bai tap dien li

Đăng ngày 10/16/2011 11:51:39 AM | Thể loại: Vật lý 11 | Chia sẽ bởi: Huy Nguy�?n H� | Lần tải: 30 | Lần xem: 6 | Page: 1 | Kích thước: 0.04 M | Loại file: doc

 


BÀI TẬP ÔN CHƯƠNG 1: SỰ ĐIỆN LY

 

Câu 1: Chia 19,8g Zn(OH)2 thành 2 phần bằng nhau:

a.Cho 150 ml dd HCl 1M vào phần 1.

b. Cho 150 ml dd NaOH 1M vào phần 2.

Tính khối lượng muối tạo thành trong mỗi trường hợp?

 

Câu 2: Một lượng nhôm hidroxit tác dụng vừa đủ với 0,3 lít dd HCl 1M. Để làm tan hết cùng lượng hidroxit trên thì cần bao nhiêu lít dd KOH 14% (d=1,28).

 

Câu 3:Trộn 100 ml dd HCl 0,03M với 100 ml NaOH 0,01M được dd A.

 a.Tính pH của dd A?

 b.Tính V của Ba(OH)2 1M đủ để trung hòa dd A?

 

Câu 4: Cho dd A gồm 2 chất HCl và H2SO4. Trung hòa 1 lít dd A thì cần 400 ml dd NaOH 0,5M. Cô cạn dd tạo thành thì thu được 12,95 g muối.

 a.Tính CM các ion trong dd A

 b.Tính pH của dd A.

 

Câu 5: X là dd H2SO4 0,02M ; Y là dd NaOH 0,035M. Khi trộn lẫn dd X và dd Y thì ta thu được dd Z có thể tích bằng tổng thể tích 2 dd mang trộn và có pH = 2. Coi H2SO4 điện ly hoàn toàn cả 2 nấc.

 Hãy tính tỷ lệ về thể tích giửa 2 dd X và dd Y.

 

Câu 6: Trộn lẫn 100 ml dd có pH = 1 gồm HCl và HNO3 với 100 ml dd NaOH a M thu được 200 ml dd có pH = 12.Tính a?

 

Câu 7: Trộn 300 ml dung dịch gồm NaOH 0,1M và Ba(OH)2 0,025M với 200 ml dd H2SO4 có x M thu được m gam kết tủa và 500 ml dd có pH = 2. Tính m và x?

 

Câu 8:Trộn 250 ml dd HCl 0,08M và H2SO4 0,01M với 250 ml dd Ba(OH)2 có nồng độ x M thu được m gam kết tủa và 500 ml dd có pH = 12.Tính m và x. Coi như Ba(OH)2 điện ly hoàn toàn 2 nấc.

 

Câu 9:Một dd chứa 0,02 mol Cu2+ , 0,03 mol K+ , x mol Cl- và y mol SO42-.Tổng khối lượng muối tan có trong dd là 5,435 gam. Xác định giá trị của x và y?


Câu 10: Một dd có chứa 2 loại cation là Fe2+ (0,1 mol) và Al3+ (0,2 mol) và 2 loại anion là Cl- (x mol) và SO42- (y mol). Tìm x và y biết rằng khi cô cạn dd và làm khan thu được 46,9 g chất rắn khan.

 

Câu 11:DD X chứa 0,07 mol Na+ , 0,02 mol SO42- và x mol OH-. Dd Y chứ ClO4-, NO3- và y mol H+ ; tổng số mol ClO4- và NO3- là 0,04. Trộn X và Y được 100 ml dd Z. Tính pH của dd Z (bỏ qua sự điện li của nước).

 

Câu 12:Dd A gồm 5 ion :Mg2+, Ca2+, Ba2+ ; 0,1 mol Cl- và 0,2 mol NO3-. Thêm từ từ dd K2CO3 1M vào dd A đến khi có kết tủa lớn nhất. Tính thể tích dd K2CO3 cần dùng.

 

Câu 13:Dd X chứa các ion: Fe3+, SO42-, NH4+, Cl-. Chia dd X thành 2 phần bằng nhau:

 - Phần 1 tác dụng với lượng dư dd NaOH, đun nóng thu được 0,672 lít khí (đkc) và 1,07 gam kết tủa.

 - Phần 2 tác dụng với lượng dư dd BaCl2 thu được 4,66 gam kết tủa.

Tính tổng khối lượng các muối khan thu được khi cô cạn dd X (quá trình cô cạn chỉ có nước bay hơi).

 

Câu 14: Cho dd chứa 0,1 mol (NH4)2CO3 tác dụng với dd chứa 34,2 gam Ba(OH)2. Sau phản ứng thu được m gam kết tùa và V lít khí (đkc).Xác định giá trị V và m.

 

Câu 15: Cho dung dịch Ba(OH)2 đến dư vào 100 ml dung dịch X có chứa các ion: NH4+, SO42-, NO3- thì có 23,3 gam một kết tủa được tạo thành và đun nóng thì có 6,72 lít (đktc) một chất khí bay ra. Nồng độ mol/l của (NH4)2SO4 và NH4NO3 trong dung dịch X là bao nhiêu?

 

Câu 16: Nhận biết:

 a. Ba(OH)2 ; HNO3 ; H2SO4 (chỉ dùng phenolphtalein)

 b. NaOH ; H2SO4 ; BaCl2 ; Na2SO4 ; NaNO3 (chỉ dùng quỳ tím).

 c. NH4Cl ; (NH4)2SO4 ; BaCl2 ; NaOH ; Na2CO3 (dùng 1 thuốc thử duy nhất)

 d. Na2SO4 ; Na2CO3 ; BaCl2 ; KNO3

 e. NH4NO3 ; (NH4)2CO3 ; Na2SO4 ; NaCl.

 f. K2SO4 ; ZnSO4 ; K2SO3 (dùng 1 thuốc thử)

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc