bai tap dien li (Huy Nguy�?n H�)

Đăng ngày 10/16/2011 11:51:39 AM | Thể loại: Vật lý 11 | Chia sẽ bởi: Huy Nguy�?n H� | Lần tải: 30 | Lần xem: 1 | Page: 1 | Kích thước: 0.04 M | Loại file: doc

 


BÀI TẬP ÔN CHƯƠNG 1: SỰ ĐIỆN LY

 

Câu 1: Chia 19,8g Zn(OH)2 thành 2 phần bằng nhau:

a.Cho 150 ml dd HCl 1M vào phần 1.

b. Cho 150 ml dd NaOH 1M vào phần 2.

Tính khối lượng muối tạo thành trong mỗi trường hợp?

 

Câu 2: Một lượng nhôm hidroxit tác dụng vừa đủ với 0,3 lít dd HCl 1M. Để làm tan hết cùng lượng hidroxit trên thì cần bao nhiêu lít dd KOH 14% (d=1,28).

 

Câu 3:Trộn 100 ml dd HCl 0,03M với 100 ml NaOH 0,01M được dd A.

 a.Tính pH của dd A?

 b.Tính V của Ba(OH)2 1M đủ để trung hòa dd A?

 

Câu 4: Cho dd A gồm 2 chất HCl và H2SO4. Trung hòa 1 lít dd A thì cần 400 ml dd NaOH 0,5M. Cô cạn dd tạo thành thì thu được 12,95 g muối.

 a.Tính CM các ion trong dd A

 b.Tính pH của dd A.

 

Câu 5: X là dd H2SO4 0,02M ; Y là dd NaOH 0,035M. Khi trộn lẫn dd X và dd Y thì ta thu được dd Z có thể tích bằng tổng thể tích 2 dd mang trộn và có pH = 2. Coi H2SO4 điện ly hoàn toàn cả 2 nấc.

 Hãy tính tỷ lệ về thể tích giửa 2 dd X và dd Y.

 

Câu 6: Trộn lẫn 100 ml dd có pH = 1 gồm HCl và HNO3 với 100 ml dd NaOH a M thu được 200 ml dd có pH = 12.Tính a?

 

Câu 7: Trộn 300 ml dung dịch gồm NaOH 0,1M và Ba(OH)2 0,025M với 200 ml dd H2SO4 có x M thu được m gam kết tủa và 500 ml dd có pH = 2. Tính m và x?

 

Câu 8:Trộn 250 ml dd HCl 0,08M và H2SO4 0,01M với 250 ml dd Ba(OH)2 có nồng độ x M thu được m gam kết tủa và 500 ml dd có pH = 12.Tính m và x. Coi như Ba(OH)2 điện ly hoàn toàn 2 nấc.

 

Câu 9:Một dd chứa 0,02 mol Cu2+ , 0,03 mol K+ , x mol Cl- và y mol SO42-.Tổng khối lượng muối tan có trong dd là 5,435 gam. Xác định giá trị của x và y?


Câu 10: Một dd có chứa 2 loại cation là Fe2+ (0,1 mol) và Al3+ (0,2 mol) và 2 loại anion là Cl- (x mol) và SO42- (y mol). Tìm x và y biết rằng khi cô cạn dd và làm khan thu được 46,9 g chất rắn khan.

 

Câu 11:DD X chứa 0,07 mol Na+ , 0,02 mol SO42- và x mol OH-. Dd Y chứ ClO4-, NO3- và y mol H+ ; tổng số mol ClO4- và NO3- là 0,04. Trộn X và Y được 100 ml dd Z. Tính pH của dd Z (bỏ qua sự điện li của nước).

 

Câu 12:Dd A gồm 5 ion :Mg2+, Ca2+, Ba2+ ; 0,1 mol Cl- và 0,2 mol NO3-. Thêm từ từ dd K2CO3 1M vào dd A đến khi có kết tủa lớn nhất. Tính thể tích dd K2CO3 cần dùng.

 

Câu 13:Dd X chứa các ion: Fe3+, SO42-, NH4+, Cl-. Chia dd X thành 2 phần bằng nhau:

 - Phần 1 tác dụng với lượng dư dd NaOH, đun nóng thu được 0,672 lít khí (đkc) và 1,07 gam kết tủa.

 - Phần 2 tác dụng với lượng dư dd BaCl2 thu được 4,66 gam kết tủa.

Tính tổng khối lượng các muối khan thu được khi cô cạn dd X (quá trình cô cạn chỉ có nước bay hơi).

 

Câu 14: Cho dd chứa 0,1 mol (NH4)2CO3 tác dụng với dd chứa 34,2 gam Ba(OH)2. Sau phản ứng thu được m gam kết tùa và V lít khí (đkc).Xác định giá trị V và m.

 

Câu 15: Cho dung dịch Ba(OH)2 đến dư vào 100 ml dung dịch X có chứa các ion: NH4+, SO42-, NO3- thì có 23,3 gam một kết tủa được tạo thành và đun nóng thì có 6,72 lít (đktc) một chất khí bay ra. Nồng độ mol/l của (NH4)2SO4 và NH4NO3 trong dung dịch X là bao nhiêu?

 

Câu 16: Nhận biết:

 a. Ba(OH)2 ; HNO3 ; H2SO4 (chỉ dùng phenolphtalein)

 b. NaOH ; H2SO4 ; BaCl2 ; Na2SO4 ; NaNO3 (chỉ dùng quỳ tím).

 c. NH4Cl ; (NH4)2SO4 ; BaCl2 ; NaOH ; Na2CO3 (dùng 1 thuốc thử duy nhất)

 d. Na2SO4 ; Na2CO3 ; BaCl2 ; KNO3

 e. NH4NO3 ; (NH4)2CO3 ; Na2SO4 ; NaCl.

 f. K2SO4 ; ZnSO4 ; K2SO3 (dùng 1 thuốc thử)

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

đề thi bai tap dien li, Vật lý 11. . Chúng tôi chia sẽ tới mọi người tài liệu bai tap dien li .Để giới thiệu thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn thư viện tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn đang cần cùng tham khảo , Thư viện bai tap dien li thuộc danh mục Vật lý 11 được chia sẽ bởi bạn Huy Nguy�?n H� đến cộng đồng nhằm mục tiêu học tập , thư viện này đã chia sẽ vào chuyên mục Vật lý 11 , có 1 trang, thuộc thể loại .doc, cùng chủ đề còn có Đề thi Vật lí Vật lí 11 ,bạn có thể download free , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng xem BÀI TẬP ÔN CHƯƠNG 1: SỰ ĐIỆN LY Câu 1: Chia 19,8g Zn(OH)2 thành 2 phần bằng nhau: a, cho biết thêm Cho 150 ml dd HCl 1M vào phần 1, bên cạnh đó b, bên cạnh đó Cho 150 ml dd NaOH 1M vào phần 2, thêm nữa Tính khối lượng muối tạo nên trong mỗi trường hợp? Câu 2: Một lượng nhôm hidroxit tác dụng vừa đủ với 0,3 lít dd HCl 1M, nói thêm Để làm tan hết cùng lượng hidroxit trên thì cần bao nhiêu lít dd KOH 14% (d=1,28), cho biết thêm Câu 3:Trộn 100 ml dd HCl 0,03M với 100 ml NaOH https://nslide.com/de-thi/bai-tap-dien-li.v01gxq.html