ chÊt ®iÖn li yÕu, MOH lµ chÊt ®iÖn li m¹nh.

C©u 43: Ph­¬ng tr×nh ®iÖn li nµo sau ®©y ®óng:

 A. CH3COOHCH3COO-+H+-   B. KHCO3K+ + H+ + CO32-

 C. BaSO4 Ba+ + SO4    D. Na3PO4 3Na+ + PO43-

C©u 44: Dung dÞch A gåm 0,015 mol Mg2+, 0,03 mol Cl-, 0,01 mol Al3+, 0,03 mol NO3-. Dung dÞch A ®­îc pha tõ hai dung dÞch sau:

A. MgCl2 vµ Al(NO3)3 B. AlCl3 vµ Mg(NO3)2  C¶ A, B ®óng       D. ChØ B ®óng

C©u 45: P¦:  Fe2O3 + H2SO4… cã ph­¬ng tr×nh rót gän lµ:

A. 2H+ + O2-H2O    B. OH- + H+ H2O

C. Fe2O3 + 6H+2Fe3+ + 3H2O              D. 2Fe3+ + 3SO42-Fe2(SO4)3

C©u 46: Trén 50 ml dd Ba(OH)2 0,06 mol/l vµ 50 ml dd HCl pH =1.

 1. pH cña dung dÞch t¹o thµnh lµ:

                                      A. 12              B. 3                  C. 2                    D.  §¸p ¸n kh¸c

 1. L­îng muèi t¹o ra lµ:

                                A. 0,624g       B. 0,46g         C. 0,52g           D. 0,58g      

               3.  Nång ®é c¸c ion trong dung dÞch n­íc läc lµ:

         A. Ba2+ 3,0.10-3M; OH- 1,0.10-2M , Cl- 0,05M.     

  B.  Ba2+ 3.10-3M; OH- 1,0.10-2M       

          C. H+ 5.10-3M; Cl- 5.10-3M 

          D. §¸p ¸n kh¸c

               4. ThÓ tÝch  dung dÞch H2SO4 pH=2 cÇn thªm vµo ®Ó trung hoµ kiÒm d­ lµ:


           A. 1lÝt        B. 0,5 lÝt          C. 0,1 lÝt          D. §¸p ¸n kh¸c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới

Bài tập điện li

Đăng ngày 12/22/2009 5:15:48 PM | Thể loại: Hóa học 11 | Lần tải: 103 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.06 M | File type: doc
0 lần xem

đề thi Bài tập điện li, Hóa học 11. . nslide.com chia sẽ đến cộng đồng tài liệu Bài tập điện li .Để giới thiệu thêm cho bạn đọc nguồn thư viện tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả quan tâm cùng tham khảo , Thư viện Bài tập điện li trong chuyên mục Hóa học 11 được chia sẽ bởi thành viên Thảo Lê Thị Thanh đến thành viên nhằm mục đích học tập , tài liệu này được giới thiệu vào danh mục Hóa học 11 , có 1 trang, thuộc file .doc, cùng mục còn có Đề thi Hóa học Hóa học 11 ,bạn có thể download miễn phí , hãy chia sẽ cho cộng đồng cùng nghiên cứu Bài tập chương dung dịch Câu 1, kế tiếp là viết pt điên li của những chất sau: 1, nói thêm là H2SO4 2, ngoài ra Sr(OH)2 ; 3, bên cạnh đó K3PO4 ; 4, bên cạnh đó BaCl2 Câu 2, cho biết thêm trong môt dung dịch có chứa a mol Ca2+;b mol Mg2+; c mol Cl-; d mol NO-3 a:lập biểu thức liên quan giữa a,b,c,d b;nếu a=0,01; b=0,01; c=0,03 thì d bằng bao nhiêu? Câu 3,còn cho biết thêm một dung dịch chứa hai loại cation là Fe2+(0,1mol)và Al3+(0,2mol)cùng với hai loại anion Cl-(xmol) và SO42-(ymol), nói thêm tính x,y biết răng khi cô cạn dung dịch thu được 46,9g chất

https://nslide.com/de-thi/bai-tap-dien-li.ib86uq.html

Nội dung

Cũng như các tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải bài giảng,luận văn mẫu phục vụ tham khảo Một số tài liệu download lỗi font chữ không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác tại đây : tìm kiếm đề thi Hóa học 11


Bài tập chương dung dịch
Câu 1. viết pt điên li của các chất sau:
1.H2SO4 2.Sr(OH)2 ; 3.K3PO4 ; 4.BaCl2
Câu 2.trong môt dung dịch có chứa a mol Ca2+;b mol Mg2+; c mol Cl-; d mol NO-3
a:lập biểu thức liên hệ giữa a,b,c,d
b;nếu a=0,01; b=0,01; c=0,03 thì d bằng bao nhiêu?
Câu 3. một dung dịch chứa hai loại cation là Fe2+(0,1mol)và Al3+(0,2mol)cùng với hai loại anion Cl-(xmol) và SO42-(ymol).tính x,y biết răng khi cô cạn dung dịch thu được 46,9g chất rắn khan.
Câu 4.có một dunh dịch chất điện ly yếu.khi nồng độ củ dung dịch thay đổi (nhiệt độ không đổi) thì
a.độ điẹn ly và hăng số điên ly đều thay đổi
b.đọ điên ly va hăng số điện ly đều không thay đổi
c.độ điên ly thay đỏi và hằng số điện ly không đổi
d. đọ điện ly không đổi và hằng số điện ly thay đổi
Câu 5.có một chất điện ly yêu .khi thay đổi nhiệt độ của dung dịch(nồng đọ không đổi)thì
a.độ điẹn ly và hăng số điên ly đều thay đổi
b.đọ điên ly va hăng số điện ly đều không thay đổi
c.độ điên ly thay đỏi và hằng số điện ly không đổi
d. đọ điện ly không đổi và hằng số điện ly thay đổi
Câu 6.theo areniut chất nào sau đây là axit:
a.HCl b.NaCl c.LiOH d.KOH
Câu 7.trong pt điện li:
H2O + H2O<->H3O++OH- Nước có vai trò là chất
a.chỉ có nhận prrôton b.chỉ có cho prrôtôn
c.nhận và cho prrôton d.không nhận và không cho proton
Câu 8.theo thuyết bronstet,chất nào sau đây chỉ là axit?
A,HCl B. HSO4 C.HCO3- D.NH3
Câu 9.theo thuyết brrostet các ion:Na+;NH4+; CO32-,CHCOO-; HSO4-; K+;Cl-;HCO3- là axit,bazơ,lưỡng tính hay trung tính?tại sao?hãy dự dón các dung dịch của tong chất dưới dây sẽ có pH lớ hơn hay nhỏ hơn hay bằng 7:Na2CO3;KCl; CH3COONa; NH4Cl; NHSO4
Câu 10. theo thuyết brrostet ion nào sau đây là lưỡng tính
a. HCO3- b.Cl-; c.S2- d.PO43-
Câu 11. có pus au: H2S + NH3<->NH4+ + HS- theo brrostet thì bazơ : H2S là:
a.NH3 và HS- b. NH3 và NH4+ c. H2S và NH3 d. H2S và HS-
Câu 12.trong dung dịch HNO3 0,01 M,tích số iôn củ nước là:
a.[H+][OH-]=10-14 .[H+][OH-]>10-14
b. .[H+][OH-]<10-14 d.không xác định được
Câu 13.dung dịch KOH 0,001M có pH bằng bao nhiêu?
a .pH=14 b. pH=11 c.pH=3 d.pH=7
Câu 14. hoà tan them NaCl vào dung dịch NaCl thì pH của dung dịch mới thay đổi thế nào?
a,tăng b, giảm c.không thay đổi d.lúc đầu giảm sau tăng dần
Câu 15.nếu môt dd co pH =9 thì dd này là:
a.axit, b.bazơ c.trung tính
Câu 16.giá trị của pH nào

Sponsor Documents